Sapta 5
Nem bilong ol lain pikinini bilong Adam
(1 Stori 1.1-4)
Nem Stt 1.27-28 bilong ol lain tumbuna pikinini bilong Adam i olsem. God i bin wokim ol manmeri na ol i kamap olsem em yet. God Mt 19.4, Mk 10.6 i wokim ol man na ol meri. Em i wokim ol pinis, orait em i mekim gutpela tok bilong givim strong long ol, na em i kolim ol “manmeri.” Adam i gat 130 krismas na em i kamap papa bilong wanpela pikinini man i wankain olsem em yet. Na Adam i kolim nem bilong en Set. Adam i stap 800 yia moa na em i gat ol arapela pikinini man na meri tu. Adam i stap inap 930 yia olgeta na em i dai.
Set i gat 105 krismas na em i kamap papa bilong wanpela pikinini man, nem bilong en Enos. Set i stap 807 yia moa na em i gat ol arapela pikinini man na meri tu. Set i stap inap 912 yia olgeta na em i dai.
Enos i gat 90 krismas na em i kamap papa bilong wanpela pikinini man, nem bilong en Kenan. 10 Enos i stap 815 yia moa na em i gat ol arapela pikinini man na meri tu. 11 Enos i stap inap 905 yia olgeta na em i dai.
12 Kenan i gat 70 krismas na em i kamap papa bilong wanpela pikinini man, nem bilong en Mahalalel. 13 Kenan i stap 840 yia moa na em i gat ol arapela pikinini man na meri tu. 14 Kenan i stap inap 910 yia olgeta na em i dai.
15 Mahalalel i gat 65 krismas na em i kamap papa bilong wanpela pikinini man, nem bilong en Jaret. 16 Mahalalel i stap 830 yia moa na em i gat ol arapela pikinini man na meri tu. 17 Mahalalel i stap inap 895 yia olgeta na em i dai.
18 Jaret i gat 162 krismas na em i kamap papa bilong wanpela pikinini man, nem bilong en Enok. 19 Jaret i stap 800 yia moa na em i gat ol arapela pikinini man na meri tu. 20 Jaret i stap inap 962 yia olgeta na em i dai.
21 Enok i gat 65 krismas na em i kamap papa bilong wanpela pikinini man, nem bilong en Metusela. 22 Enok em i pren tru bilong God. Em i stap 300 yia moa na em i kamap papa bilong ol arapela pikinini man na meri tu. 23 Enok i stap inap olsem 365 yia olgeta, 24 na Hi 11.5, Ju 1.14 God i kisim em na ol man i no lukim em moa, long wanem, oltaim em i bin i stap pren tru bilong God.
25 Metusela i gat 187 krismas na em i kamap papa bilong wanpela pikinini man, nem bilong en Lamek. 26 Metusela i stap 782 yia moa na em i gat ol arapela pikinini man na meri tu. 27 Metusela i stap inap 969 yia olgeta na em i dai.
28 Lamek i gat 182 krismas na em i kamap papa bilong wanpela pikinini man. 29 Na em i tok, “Bipo Bikpela i bin mekim strongpela tok bilong bagarapim graun na mipela i mas hatwok tru long mekim kaikai i kamap gut. Tasol dispela pikinini bai i mekim kaikai i kamap long graun na bai yumi malolo liklik long hatwok bilong yumi.” Olsem na Lamek i kolim nem bilong dispela pikinini Noa.* Long tok Hibru nem Noa i klostu wankain olsem dispela tok “malolo.” Lukim Stat 9.20. 30 Na Lamek i stap 595 yia moa, na em i gat ol arapela pikinini man na meri tu. 31 Lamek i stap inap 777 yia olgeta na em i dai.
32 Noa i gat 500 krismas na em i kamap papa bilong tripela pikinini man, nem bilong ol i olsem, Siem na Ham na Jafet.

5:1: Stt 1.27-28

5:2: Mt 19.4, Mk 10.6

5:24: Hi 11.5, Ju 1.14

*5:29: Long tok Hibru nem Noa i klostu wankain olsem dispela tok “malolo.” Lukim Stat 9.20.