Song 126
Ol Israel i beten bai God i helpim ol
Song bilong ol lain i wokabaut i go long ples bilong lotu.
Taim Ap 12.9 Bikpela
i bringim mipela
i kam bek long Saion,
mipela i ting
mipela i olsem driman nating.
Olsem na mipela i lap moa yet,
na mipela i singim song
bilong amamas moa yet.
Na ol lain haiden i tok olsem,
“Bikpela i bin mekim
bikpela wok tru
bilong helpim ol Israel.”
Tru tumas, Bikpela i bin mekim
bikpela wok tru
bilong helpim mipela.
Olsem na mipela i belgut tru.
Bikpela, yu bringim mipela olgeta
i kam bek.
Dispela i olsem ol baret bilong bus
i drai pastaim,
tasol yu mekim ren i kam daun
na wara i pulap long ol baret.
Ol Jer 31.9 man i wok long krai
na planim kaikai,
bai ol i ken amamas
na kisim ol kaikai i mau.
Tru tumas, ol man i krai
na karim pikinini kaikai i go
bilong planim,
bihain bai ol i singim
song bilong amamas,
na kisim ol kaikai i mau na i kam.

126:1: Ap 12.9

126:5: Jer 31.9