Sapta 56
Haus bilong Bikpela i op long olgeta manmeri i aninit long em
Bikpela i tok olsem, “Yupela ol manmeri bilong mi, yupela i mas mekim gutpela na stretpela pasin tasol, long wanem, taim bilong mi long helpim yupela na kisim bek yupela, em i kamap klostu pinis. Ol Ais 58.13 manmeri i strong long bihainim gutpela pasin na i bihainim gut lo bilong de Sabat na i no save mekim pasin nogut, ol i ken amamas. Mi bai mekim gut long ol.”
Ol manmeri bilong ol arapela kantri i stap wantaim ol manmeri bilong Bikpela, ol i no ken tok long ol yet olsem, “Bikpela bai i no inap larim yumi i stap moa wantaim ol lain manmeri bilong en.”
Na man ol i rausim bol bilong en pinis, em i no ken ting olsem, “Bai mi no gat pikinini na bai mi no gat nem. Mi olsem wanpela diwai i drai pinis.” Nogat. Bikpela i tok olsem, “Sapos dispela kain ol man i bihainim lo bilong de Sabat na i bihainim ol pasin mi laikim na i bihainim olgeta tok bilong kontrak mi bin mekim wantaim ol manmeri bilong mi, orait bai mi putim wanpela mak i gat nem bilong ol i stap long en insait long haus bilong mi. Na oltaim ol manmeri bai i lukim na tingim ol. Na biknem bilong ol bai i winim tru nem bilong ol man i bin i gat ol pikinini. Bai mi no inap larim nem bilong ol i pinis.
“Na ol manmeri bilong ol arapela kantri i stap wantaim ol manmeri bilong mi, na ol i save aninit long mi na laikim mi tru na mekim wok bilong mi, na ol i bihainim ol lo bilong de Sabat na ol i bihainim olgeta tok bilong kontrak mi bin mekim wantaim ol manmeri bilong mi, ol Mt 21.13, Mk 11.17, Lu 19.46 i ken amamas. Bai mi bringim ol i go long Saion, dispela maunten bilong mi, na bai ol i amamas long i stap long haus bilong mi. Na bai ol i mekim ol ofa bilong paia i kukim olgeta na ol arapela kain ofa long alta bilong mi. Na bai mi laikim ol ofa bilong ol, long wanem, haus bilong mi bai i stap haus bilong ol manmeri bilong olgeta kantri i ken i kam long en na beten long mi.
“Mi God, Bikpela, mi God i save bungim gen ol dispela manmeri bilong Israel, em ol birua i bin karim i go kalabus, mi tok olsem. Bai mi kisim tu ol arapela manmeri na bringim ol i kam i stap wantaim ol dispela lain mi bungim pinis.”
God i krosim ol lida bilong ol Israel
9-10 Ol lida bilong Israel i no bosim gut ol manmeri na Bikpela i mekim dispela tok, “Kam nau, yupela ol birua. Yupela kam olsem ol wel animal bilong ol bus na maunten. Yupela kam na bagarapim ol lida bilong Israel. Ol dispela lida i gat wok bilong tokim ol manmeri long ol samting nogut i laik bagarapim kantri. Tasol ol i no mekim gut wok bilong ol. Nogat. Ol i olsem ol aipas i stap long ol taua bilong taun bilong was long ol birua. Na ol i olsem ol mauspas dok i no inap singaut long taim ol stilman i kam. Ol i no gat liklik save tru long het bilong ol. Ol i save laikim tumas long slip tasol na lukim ol kain kain driman. 11 Ol i olsem dok i laikim tumas planti kaikai, na i no pulap liklik. Ol i olsem wasman bilong sipsip i no save long wok bilong ol. Olgeta wan wan i bihainim laik bilong ol yet, na ol i tingting tasol long mekim ol samting bilong helpim ol yet. 12 Taim ol i bung, olgeta wan wan i save tok olsem, ‘Goan, mi bai kisim wain na yumi dring i go inap yumi pinisim laik tru. Na tumora bai yumi bung gen na mekim save moa yet.’ ”

56:2: Ais 58.13

56:7: Mt 21.13, Mk 11.17, Lu 19.46