Sapta 37
“Taim klaut i pairap, mi save pret nogut na lewa bilong mi i sut. Yupela harim pairap bilong ol klaut. Em God tasol i bikmaus na i singaut strong. Em i mekim lait bilong klaut i sut i go long olgeta hap bilong skai inap long arere tru bilong graun. Na bihain, yumi harim em i singaut bikmaus tru, na yumi pilim bikpela strong bilong em. Na long taim God i mekim olsem, lait bilong klaut i save sut i go nabaut.
“Maus bilong God i pairap narakain tru na i gutpela moa. Na em i save mekim olkain samting, i winim tingting bilong yumi. Em i tok tasol na ren ais i pundaun long graun. Em i tok, na bikpela ren tru i pundaun. Long dispela pasin em i save pasim rot bilong ol manmeri, na ol i no inap wok. Em i mekim olsem bai ol manmeri i ken save gut long ol samting em i save mekim. Na long kain taim olsem, ol wel abus i save go hait long haus bilong ol. Ol strongpela win i save kirap long hap bilong ol na i kam. Na ol bikpela win i save bringim taim bilong kol. 10 God i save winim win bilong en na ais i save kamap, na ol bikpela wara i tanim ais na i kamap strong tru. 11 Em i save bungim planti wara long ol bikpela klaut, na i mekim lait i kirap namel long ol klaut na i sut i go nabaut. 12 God yet i save tok na ol dispela klaut i save go raun long olgeta hap bilong graun, bilong mekim ol samting em i tokim ol long mekim. 13 Sampela taim em i salim ol i go bilong stretim pasin bilong ol manmeri, na sampela taim bilong mekim gut long ol. Na sampela taim em i salim ol bilong mekim graun bilong en i kamap gutpela gen.
14 “Jop, yu mas stap isi na putim yau gut na kisim tingting long ol kain kain strongpela wok God i save mekim. 15 Ating yu save long ol oda God i save givim long ol klaut bilong mekim lait bilong klaut i sut i go nabaut, a? 16 Ating yu klia long pasin God i save mekim bilong hangamapim nating ol klaut long skai, a? God i gat olgeta save na em i save mekim olgeta dispela gutpela gutpela wok. Tasol yu no gat dispela kain save. 17 Taim hatpela win i kam long hap saut na yu pilim klos na skin bilong yu i hat nogut tru, yu no inap mekim wanpela samting bilong pasim dispela win. 18 God i bin wokim skai na putim i stap strong long ples bilong en. Na skai i stap olsem glas bilong lukluk ol i bin wokim long bras. Olsem wanem, yu inap helpim em long mekim dispela wok, a? 19 Sapos yu inap, orait yu ken skulim mipela long ol tok mipela i mas mekim long God, long wanem, tingting bilong mipela i no klia, na mipela i no inap redim tok bilong autim long kot bilong en. 20 Sapos God i harim olsem mi gat tok long em, ating em inap putim yau long tok bilong mi, a? Em bai i no inap wari long tok bilong mi.* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. Sampela man i ting yumi mas tanim dispela tok “Em bai i no inap wari long tok bilong mi” olsem, “Nogut mi toktok long em na em i pinisim mi tru.”
21 “Lukim, win i rausim ol klaut i go na skai i klia olgeta na san i lait moa yet, na yumi no inap lukluk long lait bilong san. 22 Na long hap not, bikpela lait i kamap long skai, kala bilong en i olsem gol. Em God i putim bilas bilong en na i kam wantaim bikpela lait na strong bilong en. 23 God I Gat Olgeta Strong, em i antap tru na yumi no inap i go klostu long em. Em i gat bikpela strong na em i stretpela olgeta. Em i save mekim stretpela pasin tasol, na em i no inap daunim yumi nating. 24 Olsem na ol manmeri i save pret long em. Na em i no save putim yau long ol man i ting ol i gat planti save.”
Bikpela i bekim tok bilong Jop
(Sapta 38-39)

*37:20: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. Sampela man i ting yumi mas tanim dispela tok “Em bai i no inap wari long tok bilong mi” olsem, “Nogut mi toktok long em na em i pinisim mi tru.”