Sapta 21
Ol man nogut i gat gutpela sindaun
Orait na Jop i bekim tok olsem, “Mi laik bai yupela i putim yau gut long tok bilong mi. Sapos yupela i mekim olsem, orait yupela inap mekim bel bilong mi i stap isi. Larim mi toktok pastaim, na taim mi tok pinis, orait Sofar, yu ken tok bilas long mi gen. Tasol harim. Ating mi gat tok long ol man, a? Nogat tru. Mi gat tok long God, olsem na mi bel kaskas long em i no bekim tok bilong mi. Yupela lukluk gut long mi, na bai yupela i kirap nogut tru na kaikaim han bilong yupela. Taim mi tingting long ol samting nogut i bin kamap long mi, mi save pret moa yet na mi guria planti.
“Bilong wanem God i save larim ol man bilong mekim pasin nogut na ol i stap gut na kamap lapun? Na bilong wanem em i save larim ol i kamap bikman na i gat planti samting? Ol dispela man i gat ol pikinini na tumbuna pikinini. Na tu ol i stap na lukim ol dispela pikinini i kamap bikpela. Ol famili bilong ol dispela man nogut i save sindaun gut long haus bilong ol, na i no gat wanpela samting i mekim ol i pret. Na God tu i no mekim save long ol. 10 Ol bulmakau man bilong ol i givim bel long ol bulmakau meri na ol i save karim ol gutpela pikinini tasol. 11 Ol dispela man i gat planti pikinini inap olsem namba bilong ol sipsip bilong ol. Na ol i save larim ol dispela pikinini i ran i go na singsing nabaut. 12 Ol man i save paitim ol gita na kundu na winim ol mambu na mekim gutpela musik, na ol dispela pikinini i save singim ol song bilong amamas. 13 Olgeta taim ol man nogut i gat gutpela sindaun tasol. Na long taim ol i laik i dai na i go long ples bilong ol man i dai pinis, ol i no gat pen na sik.
14 “Ol man bilong mekim pasin nogut i save tokim God olsem, ‘Yu lusim mipela na yu go. Mipela i no laik harim na bihainim tok bilong yu.’ 15 Na tu ol i save tok olsem, ‘God I Gat Olgeta Strong em husat, bai mipela i mas aninit long em na lotuim em? Na sapos mipela i beten long em, bai mipela i kisim wanem gutpela samting?’ 16 Ol dispela man i gat gutpela sindaun na i save kisim planti samting, tasol dispela ol samting i no save kamap long strong bilong ol yet. Olsem na mi no inap putim yau long tok bilong ol man nogut na bihainim kain tingting bilong ol.
17 “Ating i no planti taim God i save mekim ol man nogut i dai. Na i no planti taim God i mekim taim nogut i kamap long ol na ol i kisim bagarap. Na long taim God i belhat long ol dispela man, i no planti taim em i givim pen long ol. 18 Ating i no planti taim God i save rausim ol i go olsem strongpela win i save rausim gras i drai. 19 Yupela Jop 5.4 i bin tok, ‘God i save mekim save long ol pikinini bilong man nogut, bilong bekim pasin nogut bilong papa bilong ol.’ Tasol mi ting dispela pasin i no stret. Mobeta God i mekim save long ol man nogut yet, bai ol i save, God i bekim stret pasin nogut bilong ol. 20 Ol yet i mas lukim na pilim tru belhat bilong God I Gat Olgeta Strong. 21 Sapos ol i go i stap long ples bilong ol man i dai pinis, ol i no inap wari moa long ol famili bilong ol i stap olsem wanem.
22 “Ol ensel i winim yumi man, tasol God i save skelim pasin bilong ol. Olsem na husat inap skulim God long wanem pasin i gutpela long em i mas mekim long yumi? 23-24 Mi lukim sampela manmeri i gat gutpela sindaun tru long laip bilong ol. Ol i no gat hevi na sik i kamap long ol inap long taim stret i kamap bilong ol i dai. 25 Na sampela manmeri i no gat gutpela sindaun. Ol dispela manmeri i kros long laip bilong ol i no gutpela. Ol i no save amamas liklik inap long taim ol i dai. 26 Tasol olgeta manmeri i save dai, na taim ol i slip long matmat ol i kamap wankain tasol. Na ol binatang na ol liklik snek i save pulap long bodi bilong ol.
27 “Mi save pinis long tingting bilong yupela. Yupela i tingting tasol long daunim mi. 28 Yupela Jop 18.15, 18.21 i bin tok, ‘Ol kain kain samting nogut i save kamap long ol bikman i save mekim pasin nogut, na haus bilong ol i save bagarap olgeta, na ol man i no lukim ol moa.’ 29 Tasol ating yupela i no bin toktok wantaim ol man i save go i kam long ol arapela ples na yupela i no askim ol long wanem kain samting i save kamap long ol man bilong mekim pasin nogut. 30 Tru tumas, bai ol i tokim yupela olsem, ‘Taim God i belhat na i mekim samting nogut i kamap na bagarapim ol manmeri bilong wanpela hap, em i no save bagarapim ol man bilong mekim pasin nogut. Nogat. Em i save larim ol i stap gut.’ 31 Olsem na husat bai i kotim ol man nogut? I no gat wanpela man bai i kotim ol, na i no gat wanpela bai i mekim save long ol bilong bekim rong bilong ol. 32-33 Na taim ol dispela man nogut i dai, bikpela lain manmeri tru i save kam bung, na ol i save karim bodi bilong ol i go long ples matmat na planim. Na sampela man i save lukautim gut matmat bilong ol. Na ol man nogut i slip isi tasol long matmat bilong ol. 34 Dispela i soim mi olsem yupela i man bilong mauswara na mekim ol tok giaman tasol long mi. Yupela i ting dispela kain tok bai i strongim bel bilong mi, laka? Sori, dispela tok i no helpim mi liklik.”
Namba 3 tok bilong Elifas
(Sapta 22)

21:19: Jop 5.4

21:28: Jop 18.15, 18.21