Sapta 24
Jop i ting, God i no mekim stretpela pasin
Orait Jop i tok moa olsem, “Bilong wanem God I Gat Olgeta Strong i no makim taim bilong kotim ol man nogut? Na bilong wanem ol manmeri i save bilip long God, ol i wet nating long em i kirapim kot? Ol Lo 27.17, Snd 22.28, Hos 5.10 man bilong mekim pasin nogut i laik stilim graun bilong ol arapela man, olsem na ol i save surikim ol mak bilong graun, bai ol man i ting em graun bilong ol yet. Na ol i save stilim ol sipsip na putim wantaim ol lain sipsip bilong ol yet. Ol man nogut i save kisim ol donki bilong ol meri, man bilong ol i dai pinis, na ol dispela meri i no inap mekim wok bilong lukautim ol pikinini bilong ol. Na taim ol dispela meri i laik kisim dinau, ol dispela man i save kisim ol bulmakau bilong ol olsem mak, bai ol dispela meri i ken tingim dinau bilong ol. Ol dispela man nogut i save mekim ol manmeri i sot long mani samting i pret, na ol i no inap mekim wanpela samting long laik bilong ol yet. Ol i save pret na i stap longwe long ol man nogut. Tarangu ol dispela manmeri i mas i go i stap long ples drai. Na ol i mekim olsem ol wel donki na ol i hatwok long raun long ples drai bilong painim kaikai bilong givim long ol pikinini bilong ol. Ol i save go long graun bilong ol arapela man na kisim ol kain kain rabis kaikai tasol. Na taim ol wokman i kisim pinis ol pikinini wain long ol gaden bilong ol man bilong mekim pasin nogut, ol tarangu i save raun long ol dispela gaden bilong kisim ol wan wan pikinini wain i stap yet. Long nait ol i save slip nating na skin bilong ol i kol. Ol i no gat wanpela samting bilong karamapim skin bilong ol. Ol i stap long ples maunten na ren i kam daun na wasim ol. Ol i no gat haus na ol i go namel long ol bikpela ston bilong hait long ren.
“Ol man nogut i save go long ol meri, man bilong ol i dai pinis, na pulim ol liklik pikinini bilong ol. Na ol i mekim ol dispela pikinini i kamap wokboi nating bilong ol. Na ol i save kisim tu ol pikinini bilong ol manmeri i sot long ol samting na holim ol olsem mak bilong ol dispela manmeri i ken tingim dinau bilong ol. 10 Tasol tarangu ol dispela manmeri i no gat klos bilong karamapim skin bilong ol. Ol i save go mekim wok long ol gaden bilong ol arapela man na bungim wit long haus kaikai bilong ol. Tasol ol yet i no gat kaikai na ol i hangre tru. 11 Ol i stap namel long ol diwai oliv na ol i wok long wilwilim ol pikinini oliv long masin, bilong mekim wel bilong oliv i kamap. Na sampela i wok long krungutim ol pikinini bilong diwai wain bilong kisim wara bilong ol, tasol ol yet i no inap dring long dispela wara, na nek bilong ol i drai nogut tru. 12 Insait long ol taun ol manmeri i wok long krai nogut. Ol i bagarap tru na i krai na singaut long God i helpim ol. Tasol God i no save wari long ol hevi bilong ol.
13 “Sampela man i no laik bihainim ol pasin God i laikim. Ol i save bikhet na birua long ol gutpela pasin, em ol pasin bilong lait. Ol i save bihainim ol pasin bilong tudak tasol, na ol i no laik wokabaut long rot bilong lait. 14 Long bikmoning tru, taim san i no kamap yet, ol man nogut i save kirap i go bilong kilim ol rabisman i dai. Na long nait ol i save raun bilong stilim ol samting. 15 Na ol man bilong mekim trabel long ol maritmeri, ol i save wetim san i go daun pastaim, na ol i go slip wantaim ol meri bilong ol arapela man. Taim ol i go, ol i save karamapim pes bilong ol, na ol i tok olsem, ‘No gat man bai i luksave long mi.’ 16 Long nait ol stilman i save brukim banis bilong ol haus na i go insait bilong stilim ol samting. Tasol long san ol i hait i stap insait long haus bilong ol yet, long wanem, san i no taim bilong ol. 17 Ol dispela man i save pret long wokabaut long taim san i lait, olsem ol arapela man i save pret long wokabaut long tudak. Tasol tudak i mekim ol i amamas.
