Sapta 20
Ol man nogut bai i stap gut sotpela taim tasol
Jop i tok pinis, orait Sofar bilong kantri Nama i bekim tok olsem, “Jop, harim. Tok bilong yu i mekim mi i kirap nogut tru na mi tingting planti. Na nau mi laik bekim tok bilong yu hariap. Mi harim pinis tok kros bilong yu, na dispela i semim mipela tru. Tasol mi inap bekim stret dispela tok bilong yu. Yu save, stat long bipo tru, taim God i putim ol manmeri long graun, na i kam inap nau, ol man bilong mekim pasin nogut i save amamas na belgut inap sotpela taim tasol. Kain man olsem inap kamap bikman na kisim biknem moa yet long ai bilong ol manmeri. Em i olsem wanpela maunten, het bilong en i stap antap tru inap long mak bilong ol klaut. Tasol dispela man bai i bagarap olsem pekpek bilong em yet i save bagarap. Na bai em i lus olgeta. Na ol man i bin lukim em bipo na i save long en, bai ol i tok olsem, ‘Olsem wanem long dispela man? Nau em i stap we?’ Dispela kain man bai i pinis wantu olsem driman, na bai ol man i no inap lukim em gen. Tru tumas, bai em i no moa i stap long ples bilong en, na i no gat wanpela man bai i lukim em moa. 10 Na ol pikinini bilong en bai i askim ol rabisman long sori long ol na helpim ol. Tasol sapos dispela man i stap yet, bai em yet i bekim ol planti samting em i bin pulim long ol rabisman. 11 Na taim em i stap yangpela man na i gat planti strong, orait wantu bai em i dai. Na strong bilong en bai i pinis olgeta.
12-13 “Ol man nogut i save laikim tumas pasin nogut, na ol i no laik lusim dispela pasin, olsem man i laikim switpela kaikai na i putim aninit long tang bilong en bai swit bilong kaikai i no ken pinis kwik. 14 Tasol pasin nogut bilong ol bai i bagarapim ol yet, olsem kaikai i go long bel bilong man na i tanim olsem marasin nogut bilong snek na i bagarapim ol. 15 Ol man nogut i save bungim planti mani na kago samting long stilpasin, tasol God bai i mekim ol i rausim ol dispela samting i go, olsem man i daunim planti gutpela kaikai na bihain em i trautim bek ol dispela kaikai. 16 Ol samting ol dispela kain man i bungim bai i bagarapim ol yet, olsem snek i kaikaim ol na marasin nogut bilong en i kilim ol i dai. 17 Taim ol i bungim ol dispela samting, ol i ting ol dispela samting bai i mekim ol i sindaun gut tru na amamas, tasol tingting bilong ol bai i popaia. 18 Ol i bin hatwok tru long hipim planti mani samting, tasol bai ol i no inap holim ol dispela samting na amamas long en, long wanem, God bai i larim ol arapela man i kisim ol dispela samting bilong ol. 19 Em bai i mekim olsem, long wanem, ol i no bin sori long ol rabisman. Nogat. Ol i bin mekim nogut long ol. Na long kain kain pasin bilong trik na giaman ol i bin kisim ol haus bilong ol arapela man. 20 Oltaim ol i wok long mangal na aigris long ol samting bilong ol arapela man, na ol i no inap malolo liklik long kisim ol dispela samting. Olsem na God bai i no larim ol i holim ol dispela samting ol i laikim tumas. 21 Wanem ol samting ol i mangalim, orait ol i save kisim tasol, olsem man i lukim gutpela kaikai na i pinisim tru na i no gat wanpela liklik hap i stap. Na ol i gat gutpela sindaun na olgeta samting bilong ol i kamap gutpela. Tasol dispela gutpela taim bai i stap sotpela taim tasol na bai i pinis. 22 Taim ol i gat ol dispela gutpela gutpela samting, bikpela hevi bai i karamapim ol na ol samting nogut bai i daunim ol tru.
23 “Ol dispela man i bin laikim tumas long kisim planti samting. Orait God bai i givim planti samting tru long ol. Tasol dispela ol samting God i laik givim ol, em i no ol gutpela samting. Nogat. God i belhat moa yet long ol, na em bai i givim ol kain kain hevi long ol na bai ol i pulap tru. 24 Em bai i salim ol birua i kam wantaim ol bainat ol i bin wokim long ain na ol spia ol i bin wokim long bras. Na sapos ol man nogut i ranawe long ol birua i holim bainat, orait ol birua bai i taitim banara na sutim ol long ol spia bras i lait tumas. 25 Na ol spia bai i kisim ol na kamap long hapsait bilong bodi bilong ol. Na taim ol man nogut i lukim blut bilong ol yet i stap long ol dispela spia, ol bai i pret nogut tru. 26 Olgeta kago na mani samting ol i bin bungim bai i bagarap olgeta. Na ol man nogut wantaim ol famili bilong ol bai i lus olgeta long wanpela paia i no gat man i bin laitim. 27 Heven yet bai i autim ol sin bilong ol dispela man long ples klia, na graun tu bai i kotim ol. 28 God i belhat tru long ol, na long taim em i bekim sin bilong ol, orait olgeta mani samting bilong ol bai i lus olgeta. I olsem bikpela tait i kam na rausim olgeta samting bilong ol i go na i no gat wanpela samting i stap. 29 God i makim pinis ol dispela kain hevi bilong ol man nogut i ken kisim, na bai ol i pinis olsem tasol.”
Jop i bekim tok bilong Sofar
(Sapta 21)