Sapta 22
Sapos Jop i tanim bel, orait God bai i mekim gut tru long em
Jop i tok pinis, orait Elifas bilong taun Teman i bekim tok olsem, “Ating Jop 35.6-8 yumi man nating inap mekim ol samting bilong helpim God, a? Nogat tru. Ol saveman tu i no inap. Ol inap helpim ol yet tasol. Yu ting stretpela pasin bilong yu bai i helpim God I Gat Olgeta Strong long mekim wok bilong en, a? Na sapos yu mekim gutpela pasin tasol, yu ting dispela bai i mekim gut long God, a? Nogat tru. Na sapos yu save aninit long God na lotuim em, yu ting em bai i krosim yu na kotim yu, a? Nogat tru. Jop, yu bin mekim kain kain pasin nogut, na ol sin bilong yu i planti tru. Na long dispela as tasol God i kotim yu.
“Yu bin mekim pasin olsem. Taim ol wantok bilong yu i bin dinau long yu, na yu bin kisim ol samting bilong ol olsem mak bilong ol i mas bekim dinau, yu bin holimpas ol dispela samting, na yu no bin givim bek long ol. Na sampela i bin givim klos bilong ol long yu, tasol yu no bin givim bek, na nau ol i no gat klos bilong karamapim skin bilong ol.* Dispela pasin Elifas i tok Jop i bin mekim, em lo i tambuim tru ol Israel long ol i no ken mekim. Lukim Kisim Bek 22.26-27 na Lo 24.6 na 24.10-13. Yu no bin givim wara long ol man, nek bilong ol i drai. Na yu no bin givim kaikai long ol man i hangre. Yu bikman na yu gat biknem, olsem na yu ting yu inap mekim ol samting long laik bilong yu yet. Na yu bin kisim ol hap graun bilong ol arapela man. Na Lo 15.7-11 taim ol meri, man bilong ol i dai pinis, ol i bin kam askim yu long helpim ol, yu no bin helpim ol. Nogat. Yu bin rausim ol i go. Olsem na ol pikinini bilong ol tu bai i no inap kisim gutpela helpim na i stap gut. 10 Yu bin mekim ol dispela pasin, olsem na nau ol samting bilong holimpas yu na bagarapim yu i kamap pinis na i banisim yu long olgeta hap na i mekim yu i pret moa yet. 11 I olsem bikpela tudak i karamapim yu na yu no inap lukim wanpela samting. Na i olsem bikpela haiwara i karamapim yu olgeta.
12 “Jop, lukim ol sta i stap antap tru. Tasol God i stap long heven, em i stap antap moa yet long ol dispela sta. 13-14 Ating dispela i kirapim tingting bilong yu na yu save tok olsem, ‘God i save long wanem samting? Em i save wokabaut antap long skai, na ol bikpela klaut i karamapim em na bikpela tudak i haitim em, na em i no inap lukim yumi. Em bai i skelim pasin bilong yumi olsem wanem?’ I luk olsem Elifas i no klia long tingting bilong Jop. Jop i bin tok olsem, God i no save bagarapim ol man bilong mekim pasin nogut (lukim 21.29-33). Tasol Jop i no bin tok, God i no inap lukim ol dispela man na em i no skelim pasin bilong ol.
15 “Tasol Jop, yu olsem wanem? Ating yu strong yet long wokabaut long olpela rot nogut, em ol man bilong mekim pasin nogut i bin bihainim? 16 Taim ol i no kamap lapun yet, wantu God i bin pinisim ol. Ol i bin bagarap olsem haus i stap klostu long wanpela bikpela wara na wara i tait strong na bagarapim haus na karim ol ston na plang i go. 17 Dispela ol man i bin tokim God olsem, ‘Yu lusim mipela na yu go.’ Na tu ol i bin tok, ‘God I Gat Olgeta Strong inap mekim wanem samting long mipela?’ 18 Tasol Jop 21.16 ol i no save olsem God yet i bin larim ol i kisim planti gutpela samting. Olsem na mi no inap putim yau long tok bilong ol man nogut na bihainim kain tingting bilong ol. 19 Ol stretpela man i lukim God i mekim save long ol man nogut, na ol i save amamas. Na ol man i no gat asua long wanpela samting, ol i tok bilas long ol dispela man nogut. 20 Ol i save tok olsem, ‘Gutpela. Ol dispela birua bilong yumi i bagarap pinis. Na paia i kukim ol gutpela gutpela samting bilong ol.’
21 “Orait Jop, harim. Nau yu mas stretim tok wantaim God na kamap wanbel wantaim em. Sapos yu mekim olsem, orait bai em i mekim gut long yu na bai yu gat gutpela sindaun gen. 22 Yu mas kisim olgeta skul em i laik givim yu, na putim gut ol tok bilong en long bel bilong yu. 23 Yu mas kam bek long God I Gat Olgeta Strong na bai em i pinisim olgeta hevi bilong yu na givim yu gutpela sindaun gen. Na yu mas givim baksait long pasin nogut na yu mas stap longwe long dispela kain pasin. 24 Na mobeta yu tromoi olgeta gutpela gol bilong yu i go long ol ples nogut. 25 Na yu mas larim God i kisim ples bilong ol gutpela gol na silva bilong yu. 26 Sapos yu mekim olsem, orait bai yu amamas moa yet long God I Gat Olgeta Strong i mekim gut long yu, na bai yu stap bel isi tru wantaim em. 27 Bai yu beten long God na em bai i harim ol prea bilong yu na givim yu ol samting yu askim long en. Na bai yu amamas long bihainim ol promis yu bin mekim long God. 28 Na taim yu pasim tingting long mekim wanpela samting, orait God bai i larim yu i mekim dispela samting i kamap gutpela. Na God bai i mekim sindaun bilong yu i pulap long amamas. 29 Yu save, God i save daunim ol man i litimapim ol yet, na em i save kisim bek ol man i save daunim ol yet, na ol i stap gut. 30 Na God bai i lukim yu i stap klin tru long ai bilong en, na em bai i marimari tu long ol man bilong mekim pasin nogut, na kisim bek ol, bai ol i no lus.” Tok Hibru long lain 29 na 30 i no klia tumas.

22:2: Jop 35.6-8

*22:6: Dispela pasin Elifas i tok Jop i bin mekim, em lo i tambuim tru ol Israel long ol i no ken mekim. Lukim Kisim Bek 22.26-27 na Lo 24.6 na 24.10-13.

22:9: Lo 15.7-11

22:13-14: I luk olsem Elifas i no klia long tingting bilong Jop. Jop i bin tok olsem, God i no save bagarapim ol man bilong mekim pasin nogut (lukim 21.29-33). Tasol Jop i no bin tok, God i no inap lukim ol dispela man na em i no skelim pasin bilong ol.

22:18: Jop 21.16

22:30: Tok Hibru long lain 29 na 30 i no klia tumas.