Sapta 19
Jisas i tok
long pasin bilong katim marit
(Mak 10.1-12 na Luk 16.18)
Jisas i pinisim ol dispela tok, na em i lusim distrik Galili na i go long distrik Judia long hapsait bilong wara Jordan. Na ol bikpela lain manmeri ol i bihainim em. Na long dispela hap em i mekim orait sik bilong ol.
Na Mt 16.1 ol Farisi i kam long Jisas na ol i laik traim em. Olsem na ol i askim em olsem, “Ating lo bilong yumi i orait long man i ken rausim meri long laik bilong em yet?”
Na Stt 1.27, 5.2, Mal 2.15 Jisas i bekim tok olsem, “Ating yupela i no bin ritim tok i stap long buk bilong God? Dispela tok i tok olsem, ‘Bipo tru taim God i wokim olgeta samting, em i wokim ol manmeri, na em i mekim ol i kamap man na meri. Na Stt 2.24, 1 Ko 6.16, 7.2, Ef 5.21, 5.31 God i tok, “Olsem na man i save lusim papamama na i pas wantaim meri bilong en, na tupela i kamap wanpela bodi tasol.” ’ God i tok olsem na tupela i no i stap olsem tupela moa. Nogat. Tupela i kamap olsem wanpela bodi. Olsem na samting God i pasim pinis, em man i no ken katim.”
Na Lo 24.1-4, Mt 5.31 ol Farisi i tokim em olsem, “Orait olsem wanem Moses i givim lo long yumi na i tok man i ken raitim pepa bilong katim marit na givim long meri na rausim em i go?”
Na Jisas i tokim ol olsem, “Yupela i man bilong bikhet, olsem na Moses i larim yupela i rausim meri. Tasol bipo tru i no gat dispela pasin. Mi Mt 5.32, Mk 10.11, Lu 16.18, 1 Ko 7.10-11 tok olsem long yupela. Sapos meri bilong wanpela man em i no bin mekim pasin pamuk, na man i rausim em na i maritim narapela meri, dispela man yet em i mekim pasin pamuk.”
10 Ol 1 Ko 7.1-2, 7.7-9, 7.17 disaipel i harim dispela tok na ol i tokim Jisas olsem, “Sapos man i mas bihainim dispela kain pasin na i stap wantaim meri bilong en, orait mobeta man i no marit.”
11 Na Jisas i tokim ol olsem, “I no olgeta man ol inap long kisim dispela tok. Nogat. God i bin givim strong long sampela man tasol. 12 Harim. 1 Ko 7.32-34, 9.5, 9.15 I gat kain kain man i stap ol i no save marit. Sampela, bodi bilong ol i bagarap long taim mama i bin karim ol. Na sampela ol man i bin katim na ol i no inap long kamapim pikinini. Na sampela i bin ting long mekim wok bilong kingdom bilong heven na ol i tambuim ol yet na ol i no save marit. Tasol man em inap long kisim dispela tok, em i ken kisim.”
Jisas i tok ol i mas larim
ol pikinini i kam long em
(Mak 10.13-16 na Luk 18.15-17)
13 Long dispela taim ol manmeri i bringim ol liklik pikinini i kam long Jisas. Ol i laik bai em i putim han antap long ol na mekim prea. Tasol ol disaipel i krosim ol dispela manmeri. 14 Na Mt 18.2-3 Jisas i tokim ol disaipel olsem, “Yupela larim ol pikinini i kam long mi. Yupela i no ken pasim ol. Nogat. Kingdom bilong heven em i bilong kain man olsem ol dispela pikinini.” 15 Na em i putim han antap long ol pikinini. Na bihain em i lusim dispela hap na i go.
Yangpela man i gat planti samting em i toktok wantaim Jisas
(Mak 10.17-31 na Luk 18.18-30)
16 Orait Mk 10.17, Lu 10.25, 18.18 wanpela man i kam long Jisas na i tok, “Tisa, mi mas mekim wanem gutpela pasin na bai mi kisim laip i stap gut oltaim oltaim?”
17 Na Wkp 18.5, Lu 10.28 Jisas i tokim em olsem, “Bilong wanem yu askim mi long ol gutpela pasin? Wanpela tasol em i gutpela. Tasol sapos yu laik kisim laip i stap gut oltaim, orait yu mas bihainim ol lo bilong God.”
18 Na Kis 20.13-16, Lo 5.17-20 dispela man i askim Jisas olsem, “Yu tok long wanem ol lo?” Na Jisas i tok, “Ol dispela lo i gat tok olsem, ‘Yupela i no ken kilim i dai ol arapela manmeri. Yupela ol marit, yupela i no ken mekim pasin pamuk. Yupela i no ken stil. Yupela i no ken giaman na kotim nating ol arapela manmeri. 19 Yupela Kis 20.12, Wkp 19.18, Lo 5.16, Ro 13.9, Ga 5.14, Je 2.8 i mas aninit long papamama bilong yupela na bihainim tok bilong ol. Na yu mas laikim tru ol wantok olsem yu laikim yu yet.’ ”
20 Na yangpela man i tokim Jisas olsem, “Mi save bihainim tasol dispela olgeta lo. Tasol mi sot yet long wanem samting?”
21 Na Mt 6.20, Lu 12.33, Ap 2.45, 4.34-37, 1 Ti 6.18-19 Jisas i tokim em olsem, “Sapos yu laik kamap stretpela olgeta, orait yu go salim olgeta samting bilong yu na dispela mani yu kisim yu mas givim long ol rabisman. Yu mekim olsem, na bai yu gat ol gutpela samting tru long heven. Na yu kam bihainim mi.” 22 Dispela yangpela man i harim dispela tok, na bel bilong en i hevi, na em i go. Long wanem, em i gat planti samting tru.
23 Na Mt 13.22, Mk 10.24, 1 Ti 6.9-10 Jisas i tokim ol disaipel bilong en olsem, “Mi tok tru long yupela, ol maniman bai i hatwok tru long i go insait long kingdom bilong heven. 24 Mi tokim yupela gen, kamel i laik i go insait long hul bilong nil bilong samap, em i no gat hatwok olsem maniman i laik i go insait long kingdom bilong God.”
25 Ol disaipel i harim dispela tok na ol i kirap nogut tru. Na ol i tok, “Sapos i olsem, orait husat inap kisim laip i stap gut oltaim?”
26 Na Stt 18.14, Jop 42.2, Jer 32.17, Sek 8.6, Lu 18.27 Jisas i lukluk stret long ol, na i tok, “Ol man i no inap. Tasol God em inap long mekim olgeta samting.”
27 Em Mk 10.28, Lu 5.11, 18.28 i tok olsem, na Pita i bekim tok bilong em olsem, “Lukim. Mipela i bin lusim olgeta samting na bihainim yu. Bai mipela i kisim wanem samting?”
28 Na Mt 20.21, 25.31, Lu 22.30, 1 Ko 6.2-3, KTH 2.26, 3.21 Jisas i tokim ol olsem, “Mi tok tru long yupela, long taim olgeta samting i kamap nupela, na Pikinini Bilong Man bai i gat biknem na i sindaun long sia king bilong en, long dispela taim yupela ol man i bin bihainim mi yupela tu bai i sindaun long 12-pela gutpela sia na yupela bai i bosim ol 12-pela lain bilong Israel. 29 Na Mk 10.29-30, Lu 18.29-30, Hi 10.34 olgeta manmeri i bin ting long nem bilong mi na i lusim haus o brata o susa o papa o mama o pikinini o gaden, bai ol i kisim 100 moa, na bai ol i kisim laip i stap gut oltaim oltaim. 30 Tasol Mt 20.16, Mk 10.31, Lu 13.30 planti man nau ol i stap namba wan, ol bai i stap las tru. Na planti man nau ol i stap las, ol bai i stap namba wan.”

