Sapta 5
1-2 “Yupela pris, harim dispela tok. Yupela Israel, putim yau gut long tok bilong mi. Na yupela lain bilong king, yupela harim. Yupela i gat wok bilong mekim stretpela kot, tasol yupela i no bin mekim olsem. Olsem na bai yupela yet i mas sanap long kot. Yupela pris i bin kirapim giaman lotu long taun Mispa na long maunten Tabor na long taun Sitim. Olsem na yupela i bin paulim na holimpas tingting bilong planti manmeri. Yupela i stap olsem umben o hul bilong holimpas ol wel abus. Olsem na bai mi mekim save long yupela olgeta. Mi save long pasin bilong yupela Israel. Yupela i no inap hait long mi. Yupela i no save bihainim mi na yupela olgeta i kamap doti long ai bilong mi, olsem pamukmeri.”
Ol Israel bai i no inap bungim Bikpela moa
Ol Israel i save lotu long ol giaman god, na dispela pasin i pasim strong tingting bilong ol na ol i no save bihainim Bikpela. Olsem na dispela pasin nogut ol i mekim em i pasim ol na ol i no inap i kam bek long God bilong ol. Hambak pasin bilong ol Israel i kotim ol yet. Sin bilong ol yet i mekim ol i pundaun, na ol Juda i pundaun wantaim ol. Ol Ais 1.15, Jer 14.12, Ese 8.6, Mai 6.6-7 i save kisim sipsip na bulmakau bilong mekim ofa long Bikpela, tasol ol i mekim ofa nating. Long wanem, Bikpela i lusim ol pinis, olsem na ol i no inap bungim em. Ol i lusim pinis Bikpela, olsem meri i lusim man bilong en na i pamuk nabaut. Olsem na ol pikinini bilong ol i no save olsem, God i papa tru bilong ol. Orait liklik taim tasol, long taim bilong nupela mun, na ol birua bai i kam bagarapim ol na graun bilong ol wantaim.
Ol Juda na Israel i pait
Yupela Gibea, yupela Rama, yupela Betel, yupela Benjamin, winim biugel. Singaut strong. Ran i go kirapim pait. Long dispela de tasol bai yupela Israel i bagarap olgeta. Mi toksave long yupela, tru tumas, dispela samting bai i kamap olsem mi tok.
10 Bikpela i tok, “Harim. Ol lida bilong Juda i bin stilim hap graun bilong ol Israel. Olsem na mi kros nogut long ol. Na bai mi bagarapim ol olsem wara i tait na bagarapim ol samting. 11 Ol Juda i givim bikpela hevi long Israel. Ol Israel i bin i go long sampela king na ol i ting bai ol i helpim ol. Tasol ol dispela king i man nating na ol i no inap helpim ol. 12 Olsem na bai mi bagarapim ol Israel na ol Juda, olsem binatang i save bagarapim ol samting.
13 “Taim ol Israel i save olsem ol i sik nogut tru, na ol Juda i lukim ol sua bilong ol yet, orait ol i go long kantri Asiria bilong askim bikpela king long helpim ol. Tasol ol Asiria i no inap mekim sik bilong ol i orait na mekim drai sua bilong ol. 14 Nau bai mi kamap olsem strongpela laion na bai mi pait long ol Israel na Juda. Bai mi yet mi brukim ol nabaut na larim ol i stap olsem. Bai mi pulim ol i go na i no gat wanpela man inap helpim ol.
15 “Bai Sng 50.15, Ais 64.7-9, Jer 2.27, 3.13-14 mi go bek long ples bilong mi na lusim ol manmeri bilong mi, na bai ol i kisim pen na hevi bilong bekim sin bilong ol. Tasol bihain bai ol i kam bek long mi. Ating bai ol i pilim nogut pastaim na bai ol i kam bek long mi.”

5:6: Ais 1.15, Jer 14.12, Ese 8.6, Mai 6.6-7

5:15: Sng 50.15, Ais 64.7-9, Jer 2.27, 3.13-14