Sapta 10
Jisas i tok
long pasin bilong katim marit
(Matyu 19.1-12 na Luk 16.18)
Jisas i kirap na i lusim dispela hap, na em i go long hap bilong distrik Judia na long hapsait bilong wara Jordan. Na planti manmeri ol i kam bung gen long em. Na em i bihainim pasin bilong em, na em i givim tok bilong God long ol.
Na ol Farisi i kam long Jisas, na ol i laik traim em. Ol i askim em olsem, “Lo bilong yumi em i orait long man i ken rausim meri bilong en, o nogat?” Jisas i bekim tok bilong ol olsem, “Moses i givim wanem lo long yupela?” Ol Lo 24.1-4, Mt 5.31 i tok, “Moses em i orait long man i ken raitim pepa bilong katim marit na givim long meri na rausim em i go.” Tasol Jisas i tokim ol olsem, “Yupela i man bilong bikhet, olsem na Moses i raitim dispela lo na i givim long yupela. Harim. Stt 1.27, 5.2 ‘Bipo tru, taim God i wokim olgeta samting, em i wokim ol manmeri na em i mekim ol i kamap man na meri. Olsem 1 Ko 6.16, Ef 5.31 Stt 2.24 na man i save lusim papamama na i pas wantaim meri bilong en, na tupela i kamap wanpela bodi tasol.’ God i tok olsem na tupela i no i stap olsem tupela moa. Nogat. Tupela i kamap olsem wanpela bodi tasol. Olsem na samting God i pasim pinis, em man i no ken katim.”
10 Bihain Jisas wantaim ol disaipel i go bek long haus, na ol disaipel i askim em gen long dispela tok bilong katim marit. 11 Na Mt 5.32, 1 Ko 7.10-11 em i tokim ol olsem, “Sapos wanpela man i lusim meri bilong en na i maritim narapela meri, dispela man i rongim meri bilong en na i mekim pasin pamuk. 12 Na sapos wanpela meri i lusim man bilong en na i maritim narapela man, dispela meri em i mekim pasin pamuk.”
Jisas i tok ol i mas larim
ol pikinini i kam long em
(Matyu 19.13-15 na Luk 18.15-17)
13 Ol manmeri i bringim ol liklik pikinini i kam long Jisas. Ol i laik bai em i putim han long ol. Tasol ol disaipel i lukim, na ol i krosim ol dispela manmeri. 14 Jisas 1 Ko 14.20, 1 Pi 2.2 i lukim dispela, na em i bel nogut. Em i tokim ol disaipel olsem, “Yupela larim ol pikinini i kam long mi. Yupela i no ken pasim ol. Nogat. Kingdom bilong God em i bilong kain man olsem ol dispela pikinini. 15 Mi Mt 18.3 tok tru long yupela, sapos wanpela man i no kisim kingdom bilong God olsem ol liklik pikinini i save kisim, em i no inap i go insait long en. Nogat tru.” 16 Na em i holim ol pikinini long han bilong en, na i putim han antap long ol, na em i askim God long mekim gut long ol.
Man i gat planti samting
i toktok wantaim Jisas
(Matyu 19.16-30 na Luk 18.18-30)
17 Jisas i kirap na i wokabaut i go, na wanpela man i ran i kam, na i brukim skru long em, na i askim em olsem, “Gutpela Tisa, bai mi mekim wanem na mi ken kisim laip i stap gut oltaim oltaim?” 18 Jisas i tokim em olsem, “Bilong wanem yu kolim mi gutpela? God wanpela tasol em i gutpela. 19 Yu Kis 20.12-16, Lo 5.16-20, 24.14, Je 5.4 save pinis long ol tok bilong lo. ‘Yupela i no ken kilim i dai ol arapela manmeri. Yupela ol marit, yupela i no ken mekim pasin pamuk. Yupela i no ken stil. Yupela i no ken giaman na kotim nating ol arapela manmeri. Yupela i no ken paulim na pulim ol samting bilong ol arapela man. Yupela i mas aninit long papamama bilong yupela na bihainim tok bilong ol.’ ” 20 Na dispela man i tokim Jisas olsem, “Tisa, taim mi pikinini yet na i kam inap long nau, mi save bihainim olgeta dispela lo.” 21 Jisas Mt 6.19-20, 10.38, Mk 8.34, Lu 12.33 i lukluk long em na i laikim em tumas. Na Jisas i tokim em olsem, “Yu sot yet long wanpela samting. Yu go salim ol samting bilong yu, na dispela mani yu kisim yu mas givim long ol rabisman. Yu mekim olsem, na bai yu gat ol gutpela samting tru long heven. Na yu kam bihainim mi.” 22 Dispela man i harim dispela tok, na pes bilong en i kamap nogut, na bel bilong en i hevi, na em i go. Long wanem, em i gat planti samting tru.
