Jop i bekim tok bilong Elifas
Sapta 23
(Sapta 23-24)
Jop em inap winim kot bilong God
Orait na Jop i bekim tok olsem, “Harim. Nau tu mi bel nogut i stap, na mi laik toktok planti long God long dispela samting nogut i bagarapim mi. Mi traim traim long pasim krai bilong mi, tasol mi no inap tru. Sori tumas, sapos mi save long ples God i stap long en, nau tasol bai mi go stret na sanap long ai bilong en. Na bai mi autim stret olgeta tok long ol trabel i bin kamap long mi, olsem man i save mekim tok long kot. Bai mi mekim planti toktok bilong helpim kot bilong mi. Na bai mi painimaut wanem kain bekim em i givim long ol toktok bilong mi, na bai mi save long tingting bilong en. Yupela i ting God bai i birua long mi na daunim mi long bikpela strong bilong en, a? Nogat tru. Bai em i putim yau gut long tok bilong mi. Mi stretpela man, orait na sapos mi sanap long pes bilong em long kot, mi inap paitim toktok wantaim em. Na taim em i harim tok bilong mi bai em i tokaut stret olsem, mi no gat asua long wanpela samting. Na kot bilong mi bai i pinis olgeta.
“Mi go painim God long hap sankamap, tasol em i no i stap. Na mi go painim em long hap san i go daun, tasol mi no lukim em. God i save mekim wok bilong en tu long hap not na long hap saut, tasol taim mi go long dispela ol hap, mi no lukim em. 10 Tasol Sng 66.10, 139.1-3, Je 1.12 God i save long olgeta wokabaut bilong mi. Na sapos em i traim mi, bai em i lukim mi i kamap gutpela tru olsem gol. 11 Oltaim mi save wokabaut stret long rot em i save wokabaut long en. Mi no bin lusim dispela rot na i go long narapela hap. 12 Na mi no bin sakim tok bilong en. Nogat. Mi bin bihainim olgeta tok em i bin givim mi. Tok bilong en i swit tumas na i winim gutpela kaikai.
13 “Tasol sapos God i gat tingting long mekim wanpela samting, orait husat inap senisim tingting bilong en? Em i no inap senis. Na taim em i laik mekim wanpela samting, orait em i save mekim tasol. 14 Olsem na ol samting em i bin ting long mekim long mi, em bai i mekim. Em i gat planti kain kain tingting, em yumi no inap save long en. 15 Olsem na nau mi stap long pes bilong en, na mi pret nogut tru long em. Mi tingim ol pasin bilong en na bun bilong mi i guria moa yet. 16 God I Gat Olgeta Strong i bin pinisim strong bilong mi na mekim mi i pret nogut tru. 17 Pastaim mi no stap olsem. Nogat. God tasol i salim dispela bikpela tudak i kam karamapim mi, na nau mi bagarap na mi stap nogut tru.”* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

23:10: Sng 66.10, 139.1-3, Je 1.12

*23:17: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.