Sapta 8
Ol man nogut bai i no i stap longpela taim
Jop i tok pinis, orait Bildat bilong kantri Suha i tokim em olsem, “Olaman. Toktok bilong yu i kranki tasol. Wanem taim bai yu lusim dispela pasin? God I Gat Olgeta Strong i no save senisim stretpela pasin bilong en na paulim yumi. Nogat. Oltaim pasin bilong en i stretpela tasol. Ating ol pikinini bilong yu i bin mekim sin long ai bilong God, na em i bin bekim stret sin bilong ol. Tasol yu yet yu mas beten long God I Gat Olgeta Strong na askim em long marimari long yu. Sapos yu stretpela man na yu no gat asua long ai bilong God, orait bai God i kam na helpim yu. Bai em i mekim yu i stap gut long haus bilong yu olsem bipo. Bai em i givim planti samting moa long yu na i winim tru ol samting yu bin i gat bipo. Yu mas painimaut as bilong ol gutpela tingting bilong ol bikman bilong bipo, na skelim gut save bilong ol tumbuna.
“Yumi save stap sotpela taim tasol long graun, olsem tewel san i mekim i kamap, na i save pinis kwik taim klaut i karamapim lait bilong san. Yumi gat liklik save tasol. 10 Ol man bilong bipo i bin i gat gutpela tingting na save. Olsem na yu ken kisim skul long ol gutpela tingting na save bilong ol.
11 “Sampela tok bilong ol i olsem, ‘Sampela kain wel pitpit na gras i no save kamap gut long graun i no gat wara. Nogat. Ol i save kamap gutpela tru long ples i gat planti wara. 12 Tasol wara i drai, orait dispela ol pitpit na gras i no save kamap bikpela inap long ol man i ken katim. Nogat. Ol i save drai long taim ol i liklik yet. Ol arapela gras i no save drai kwik olsem ol dispela gras. 13 Ol man i givim baksait long God ol i wankain olsem ol dispela gras. Ol dispela man i bihainim rot bilong bagarap. Ol i no ken ting ol bai i stap gut. Nogat. Bai ol i lus tasol. 14-15 Ol i save bilip long ol bai i stap gut. Tasol bilip bilong ol bai i popaia tru. Ol i olsem ol longlong man i ting long holim haus bilong spaida na i go antap long wanpela haus. Tasol haus bilong spaida bai i bruk kwik tumas na bai ol i pundaun nogut tru. 16 Pastaim ol dispela man i bin i stap gut olsem strongpela gras long gaden. Ol i kamap gut na rop bilong ol i go nabaut long olgeta hap bilong gaden 17 na i pas strong long ol ston. 18 Tasol taim man i kamautim dispela gras, bai i no gat man i ken save, bipo i gat strongpela gras i stap long dispela hap. 19 Tru tumas ol man i save givim baksait long God, ol i gat sotpela taim tasol bilong amamas. Na taim ol i dai, bai ol arapela man i kamap na kisim ples bilong ol.’* Tok Hibru i no klia tumas long lain 16 i go inap long lain 19.
20 “Orait Jop 4.7, 21.30 na sapos man i bihainim stretpela pasin na i no gat asua long ai bilong God, bai God i no inap givim baksait long en. Tasol sapos man i save mekim pasin nogut, orait bai God i no inap helpim em. 21 Orait Jop 5.22, Sng 126.1-2, 132.16 Jop, harim. Sapos God i lukim pasin bilong yu i stretpela, em bai i mekim yu i kamap belgut tru, na bai yu amamas na singaut. 22 Na Jop 18.14, 21.28, Sng 132.18 em bai i daunim ol man i no laikim yu, na bai ol i sem nogut tru. Na ol man bilong mekim pasin nogut, bai ol i lus olgeta wantaim olgeta samting bilong ol.”

*8:19: Tok Hibru i no klia tumas long lain 16 i go inap long lain 19.

8:20: Jop 4.7, 21.30

8:21: Jop 5.22, Sng 126.1-2, 132.16

8:22: Jop 18.14, 21.28, Sng 132.18