Sapta 57
Ol Israel i bikhet yet na lotu long ol giaman god
Taim 2 Kin 22.20, Sng 12.1 ol man i lukim ol gutpela manmeri i dai, ol i no save wari. Na ol i no save kisim tingting olsem, Bikpela i larim ol dispela man i dai bai ol i ken abrusim taim nogut i laik kamap. Ol man i wokabaut long stretpela pasin, taim ol i dai, ol i save slip long matmat na kisim gutpela malolo, long wanem, i no gat taim nogut bai inap kamap long ol.
Bikpela i tok olsem, “Yupela ol manmeri bilong mekim ol kain kain pasin nogut, yupela ol pikinini bilong meri bilong wokim posin, yupela ol lain pikinini bilong ol pamukman na pamukmeri, yupela kam hia. Yupela ol pikinini bilong ol bikhetman na bilong ol manmeri bilong trik na giaman, yupela i tok nogut long husat? Yupela i mekim maus nogut na soim tang bilong yupela long husat? Laik nogut bilong bel bilong yupela i save kirap strong long i go long ol ples bilong lotu aninit long ol bikpela diwai na mekim pasin pamuk. Na yupela i save kilim ol pikinini bilong yupela na kukim olsem ofa insait long ol ples daun na namel long ol bikpela ston. Na yupela i save kisim ol ston long ol dispela hap na mekim ol i kamap olsem ol god bilong yupela. Em ol dispela ston tasol i god bilong yupela, na yupela i save mekim ol ofa bilong kapsaitim wain na ol ofa bilong wit long ol. Yupela i wok long mekim ol dispela pasin, na yupela i ting bai mi senisim tingting na sori long yupela? Nogat tru. Yupela i save go long ol ples bilong lotu antap long ol maunten na mekim ol ofa na mekim pasin pamuk. Yupela i givim baksait olgeta long mi. Yupela i save putim ol piksa nogut bilong ol giaman god bilong yupela long baksait bilong dua bilong ol haus bilong yupela. Na yupela i save kisim ol pren meri em yupela i bin givim mani long ol long slip wantaim yupela, na yupela i save mekim pasin pamuk antap long ol bikpela bet yupela i bin wokim. Yupela i save bilas long sanda na paura i gat switpela smel na yupela i save go lotu long giaman god Melek. Na yupela i save salim ol man i go long ol longwe ples, bilong painim ol god yupela i ken lotuim. Na yupela i mekim tu ol pasin bilong painim ol god long ples bilong ol man i dai pinis. 10 Yupela i wok hat tru long painim ol god, na strong bilong yupela i pinis. Tasol yupela i no pilim dispela na tok olsem, ‘Yumi pinisim nating strong bilong yumi. Mobeta yumi lusim dispela pasin.’ Nogat. Laik nogut bilong yupela i wok long kamap strong tru, na i pulim yupela i go het.* Tok Hibru i no klia tumas long lain 8-10.
11 “Yupela i bin pret long husat tru na yupela i bin giamanim mi na givim baksait long mi na lusim tingting long mi olgeta? Ating longpela taim tru mi no bin kros long yupela, olsem na yupela i no pret moa long mi. 12 Tasol bai mi kamapim ol pasin bilong yupela long ples klia, na ol dispela pasin yupela i ting ol i gutpela na yupela i wok long bihainim, ol bai i no inap helpim yupela liklik. Nogat tru. 13 Na taim yupela i painim bagarap, ating ol dispela giaman god yupela i hipim i stap bai i kam helpim yupela long taim yupela i singaut long ol, a? Nogat tru. Ol i no gat strong, na liklik win tasol inap karim ol i go. Tasol ol man i kam long mi na larim mi i helpim ol na lukautim ol, ol bai i kisim dispela graun mi bin makim bilong ol manmeri bilong mi, na ol bai i stap tu long dispela maunten mi bin makim bilong mi yet.”
God bai i lusim sin bilong ol manmeri na givim gutpela taim long ol
14 Bikpela i tok olsem, “Ol manmeri bilong mi i mas kam bek long mi. Olsem na redim gut rot bilong ol, na rausim olgeta samting i stap long rot, nogut ol dispela samting i sutim lek bilong ol na ol i pundaun.
15 “Mi Sng 147.3, Ais 33.5, 40.28, 66.2 yet mi God, na mi save stap oltaim. Nem bilong mi i holi na mi God bilong mekim gutpela na stretpela pasin olgeta. Mi stap antap tru long gutpela ples bilong mi yet. Tasol mi stap tu wantaim ol manmeri i save daunim ol yet na sori long ol sin bilong ol. Na mi save strongim bel bilong ol na mekim laip bilong ol i kamap gutpela gen. 16 Mi Sng 85.5, 103.9, Mai 7.18 no inap kros na belhat oltaim long ol manmeri bilong mi. Sapos mi mekim olsem, mi save, laip bilong ol inap bagarap na pinis olgeta, em dispela laip mi yet mi bin givim ol. 17 Mi bin kros nogut tru long ol, long wanem, ol i bin laikim tumas long kisim planti samting long ol kain kain pasin nogut. Olsem na mi bin mekim save long ol na haitim pes bilong mi long ol. Tasol ol i bikhet yet na bihainim laik bilong ol yet.
18 “Mi lukim pinis pasin nogut ol i mekim, tasol bai mi no bagarapim ol. Nogat. Bai mi lusim sin bilong ol na bai ol i kamap orait gen. Na bai mi yet mi stiaim wokabaut bilong ol na strongim bel bilong ol. Na ol manmeri i stap sori na krai, 19 bai Ef 2.17 mi mekim ol i lusim sori bilong ol na bai ol i mekim ol toktok bilong tenkyu na amamas long mi. Mi Bikpela, mi tok, bel isi bilong mi i ken i stap wantaim ol manmeri i stap klostu na wantaim ol lain i stap long ol longwe ples. Bai mi mekim ol i kamap orait gen na givim gutpela taim long ol. 20 Tasol ol manmeri bilong mekim pasin nogut, ol i no inap lusim pasin nogut bilong ol. Ol i olsem solwara i bruk oltaim na i bringim ol kain kain pipia na rabis samting i kam bagarapim nambis.”
21 God Ais 48.22, 59.8 bilong mi i tok olsem, “Ol manmeri bilong mekim pasin nogut, bai ol i no inap painim gutpela taim.”

57:1: 2 Kin 22.20, Sng 12.1

*57:10: Tok Hibru i no klia tumas long lain 8-10.

57:15: Sng 147.3, Ais 33.5, 40.28, 66.2

57:16: Sng 85.5, 103.9, Mai 7.18

57:19: Ef 2.17

57:21: Ais 48.22, 59.8