19:3: Mt 16.1

19:4: Stt 1.27, 5.2, Mal 2.15

19:5: Stt 2.24, 1 Ko 6.16, 7.2, Ef 5.21, 5.31

19:7: Lo 24.1-4, Mt 5.31

19:9: Mt 5.32, Mk 10.11, Lu 16.18, 1 Ko 7.10-11

19:10: 1 Ko 7.1-2, 7.7-9, 7.17

19:12: 1 Ko 7.32-34, 9.5, 9.15

19:14: Mt 18.2-3

19:16: Mk 10.17, Lu 10.25, 18.18

19:17: Wkp 18.5, Lu 10.28

19:18: Kis 20.13-16, Lo 5.17-20

19:19: Kis 20.12, Wkp 19.18, Lo 5.16, Ro 13.9, Ga 5.14, Je 2.8

19:21: Mt 6.20, Lu 12.33, Ap 2.45, 4.34-37, 1 Ti 6.18-19

19:23: Mt 13.22, Mk 10.24, 1 Ti 6.9-10

19:26: Stt 18.14, Jop 42.2, Jer 32.17, Sek 8.6, Lu 18.27

19:27: Mk 10.28, Lu 5.11, 18.28

19:28: Mt 20.21, 25.31, Lu 22.30, 1 Ko 6.2-3, KTH 2.26, 3.21

19:29: Mk 10.29-30, Lu 18.29-30, Hi 10.34

19:30: Mt 20.16, Mk 10.31, Lu 13.30