Sapta 35
Elihu i krosim Jop long ol kranki tok bilong en
Orait na Elihu i tok moa olsem, “Jop, yu bin tok, ‘Pasin bilong mi i stret na i winim pasin bilong God.’* Planti taim Jop i bin tok olsem em i no bin mekim rong (lukim 10.7 na 27.5-6). Tasol dispela tok Elihu i sutim long Jop em i no tru. Yu ting dispela kain tok i stret, a? Na Jop 7.17-20 tu, yu bin tok olsem, ‘God, sapos mi no bin mekim sin, dispela bai i helpim yu olsem wanem, na tu wanem gutpela samting bai i kamap long mi?’
“Orait Jop, nau mi laik bekim tok bilong yu wantaim ol pren bilong yu. Yu lukluk i go antap long skai na lukim ol klaut. Ol i stap antap tru. Olsem tasol, God tu i stap antap tru, na Jop 22.2-3 sapos yu mekim sin, yu no inap bagarapim em. Maski yu mekim planti sin moa, dispela bai i bagarapim em olsem wanem? Na sapos yu mekim stretpela pasin oltaim, dispela bai i helpim God olsem wanem? Na em bai i kisim wanem gutpela samting long han bilong yu? Sapos yu mekim pasin nogut, dispela bai i bagarapim yumi ol man tasol. Na sapos yu mekim stretpela pasin, dispela tu i bilong helpim ol man tasol.
“Planti taim ol strongpela man i save krungutim ol arapela man na daunim ol. Na ol dispela man i save krai nogut tru na singaut moa yet long sampela man i kam helpim ol. 10 Tasol i no gat wanpela man i save singaut olsem, ‘Dispela God i bin wokim mi, em i stap we? Em i save strongim bel bilong yumi long taim nogut na mekim yumi i amamas na singim ol song. 11 Na em i save skulim yumi na yumi kisim planti save. Na save bilong yumi i winim tru save bilong ol wel animal na ol pisin.’ 12 I tru, ol man i save singaut bilong kisim helpim. Tasol ol i man bilong hambak na bilong mekim pasin nogut, olsem na God i no save harim singaut bilong ol. 13 Ol i no gat stretpela tingting, olsem na God I Gat Olgeta Strong i no inap harim singaut bilong ol. 14 Na Jop 9.11, 23.8-9 Jop, ating em i no inap tru long harim singaut bilong yu, long wanem, yu tok pinis olsem yu no save lukim em. Na yu tok tu olsem, God i no laik harim kot bilong yu, na yu wet longpela taim tru, tasol em i no harim. 15 Na Jop 21.7-34 yu bin tok tu olsem, God i no save mekim save long ol man bilong mekim sin, na em i no save wari long pasin nogut bilong ol. Tok Hibru i no klia tumas long lain 14 na 15.
16 “Jop em i man bilong mauswara na toktok nabaut tasol. Em i no gat gutpela tingting.”

*35:2: Planti taim Jop i bin tok olsem em i no bin mekim rong (lukim 10.7 na 27.5-6). Tasol dispela tok Elihu i sutim long Jop em i no tru.

35:3: Jop 7.17-20

35:6: Jop 22.2-3

35:14: Jop 9.11, 23.8-9

35:15: Jop 21.7-34

35:15: Tok Hibru i no klia tumas long lain 14 na 15.