Sapta 64
Bikpela, mipela i laik yu mas brukim skai na kam daun, na ol maunten bai i guria nogut tru long taim yu kam. Bai ol i kalap kalap olsem wara i boil na i kalap kalap insait long sospen i stap long paia. Bikpela, yu mas kam wantaim bikpela strong bilong yu, na bai ol birua i ken save long nem bilong yu, na bai ol manmeri bilong olgeta kantri i pret na guria long taim yu kamap long ol. Bipo yu bin kam na mekim ol narakain samting tru i kamap, na mipela i bin kirap nogut tru long lukim. Na ol maunten i bin guria nogut tru long taim yu bin kam. Bipo Ais 30.18, 40.31, 1 Ko 2.9 i no gat man i bin lukim o harim tok long wanpela god i save mekim olkain strongpela wok bilong helpim ol manmeri i bilip na wet long en. Nogat. Bikpela, yu tasol i save mekim olsem. Yu save amamas long bungim ol man i laikim tumas long mekim stretpela pasin na i save bihainim ol pasin yu laikim. Tasol yu bin kros long mipela, na mipela i no senisim pasin bilong mipela. Mipela i bin strong yet long mekim sin. Tasol oltaim bai yu kam wantaim bikpela strong bilong yu na kisim bek mipela.* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.
Mipela Sng 90.5-6, Ais 48.1, Jer 4.11-12 olgeta i bin mekim sin na mipela i doti tru long ai bilong yu. Na ol pasin mipela i ting i stretpela na mipela i save mekim, ol i rabis tru long ai bilong yu olsem hap laplap i doti nogut tru. Asua bilong ol sin bilong mipela i mekim na klostu mipela i laik lus olgeta, olsem lip i drai pinis na win i karim i go. I no gat man i save prea long yu na kolim nem bilong yu, na i no gat man i save tingting long kam klostu long yu na pas long yu, long wanem, yu bin haitim pes bilong yu long mipela na yu bin larim ol sin bilong mipela i bagarapim mipela na mipela i stap nogut tru.
Tasol Sng 100.3, Ais 45.9, 60.21 Bikpela, yu papa bilong mipela. Yu olsem man bilong wokim sospen graun, na mipela i olsem graun yu bin kisim na wokim sospen long en. Long han bilong yu yet yu bin wokim mipela olgeta. Bikpela, yu no ken belhat tumas long mipela na tingim oltaim ol sin mipela i bin mekim. Nogat. Yu mas tingim olsem, mipela olgeta i lain manmeri bilong yu, na yu ken marimari long mipela. 10 Ol taun bilong yu i stap olsem ples nating, na Jerusalem tu i bagarap olgeta na i no gat man i stap long en. 11 Na haus bilong yu, em yu bin tok mipela i ken go long en na lotu long yu, em tu paia i bin kukim na bagarapim olgeta. Bipo dispela haus i bin i stap naispela haus tru na ol tumbuna bilong mipela i save go long en na litimapim nem bilong yu. Tasol nau em i bagarap, na ol arapela gutpela ples mipela i bin laikim, ol tu i bagarap i stap. 12 Bikpela, yu lukim ol dispela samting na bel bilong yu i no kirap long mekim wanpela samting, a? Ating yu gat tingting bilong mekim mipela i karim planti hevi moa yet, na yu no bekim ol prea bilong mipela, a?

64:4: Ais 30.18, 40.31, 1 Ko 2.9

*64:5: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

64:6: Sng 90.5-6, Ais 48.1, Jer 4.11-12

64:8: Sng 100.3, Ais 45.9, 60.21