Jisas i karim pen na i dai na i kirap bek
Sapta 11
(Sapta 11-16)
Jisas i go insait long Jerusalem olsem king
(Matyu 21.1-11 na Luk 19.28-40 na Jon 12.12-19)
Jisas wantaim ol disaipel bilong en i kamap klostu long Jerusalem, na ol i kamap long ples Betfage na Betani, long maunten Oliv. Na Jisas i salim tupela disaipel na i tokim tupela olsem, “Yutupela go long dispela ples nau yumi lukluk long en. Yutupela go long dispela ples, na wantu bai yutupela i lukim wanpela yangpela donki ol i pasim i stap. I no gat wanpela man i bin sindaun long en bipo. Lusim rop na bringim donki i kam. Na sapos wanpela man i askim yutupela, ‘Bilong wanem yutupela i kisim donki i go?’, orait yutupela i mas bekim tok olsem, ‘Bikpela i gat wok long en, na em bai i salim i kam bek kwiktaim.’ ” Orait tupela i go, na tupela i lukim wanpela yangpela donki i sanap i stap long rot. Ol man i bin pasim dispela donki i stap klostu long dua bilong wanpela haus. Orait tupela i lusim rop long en. Na ol man i sanap klostu ol i askim tupela olsem, “Yutupela i laik mekim wanem na yutupela i lusim dispela donki?” Na tupela i bekim tok olsem Jisas i bin tokim tupela. Na ol i orait long tupela i ken kisim donki i go. Orait tupela i bringim donki i kam long Jisas. Na tupela i putim longpela klos bilong tupela antap long en, na Jisas i sindaun long en. Na planti man i rausim longpela klos bilong ol na lainim long rot. Na sampela i go long gaden na katim ol han bilong diwai na putim long rot. Na Sng 118.25-26 ol manmeri i wokabaut i go paslain long Jisas wantaim ol manmeri i wokabaut i kam bihain, olgeta i wok long singaut olsem, “Amamas long God. God i ken mekim gut long dispela man i kam long nem bilong Bikpela. 10 God i ken mekim gut long dispela king i laik bosim yumi nau, em king i kam long lain bilong tumbuna bilong yumi, Devit. Litimapim nem bilong God Antap Tru!”
11 Na Jisas i kamap long Jerusalem, na em i go insait long banis bilong tempel, na i lukluk raun long olgeta samting. Tasol nau san i laik i go daun, olsem na em i go bek long Betani wantaim ol 12-pela disaipel bilong en.
Jisas i tok long diwai fik i no ken karim kaikai
(Matyu 21.18-19)
12 Long de bihain ol i lusim Betani na i kam yet, na Jisas em i hangre. 13 Em Mk 11.20 i lukim wanpela diwai fik i sanap longwe liklik na i gat planti lip. Orait em i go klostu long diwai bilong painim sampela kaikai, tasol em i no lukim wanpela kaikai i stap long en. Nogat. Ol lip tasol i stap, long wanem, em i no taim bilong ol diwai fik i karim kaikai. 14 Na Lu 13.6 Jisas i tokim dispela diwai olsem, “Yu no ken karim kaikai moa na ol man i kaikai. Nogat tru.” Na ol disaipel bilong en ol i harim dispela tok.
Jisas i rausim ol man i wok bisnis long tempel
(Matyu 21.12-17 na Luk 19.45-48 na Jon 2.13-22)
15 Jisas Mal 3.1-9 wantaim ol disaipel i go kamap long Jerusalem. Na Jisas i go insait long banis bilong tempel na i stat long rausim ol man i mekim wok bisnis i stap long dispela hap. Em i kapsaitim ol tebol bilong ol man i wok long senisim mani, wantaim ol sia bilong ol man i wok long salim ol pisin. 16 Na em i tambuim ol long ol i no ken karim ol samting na wokabaut i go i kam insait long banis bilong tempel. 17 Na Ais 56.7, Jer 7.11 em i tokim ol olsem, “Buk bilong God i gat tok olsem, ‘Haus bilong mi bai i stap haus bilong ol manmeri bilong olgeta kantri i ken i kam long en na beten long mi.’ Tasol yupela i mekim em i kamap olsem ples hait bilong ol stilman.”