23 Na Mt 19.23, Mk 4.19, Lu 18.24, 1 Ti 6.17 Jisas i lukluk long ol disaipel bilong en na i tok, “Ol man i gat planti samting ol bai i hatwok tru long i go insait long kingdom bilong God.” 24 Na ol disaipel i kirap nogut long dispela tok bilong em. Tasol Jisas i tokim ol moa olsem, “Ol pikinini, man i laik i go insait long kingdom bilong God, em i gat hatwok. 25 Kamel i laik i go insait long hul bilong nil bilong samap, em i no gat hatwok olsem maniman i laik i go insait long kingdom bilong God.” 26 Orait ol disaipel i kirap nogut tru, na ol i toktok namel long ol yet olsem, “Sapos i olsem, orait husat inap kisim laip i stap gut oltaim?” 27 Na Jer 32.17, Lu 1.37 Jisas i lukluk stret long ol na i tok, “Ol man yet ol i no inap, tasol God em inap. God em inap mekim olgeta samting.”
28 Na Pita i mekim wanpela tok long Jisas olsem, “Lukim. Mipela i bin lusim olgeta samting na i bihainim yu.” 29 Na Jisas i tok, “Mi tok tru long yupela, olgeta man i bin ting long mi na long gutnius na i lusim haus o brata o susa o mama o papa o pikinini o gaden, 30 bai 2 Sto 25.9, Lu 18.30 ol i kisim 100 moa. Taim ol i stap yet long dispela graun God bai i givim ol planti samting tru, i winim ol samting ol i bin i gat bipo. Ol bai i kisim planti haus na planti brata na planti susa na planti mama na planti pikinini na planti gaden. Na tu, bai sampela man i mekim pasin nogut long ol. Na long taim i laik kamap bihain ol bai i kisim laip i stap gut oltaim oltaim. 31 Tasol Mt 20.16, Lu 13.30 planti man nau ol i stap namba wan, ol bai i stap las tru. Na planti man nau ol i stap las, ol bai i stap namba wan.”
Namba 3 taim Jisas i tok
bai em i dai na kirap bek
(Matyu 20.17-19 na Luk 18.31-34)
32 Jisas Mk 8.31, 9.31 wantaim ol disaipel bilong en i wokabaut long rot na ol i laik i go long Jerusalem. Jisas i go paslain long ol. Na ol disaipel ol i tingting planti. Na ol manmeri i bihainim ol, ol i pret. Jisas i kisim ol 12-pela disaipel gen, na em i stat long tokim ol long ol samting i laik kamap long em. 33 Em i tok olsem, “Harim. Nau yumi go long Jerusalem, na ol bai i givim Pikinini Bilong Man long han bilong ol bikpris na ol saveman bilong lo. Na bai ol i mekim kot long em na pasim tok long kilim em i dai. Na bai ol i givim em long ol man bilong ol arapela lain. 34 Na ol dispela man bai i tok bilas long em na spetim em na wipim em na kilim em i dai. Na long de namba 3 bai em i kirap bek.”
Jems na Jon i laik kamap bikman
(Matyu 20.20-28)
35 Orait Jems na Jon, tupela pikinini bilong Sebedi, tupela i kam long Jisas na i tokim em olsem, “Tisa, mitupela i laik askim yu long wanpela samting, na mitupela i laik bai yu mas mekim dispela samting long mitupela.” 36 Na em i askim tupela olsem, “Yutupela i laik bai mi mekim wanem samting long yutupela?” 37 Tupela i tokim em, “Taim yu kamap bikpela king pinis, mitupela i laik bai wanpela long mitupela i ken sindaun long han sut bilong yu, na wanpela long han kais.”
