Sapta 42
Jop i sem na i tanim bel
Orait na Jop i bekim tok bilong Bikpela olsem, “Bikpela, mi save nau, yu tasol inap mekim olgeta samting. Na taim yu laik mekim ol wok bilong yu, i no gat wanpela samting inap pasim yu. Yu Jop 38.2, Sng 131.1, 139.6 bin askim mi olsem, ‘Husat dispela man i no gat gutpela tingting na save na i laik paulim ol samting mi laik mekim?’ Sori tumas, mi bin mekim planti kranki toktok long ol samting mi no klia olgeta long as bilong en. Ol dispela narakain gutpela samting mi bin toktok long en, ol i winim tru tingting na save bilong mi.
“Na Jop 38.3, 40.7 tu yu bin tokim mi olsem, ‘Jop, yu mas putim yau gut na harim tok bilong mi. Na bai mi askim yu long olkain samting na yu mas bekim ol askim bilong mi.’ Bikpela, bipo mi bin harim tok bilong ol man tasol na mi kisim save long yu. Tasol nau mi lukim yu stret long ai bilong mi yet. Olsem na mi sem tru long mi yet na long olgeta tok mi bin mekim. Na mi sindaun long das na long sit bilong paia, bilong soim yu olsem mi tanim bel pinis.”
Bikpela i tok long ol pren bilong Jop
(Sapta 42.7-9)
Bikpela i krosim tripela pren bilong Jop
Bihain long Bikpela i tok pinis long Jop, em i tokim Elifas, dispela man bilong taun Teman, olsem, “Mi kros long yu na long tupela pren bilong yu wantaim. Long wanem, yupela i no bin autim tok tru long pasin bilong mi olsem wokman bilong mi, Jop, i bin autim. Orait yupela go nau na kisim 7-pela bulmakau man na 7-pela sipsip man na bringim ol i go long Jop, wokman bilong mi. Na yupela i mas kilim ol i dai na mekim ol ofa bilong paia i kukim olgeta. Na bai Jop i beten na askim mi long marimari long yupela. Na bai mi harim beten bilong en, na bai mi no ken mekim save long yupela bilong bekim ol dispela kranki toktok yupela i bin mekim. Long wanem, yupela i no bin autim tok tru long pasin bilong mi olsem wokman bilong mi, Jop, i bin autim.”
Orait Elifas bilong taun Teman na Bildat bilong kantri Suha na Sofar bilong kantri Nama, ol i kirap i go mekim olsem Bikpela i bin tokim ol. Na Bikpela i harim prea bilong Jop na i marimari long ol.
God i mekim gut tru long Jop
(Sapta 42.10-17)
Bikpela i mekim Jop i stap gut gen
10 Bihain Jop 1.1-3, Sng 14.7, 85.1-3, 126.1-6 long Jop i bin beten bilong helpim ol pren bilong en, Bikpela i givim em gutpela sindaun gen. Bikpela i givim Jop planti samting tru, i dabolim olgeta samting em i bin i gat bipo. 11 Orait na olgeta brata na susa bilong Jop na olgeta pren bilong bipo i kam kaikai long haus bilong en. Ol i tingim olgeta hevi na trabel Bikpela i bin putim long em na ol i tok sori long em na strongim bel bilong en. Na olgeta wan wan i givim wanpela mani silva na wanpela ring gol long em.
12 Stat long dispela taim Bikpela i mekim gut moa yet long Jop. Na las hap bilong laip bilong en i winim tru ol yia em i bin i stap bipo. Na Jop i kisim 14,000 sipsip na 6,000 kamel na 2,000 bulmakau na 1,000 donki meri. 13 Na Jop i kamapim 7-pela pikinini man na tripela pikinini meri. 14 Na em i kolim nem bilong namba wan pikinini meri olsem, Jemima, na namba 2 Kesia, na namba 3 Kerenhapuk. 15 Ol dispela pikinini meri i naispela tru, na long olgeta hap bilong kantri i no gat wanpela meri i naispela olsem ol. Na taim Jop i tilim graun wantaim ol samting bilong en long ol pikinini man bilong en, orait em i tilim hap tu long ol dispela pikinini meri.
16 Bihain long olgeta dispela hevi na trabel bilong Jop i pinis, em i stap inap 140 yia na em i lukim ol tumbuna pikinini bilong en, na ol pikinini na tumbuna pikinini bilong ol. 17 Orait Jop i stap gut tru, na em i kamap lapun tru, na em i dai.

42:3: Jop 38.2, Sng 131.1, 139.6

42:4: Jop 38.3, 40.7

42:10: Jop 1.1-3, Sng 14.7, 85.1-3, 126.1-6