18  * Long 24.18 i go inap 28.28 i no klia tumas husat tru i autim tok. Elifas i bin tok tripela taim, na Bildat tu bai i tok tripela taim. Tasol long tok Hibru yumi gat nau, Sofar i tok tupela taim tasol. Na las tok bilong Bildat (long sapta 25) em i sotpela tru. Na tu, sampela hap tok bilong Jop i gat wankain tingting olsem ol tripela pren i bin autim bipo. Long dispela as, sampela saveman i ting bipo nem bilong Sofar i bin i stap, tasol bihain em i lus. Na ol i ting dispela tok i stap long 24.18-25, em hap tok bilong Sofar. Yumi no save, tingting bilong ol dispela saveman i stret o nogat, olsem na mobeta yumi bihainim tok i stap nau long tok Hibru. Sapos Jop i mekim dispela tok i stap long 24.18-25, i luk olsem long 24.18-20 em i autim tingting bilong ol pren, na long 24.21-25 em i bekim tok bilong ol. “Yupela i bin mekim kain tok olsem, ‘Ol man bilong mekim pasin nogut i no inap i stap longpela taim. Nogat. Kwiktaim bikpela tait bai i kam na rausim ol i go. Na God bai i tok na graun bilong ol bai i bagarap. Na i no gat wanpela man bai i go wok long gaden wain bilong ol. 19 Taim san i kam antap, hat bilong san i save mekim sno i go pinis. Olsem tasol, ples bilong ol man i dai pinis i save kisim ol manmeri nogut, na ol i pinis olgeta. 20 Na bodi bilong ol bai i kamap switpela kaikai bilong ol liklik snek. Na i no gat man bai i tingim ol moa, na mama tru bilong ol tu bai i ting i lus olgeta long ol. Na pasin nogut bilong ol tu bai i pinis olgeta.’
21 “Tasol tok bilong mi i olsem. Ol man nogut i save mekim nogut long ol meri i no inap karim pikinini. Na ol i no save helpim ol meri, man bilong ol i dai pinis. 22 Tasol long strong bilong em yet, God i save helpim ol man nogut i gat biknem na ol i stap longpela taim. Na taim ol i ting bai ol i dai, God i save kirapim ol gen na ol i stap gut. 23 God i save mekim ol i sindaun isi na i no gat hevi i kamap long ol. Na oltaim em i save lukautim ol gut 24 na ol i gat biknem. Na ol i stap sotpela taim tasol, na wantu ol i save dai olsem ol arapela man. Ol i olsem wit i redi pinis na ol man i katim. Tok Hibru i no klia tumas long planti hap bilong lain 18 i go inap lain 24. 25 Sapos tok bilong mi i no tru, orait husat inap kamapim ples klia giaman bilong mi, na husat inap soim mi olsem, mi mauswara nating?”

24:2: Lo 27.17, Snd 22.28, Hos 5.10

*24:18: Long 24.18 i go inap 28.28 i no klia tumas husat tru i autim tok. Elifas i bin tok tripela taim, na Bildat tu bai i tok tripela taim. Tasol long tok Hibru yumi gat nau, Sofar i tok tupela taim tasol. Na las tok bilong Bildat (long sapta 25) em i sotpela tru. Na tu, sampela hap tok bilong Jop i gat wankain tingting olsem ol tripela pren i bin autim bipo. Long dispela as, sampela saveman i ting bipo nem bilong Sofar i bin i stap, tasol bihain em i lus. Na ol i ting dispela tok i stap long 24.18-25, em hap tok bilong Sofar. Yumi no save, tingting bilong ol dispela saveman i stret o nogat, olsem na mobeta yumi bihainim tok i stap nau long tok Hibru. Sapos Jop i mekim dispela tok i stap long 24.18-25, i luk olsem long 24.18-20 em i autim tingting bilong ol pren, na long 24.21-25 em i bekim tok bilong ol.

24:24: Tok Hibru i no klia tumas long planti hap bilong lain 18 i go inap lain 24.