Sapta 36
God i save givim hevi long yumi bilong stretim pasin bilong yumi
Orait na Elihu i tok moa olsem, “Jop, yu sindaun isi pastaim, na bai mi skulim yu moa. Long wanem, mi gat sampela tok moa mi laik autim bilong strongim tok bilong God i bin wokim mi. Ol kain kain gutpela save i pulap long bel bilong mi, na nau mi laik autim dispela save bilong soim yu olsem, God i save mekim stretpela pasin oltaim. Tru tumas, mi no save mekim wanpela tok giaman. Mi saveman tru na mi stap wantaim yu.
“God i gat bikpela strong na long strong bilong em, em i save mekim olgeta samting em i laikim. Na em i save wari tru long pasin bilong ol manmeri. Sapos em i lukim ol man i mekim pasin nogut, em i no save larim ol i stap laip. Na em i save helpim ol rabisman na stretim hevi bilong ol. Em i save lukautim gut ol stretpela manmeri, na ol manmeri i save givim biknem long ol oltaim, olsem ol i save mekim long ol king. Tasol sapos taim nogut i kamap na bikpela hevi i pasim ol manmeri, na ol i stap olsem man ol i bin pasim hanlek bilong en long hankap na baklain, orait God i save tokim ol olsem, dispela taim nogut i kamap long ol, long wanem, ol i bin apim nem bilong ol yet na mekim kain kain pasin nogut. 10 Na em i save skulim ol long ol gutpela pasin ol i mas bihainim, na em i tokim ol long ol i mas givim baksait long olkain pasin nogut. 11 Na sapos ol i bihainim tok bilong en na stap aninit long em, orait oltaim bai ol i gat gutpela sindaun tasol. 12 Tasol sapos ol i no harim tok, orait ol birua bai i kam kilim ol i dai, na bai ol i no gat save long wanem samting i kamap long ol.
13 “Ol man bilong givim baksait long God, ol i save belhat tasol long taim God i larim ol bikpela hevi i kamap long ol, na ol i no save singaut long God long helpim ol. 14 Olsem na ol i save mekim ol pasin nogut tru long ai bilong ol manmeri, na ol i save dai long taim ol i yangpela yet. 15 Tasol God i save larim ol man i karim pen na hevi, long wanem, em i laik skulim ol long ol gutpela pasin ol i mas bihainim. Na long dispela rot em i save kisim bek ol na ol i stap gut.
16 “Jop, lukim. Nau yu karim bikpela hevi na klostu yu laik lus. Tasol God i laik tru long kisim bek yu na mekim yu i sindaun isi na givim yu olgeta gutpela kaikai samting, na bai i no gat wanpela samting i pasim yu. 17 Tasol nau God i lukim yu i olsem man bilong mekim pasin nogut, na em i bin kotim yu na em i wok long mekim save long yu. 18 Olsem na lukaut. Nogut yu larim belhat bilong yu i pulim yu long mekim tok bilas long God. Na nogut yu ting pe bilong baim bek yu em i bikpela tumas, na yu lusim God. 19 Sapos yu singaut long God long helpim yu, o yu traim strong bilong yu yet, dispela i no inap pinisim taim nogut nau yu stap long en. 20 Na tu, yu no ken laikim tumas bai tudak i kamap, long wanem, long dispela taim ol kain kain bagarap i save kamap wantu long ol lain manmeri. 21 Yu no laikim dispela hevi nau i wok long kamap long yu, tasol yu bin laik long mekim pasin nogut. Olsem na yu mas lukaut gut. Nogut yu pas olgeta long pasin nogut.* Tok Hibru i no klia tumas long planti hap bilong lain 16 i go 21.
22 “Harim gut. God i stap antap tru na em i gat bikpela strong. Na em i gutpela tisa tru. Husat inap skulim yumi olsem em? 23 Na husat inap tokim God long ol samting em i mas mekim? Na husat inap tokim em olsem, ‘God, yu no bin mekim stretpela pasin’? I no gat wanpela. 24 Ol man i save lukim ol samting God i bin wokim na ol i singim song na litimapim nem bilong en. Olsem na yu tu, yu mas mekim wankain pasin. 25 Olgeta manmeri i bin lukim wok God i bin mekim, tasol ol i no klia gut long ol wok bilong en.”
Save na strong bilong God i antap tru
26 Na Elihu i tok moa olsem, “God i nambawan na i antap tru. Yumi no inap save tru long em, na yumi no inap painimaut hamas krismas bilong en. 27 Em i save mekim wara i go antap na tanim i kamap ren. 28 Orait na dispela ren i save lusim ol klaut na pundaun long graun, na ol manmeri i gat planti wara. 29 Yumi olgeta i no save olsem wanem ol klaut i save kamap bikpela na karamapim skai olsem haus sel bilong God. Na yumi no save olsem wanem ol klaut i pairap aninit long en. 30 God i save sutim lait bilong klaut i go nabaut, na lait i go daun tru long as bilong solwara na olgeta samting i kamap ples klia. 31 God i save bosim ren na klaut, na long dispela pasin em i save bosim na lukautim olgeta lain manmeri. Na em i save mekim ol kaikai i kamap gut long ol gaden, na ol manmeri i gat planti kaikai. 32 Em i save holim lait long han bilong en, na sutim i go olsem spia long samting em i makim. 33 Taim klaut i pairap, dispela i soim yumi olsem strongpela win na ren i laik i kam. Na ol bulmakau tu i save pilim, na mekim sampela kain pasin.

*36:21: Tok Hibru i no klia tumas long planti hap bilong lain 16 i go 21.