38 Tasol Mk 14.36, Lu 12.50 Jisas i tokim tupela olsem, “Yutupela i no save gut long dispela samting yutupela i askim mi long en. Ating yutupela inap dring long dispela kap nau mi laik dring long en? Ating yutupela inap long kisim dispela baptais nau mi laik kisim?” 39 Na Ap 12.2, KTH 1.9 tupela i tokim em olsem, “Mitupela inap.”
Jisas i tokim tupela olsem, “Tru, dispela kap nau mi laik dring long en, em bai yutupela tu i dring long en. Na dispela baptais nau mi laik kisim, em bai yutupela tu i kisim. 40 Tasol husat bai i sindaun long han sut na long han kais bilong mi, dispela em i no samting bilong mi long makim. Nogat. Dispela ol sia ol i bilong ol man God i redim pinis bilong ol.”
41 Taim ol 10-pela disaipel i harim tok long samting Jems na Jon i bin askim Jisas, ol i kros long tupela. 42 Tasol Lu 22.25-26 Jisas i singautim ol i kam long em, na em i tokim ol olsem, “Yupela i save, ol man i save stap olsem ol hetman bilong ol arapela lain manmeri, ol i save strong tumas long bosim ol lain bilong ol. Na ol bikman bilong ol i save strong tumas long ol manmeri i mas bihainim olgeta tok bilong ol. 43 Tasol Lu 9.48 Mt 23.11, Mk 9.35, Lu 22.26 dispela pasin i no ken i stap namel long yupela. Nogat. Man i laik i stap bikman namel long yupela, em i mas i stap wokman bilong yupela. 44 Na man i laik i stap namba wan bilong yupela, em i mas i stap olsem wokboi nating bilong olgeta man. 45 Long Jo 13.14, Fl 2.7, 1 Ti 2.5-6 wanem, Pikinini Bilong Man tu em i no i kam bilong ol man i ken mekim wok bilong helpim em. Nogat. Em i kam bilong helpim ol, na bilong givim laip bilong em yet bilong baim bek planti manmeri.”
Jisas i mekim orait wanpela aipas
(Matyu 20.29-34 na Luk 18.35-43)
46 Jisas wantaim ol disaipel ol i kamap long taun Jeriko. Na Jisas i lusim Jeriko na i go. Na ol disaipel bilong en, wantaim bikpela lain manmeri, ol i go wantaim em. Na Bartimeus, pikinini bilong Timeus, em i sindaun i stap arere long rot. Em i aipas, na em i save askim ol manmeri long mani samting. 47 Em Mt 9.27, 15.22 i harim tok long Jisas bilong Nasaret i kam, na em i stat long singaut strong olsem, “Jisas, yu Pikinini Bilong Devit, yu mas sori long mi.” 48 Planti man ol i krosim em na tokim em olsem, “Yu pasim maus.” Tasol em i singaut bikmaus moa yet olsem, “Pikinini Bilong Devit, yu mas sori long mi.” 49 Na Jisas i sanap na i tok, “Singautim em i kam.” Na ol i singautim dispela aipas, na ol i tokim em olsem, “Bel bilong yu i ken strong. Yu kirap. Em i singautim yu.” 50 Orait em i tromoi saket bilong en, na i sanap kwiktaim, na i go long Jisas. 51 Na Jisas i askim em olsem, “Yu laik bai mi mekim wanem long yu?” Na dispela aipas i tokim em olsem, “Tisa, mi laik lukluk.” 52 Na Mt 9.22, Mk 5.34 Jisas i tokim em, “Yu ken i go. Bilip bilong yu i bin mekim yu i orait.” Na wantu tasol ai bilong en i orait na em i lukluk. Na em i bihainim Jisas i go long rot.

10:4: Lo 24.1-4, Mt 5.31

10:6: Stt 1.27, 5.2

10:7: 1 Ko 6.16, Ef 5.31

10:7: Stt 2.24

10:11: Mt 5.32, 1 Ko 7.10-11

10:14: 1 Ko 14.20, 1 Pi 2.2

10:15: Mt 18.3

10:19: Kis 20.12-16, Lo 5.16-20, 24.14, Je 5.4

10:21: Mt 6.19-20, 10.38, Mk 8.34, Lu 12.33

10:23: Mt 19.23, Mk 4.19, Lu 18.24, 1 Ti 6.17

10:27: Jer 32.17, Lu 1.37

10:30: 2 Sto 25.9, Lu 18.30

10:31: Mt 20.16, Lu 13.30

10:32: Mk 8.31, 9.31

10:38: Mk 14.36, Lu 12.50

10:39: Ap 12.2, KTH 1.9

10:42: Lu 22.25-26

10:43: Lu 9.48

10:43: Mt 23.11, Mk 9.35, Lu 22.26

10:45: Jo 13.14, Fl 2.7, 1 Ti 2.5-6

10:47: Mt 9.27, 15.22

10:52: Mt 9.22, Mk 5.34