Sapta 38
Ol samting God i wokim i winim save bilong Jop
Taim Jop 40.6, Ese 1.4 Elihu i tok pinis, orait Bikpela i stap insait long bikpela win na ren na i bekim tok bilong Jop olsem, “Jop, yu no gat gutpela tingting na save. Yu wanem kain man tru na yu mekim planti toktok nabaut, na yu laik paulim ol samting mi laik mekim? Nau yu mas sanap olsem man tru. Na bai mi askim yu long olkain samting na yu mas bekim ol askim bilong mi. Taim Sng 104.5, Snd 8.29, 30.4 mi wokim na strongim as bilong dispela graun, yu stap we? Sapos yu save gut long ol dispela samting, yu mas tokim mi. Husat i bin tingim na putim ol mak bilong dispela graun? Ating yu save, a? Na husat i bin pulim ol lain bilong metaim ol hap bilong graun? Ol pos bilong strongim graun i sanap long wanem hap? Na husat i bin putim bikpela ston bilong wokim graun antap long en? Long taim dispela wok i kirap, ol sta i bin lukim na ol i amamas na singim song, na ol ensel i amamas na singaut.
“Na Jer 5.22 long taim solwara i bin sut i kam ausait long bel bilong graun, husat i bin pasim ol dua, na solwara i stap insait long mak bilong en? Long taim solwara i kamap nupela, mi bin karamapim em long ol klaut, olsem klos bilong en. Na mi bin pasim ol blakpela klaut long en olsem mama i save pasim laplap long nupela pikinini. 10 Na mi bin makim arere bilong solwara i stap olsem banis i raunim em. 11 Na mi tokim solwara olsem, ‘Biksi bilong yu i ken bruk i kam inap long dispela mak tasol. I tambu tru long kalapim dispela mak.’
12 “Jop, olsem wanem? I gat wanpela taim yu bin tok tasol, na tulait i bruk, a? Na ating yu bin makim taim bilong moning i mas kamap long olgeta de, a? 13 Tudak i olsem blanket i save karamapim graun long nait na ol man nogut i save raun na mekim ol pasin nogut. Ating wanpela taim yu bin tokim tulait long kamap na rausim tudak na mekim ol man nogut i kirap nogut na ranawe nabaut, a? 14 Lait bilong san long moning i save mekim olgeta samting i kamap ples klia, na yumi inap lukim gut ol samting i bin i stap hait long tudak. 15 Tudak i olsem san bilong ol man nogut, na ol i save amamas long raun na mekim ol kain kain pasin nogut. Tasol tulait i save daunim strong bilong ol na mekim ol i lusim wok nogut bilong ol.
16 “Ating yu bin i go daun long as bilong solwara na lukim ol ples wara i save kamap long en, na yu bin wokabaut long dispela hap, a? 17 Olsem wanem? Yu bin i go daun na lukim ol dua bilong dispela ples tudak tru, em ol manmeri i dai pinis i save go long en? 18 Dispela graun i bikpela tumas. Ating yu save long olgeta hap bilong en, a? Sapos yu save, orait yu mas tokim mi.
19 “Yu save long rot i go long as ples bilong lait, a? Na as ples bilong tudak i stap we? 20 Na yu inap soim lait na tudak long ol rot tupela i mas bihainim na i go bek long ples bilong tupela, a? 21 Jop, yu lapun tru, na ating yu inap soim ples bilong tupela, long wanem, ating taim mi no bin wokim lait na tudak yet, mama bilong yu i bin karim yu.
22 “Olsem wanem? Yu bin i go lukim ol bakstua ais na ren ais i stap long en, a? 23 Mi bin putim ol dispela samting i stap redi bilong mekim save long ol lain manmeri i mekim nogut na kirapim pait long ol arapela lain. 24 We stap rot i go long ples lait bilong san i save kirap long en na i go nabaut? Na we stap rot i go long ples win bilong hap sankamap i save kirap long en na i go nabaut? 25 Husat i bin wokim baret antap long skai bai bikpela ren i ken bihainim na kapsait i kam daun long graun? Na husat i bin wokim rot bilong lait bilong klaut i ken bihainim na sut i go nabaut long taim klaut i pairap? 26 Husat i mekim ren i pundaun long ples drai i no gat man i stap long en? 27 Pastaim dispela graun i bin i stap nating na i no gat ol diwai na gras samting i kamap long en. Tasol ren i inapim tru dispela graun, na planti gras i kamap.
28 “Olsem wanem? Ating ren na wara bilong nait i gat papa, a? 29 Na husat i mama bilong ais na bilong ren ais i save pundaun long graun? 30 Long taim bilong kol, ol wara nabaut i save kamap strong olsem ston, na ais i karamapim solwara.
31 “Jop, Jop 9.9, Amo 5.8 ating yu inap long bungim wanpela lain sta na pasim ol i stap wantaim long wanpela hap bilong skai, a? Na ating yu inap lusim rop i pasim wanpela lain sta, na larim ol i go nabaut? 32 Olsem wanem? Yu inap soim rot long ol sta na tokim ol long wanem taim bilong yia ol i mas kamap? 33 Ating yu save long ol lo em ol sta bilong skai i save bihainim, laka? Yu inap long mekim ol samting bilong graun tu i bihainim ol dispela lo?
34 “Ating yu inap bikmaus long ol klaut na ol i harim tok bilong yu na kapsaitim bikpela ren antap long yu, a? 35 Na sapos yu tokim lait bilong klaut long i go long wanpela hap, ating lait bilong klaut bai i tokim yu olsem, ‘Mi redi tasol long mekim wok bilong yu.’ 36 Husat i bin givim save long ol pisin ol i kolim longpela nek long wanem taim haiwara bai i kamap? Na husat i bin givim save long ol kakaruk long singaut long taim tulait i laik kamap?* Tok Hibru i no klia tumas long dispela lain. 37 Husat i gat save inap long kaunim olgeta klaut? Ol klaut i olsem sospen wara i stap long skai, na husat inap kapsaitim ol na mekim ren i pundaun 38 na das bilong graun i kamap malumalum na i pas long graun gen?”
Husat i bin givim save long ol animal na ol pisin?
39-40 Na Bikpela i tok moa olsem, “Jop, olsem wanem? Ating yu save mekim ol abus i kam klostu long ol laion i wet i stap long ol hul na long ol ples hait bilong ol, bai ol laion i ken kilim na kaikai na pinisim hangre bilong ol, a? 41 Na long taim ol kotkot i sot long kaikai na i raun raun bilong painim kaikai, na ol pikinini bilong ol i wok long singaut long mi long kisim kaikai, orait husat i save givim kaikai long ol?

38:1: Jop 40.6, Ese 1.4

38:4: Sng 104.5, Snd 8.29, 30.4

38:8: Jer 5.22

38:31: Jop 9.9, Amo 5.8

*38:36: Tok Hibru i no klia tumas long dispela lain.