Sapta 7
“Long taim yumi stap long dispela graun, yumi olsem man ol i pulim i go mekim wok soldia. Yumi olsem ol wokboi na yumi mas mekim hatwok oltaim. Yumi olsem wokboi nating i laikim tumas bai san i go daun na skin bilong en i ken kol liklik. Na yumi olsem wokman i wetim pe bilong en. God i bin makim planti mun bilong mi stap nogut tasol. Na olgeta nait mi bel hevi i stap. Mi slip long bet na mi laikim tumas bai tulait i kamap kwiktaim. Tasol nait i longpela tumas na mi wok long tantanim nabaut long bet inap tulait i bruk. Ol liklik snek bilong lang i stap long ol sua long olgeta hap bilong bodi bilong mi. Strongpela skin i save karamapim ol dispela sua, na ol sua i luk olsem i drai pinis, tasol wantu dispela skin i save bruk gen na waitpela susu i save kamap. Na tu, ol de bilong mi i stap long graun i save go pinis kwiktaim tumas, na mi no ting bai skin bilong mi i kamap orait gen.”
Jop i autim wari bilong en long God
Jop i tok moa olsem, “God, yu save laip bilong mi em i sotpela tru. I olsem win mi pulim long nus na i save pinis kwiktaim tru. Olsem na gutpela taim i no inap kamap long mi gen. Ol man i lukim mi nau, tasol bihain bai ol i no lukim mi moa. Taim yu lukluk yet long mi, bai mi lus nating na yu no lukim mi moa. Man i dai, em i save go long ples bilong ol man i dai pinis. Em i olsem wanpela klaut i go pinis na i no i stap moa long skai. Na man i stap long dispela ples, em i no inap kam bek gen. 10 Em i no inap kam bek na i go long haus bilong en, na ol lain bilong en tu bai i lusim tingting long en.
11 “Na taim mi tingting long dispela, mi no inap pasim maus. Bel bilong mi i krai nogut tru na mi karim bikpela hevi tumas. Olsem na mi mas toktok. 12 Olsem wanem na yu save was strong long mi oltaim. Yu ting mi olsem dispela snek masalai bilong solwara na mi inap bagarapim ol samting, a?* Bipo yet ol sampela lain i gat stori bilong wanpela snek masalai bilong solwara i laik bagarapim ol samting. Tasol God i bin kalabusim em na i was i stap long em. Nem bilong dispela snek masalai, em Rahap. I gat ol arapela tok bilong dispela stori long Jop 9.13 na 26.12-14. 13 Mi save ting bai mi slip na dispela bai i mekim mi i lusim tingting long pen bilong mi. 14 Tasol taim mi slip yu save mekim olkain driman i kamap long mi na mi lukim olkain masalai samting. Long dispela pasin yu mekim mi i pret nogut tru. 15 Olsem na tarangu, mi ting mobeta ol i pasim nek bilong mi na mi dai. Mi no laik i stap moa long dispela bodi bilong mi na karim olkain hevi. 16 Mi les pinis. Mi no laik i stap moa long dispela graun. God, yu no ken givim hevi moa long mi. Larim mi i stap nating, long wanem, taim bilong mi em i sotpela tru.
17 “Mipela Sng 8.4, 144.3, Hi 2.6 ol manmeri i wanem samting na yu save tingting tumas long mipela? Bilong wanem yu save lukluk long mipela oltaim? 18 Bilong wanem yu save skelim pasin bilong mipela long olgeta moning? Na bilong wanem yu no save malolo long traim mipela? 19 Mi laik bai yu tanim pes na yu no lukluk long mi long sotpela taim tasol, inap long mi ken daunim spet liklik. 20 Ating sin bilong mi i bagarapim yu na yu tingting tasol long givim hevi long mi? Mi kamap olsem wanpela mak, na yu kisim ol spia bilong yu na yu wok long sut sewa long mi. Yu man bilong was long mipela olsem woda i was long ol kalabus, ating mi givim bikpela hevi long yu, a? 21 Bilong wanem yu no laik lusim ol rong na sin bilong mi? Liklik taim bai mi dai na mi slip long matmat. Na taim yu painim mi, bai yu no inap lukim mi.”
Namba wan tok bilong Elifas
(Sapta 8)

*7:12: Bipo yet ol sampela lain i gat stori bilong wanpela snek masalai bilong solwara i laik bagarapim ol samting. Tasol God i bin kalabusim em na i was i stap long em. Nem bilong dispela snek masalai, em Rahap. I gat ol arapela tok bilong dispela stori long Jop 9.13 na 26.12-14.

7:17: Sng 8.4, 144.3, Hi 2.6