18 Ol Mk 14.1 bikpris wantaim ol saveman bilong lo ol i harim dispela tok, na ol i stat long painim rot bilong kilim Jisas i dai. Ol i mekim olsem, long wanem, ol i pret long em. Long wanem, olgeta manmeri i save kirap nogut tru long tok em i save mekim. 19 Na long apinun Jisas wantaim ol disaipel ol i lusim Jerusalem na i go.
Man i bilip tru na i prea, em bai i kisim samting
(Matyu 21.20-22)
20 Long Mk 11.14 de bihain long moningtaim tru Jisas wantaim ol disaipel i wokabaut i go, na ol i lukim dispela diwai fik i drai pinis. Ol lip wantaim rop bilong en olgeta i drai pinis. 21 Na Pita i tingim dispela samting Jisas i bin mekim, na em i tok, “Tisa, lukim. Asde yu tok long dispela diwai fik i mas bagarap. Na nau em i drai pinis.” 22 Na Jisas i bekim tok bilong ol olsem, “Yupela i mas bilip long God. 23 Wanpela Mt 17.20, Lu 17.6, 1 Ko 13.2 man inap tokim dispela maunten olsem, ‘Yu kirap na yu kalap i go daun long solwara.’ Sapos dispela man i no gat tupela bel, tasol em i bilip tru long dispela samting bai i kamap olsem em i tok, orait mi tok tru long yupela, dispela samting bai i kamap olsem em i tok. 24 Na Mt 7.7, Lu 11.9, Jo 14.13, Je 1.5-6 sapos yupela i mekim prea na i beten long kisim wanpela samting, na sapos yupela i bilip tru olsem, yupela bai i kisim dispela samting, orait mi tokim yupela, dispela samting bai i kamap olsem yupela i tok.
25-26 “Taim Mt 5.23, 6.14-15, Kl 3.13 yupela i sanap na mekim prea, na yupela i tingim wanpela rong wanpela man i bin mekim long yupela, orait yupela i mas lusim rong bilong dispela man. Olsem na Papa bilong yupela i stap long heven em bai i lusim rong bilong yupela.”* Sampela saveman i ting narapela hap tok i stap tu long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Tasol sapos yupela i no lusim rong bilong ol arapela manmeri, orait Papa bilong yupela i stap long heven em tu bai i no lusim rong bilong yupela.”
Ol i askim Jisas husat i givim namba long em
(Matyu 21.23-27 na Luk 20.1-8)
27 Jisas wantaim ol disaipel i kamap gen long Jerusalem. Na Jisas i wokabaut insait long banis bilong tempel, na ol bikpris wantaim ol saveman bilong lo na ol hetman ol i kam long em. 28 Ol i askim em olsem, “Yu kisim dispela namba na strong we na yu mekim ol dispela samting? Husat i givim dispela namba long yu na i tokim yu long mekim dispela wok?”
29 Na Jisas i tokim ol olsem, “Mi tu mi laik askim yupela long wanpela samting. Na sapos yupela i bekim stret askim bilong mi, orait bai mi tokim yupela long husat i givim mi namba bilong mekim ol dispela wok. 30 Taim Jon i baptaisim ol man, yupela i ting em i samting bilong heven, o em i samting bilong ol man tasol? Yupela bekim tok long mi.”
31 Orait ol i toktok long ol yet olsem, “Sapos yumi tok, ‘Em i samting bilong heven,’ em bai i tok, ‘Orait bilong wanem yupela i no bin bilip long em?’ 32 Tasol Mt 14.5, Mk 6.20 sapos yumi tok, ‘Em i samting bilong man tasol,’ bai dispela tok tu i no inap.” Ol i tok olsem, long wanem, ol i pret long ol manmeri. Olgeta manmeri i ting Jon em i profet tru. 33 Olsem na ol i bekim tok bilong Jisas olsem, “Mipela i no save.” Na Jisas i tokim ol olsem, “Mi tu mi no ken tokim yupela long husat i givim mi namba na mi mekim dispela wok.”

11:9: Sng 118.25-26

11:13: Mk 11.20

11:14: Lu 13.6

11:15: Mal 3.1-9

11:17: Ais 56.7, Jer 7.11

11:18: Mk 14.1

11:20: Mk 11.14

11:23: Mt 17.20, Lu 17.6, 1 Ko 13.2

11:24: Mt 7.7, Lu 11.9, Jo 14.13, Je 1.5-6

11:25-26: Mt 5.23, 6.14-15, Kl 3.13

*11:25-26: Sampela saveman i ting narapela hap tok i stap tu long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Tasol sapos yupela i no lusim rong bilong ol arapela manmeri, orait Papa bilong yupela i stap long heven em tu bai i no lusim rong bilong yupela.”

11:32: Mt 14.5, Mk 6.20