Sapta 63
Bikpela i mekim save long ol birua bilong en
Husat Ais 34.5-17, Jer 49.7-22, Ese 25.12-14, 35.1-15, Amo 1.11-12, Oba 1.14, Mal 1.2-5 dispela man i bilas gut tru olsem king na i lusim taun Bosra long kantri Idom na i kam? Husat dispela man i daunim het bilong en na i kam wantaim bikpela strong bilong en? Na klos bilong en i luk ret nogut tru.
“Em mi, Bikpela tasol. Mi gat strong bilong kisim bek ol manmeri, na mi laik tokaut olsem, long stretpela pasin bilong mi, mi daunim pinis ol birua bilong ol.”
Bilong wanem na ol klos bilong yu i ret nogut tru, olsem bilong man i bin go insait long tang bilong wokim wain, na krungutim pikinini wain?
“Mi KTH 14.20, 19.13-15 bin krungutim ol kantri olsem man i krungutim pikinini wain, na i no gat man bilong wanpela kantri i bin helpim mi. Mi bin belhat na kros nogut tru long ol na mi bin krungutim ol strong tru na blut bilong ol i kapsait nabaut na i pas long ol klos bilong mi. Taim mi bin makim bilong kisim bek ol manmeri bilong mi i kamap pinis, olsem na nau em i taim bilong mi long mekim save long ol birua bilong ol. Mi Sng 44.3, 98.1, Ais 59.16 bin kirap nogut tru long lukim olsem i no gat man i stap bilong helpim mi. Olsem na long strong bilong mi yet na long bikpela belhat bilong mi, mi bin kisim bek ol manmeri bilong mi na daunim ol birua bilong ol. Long bikpela belhat bilong mi, mi bin krungutim olgeta lain manmeri. Mi bin mekim ol i dring long kap bilong belhat bilong mi, na ol i spak nogut tru. Na mi bin mekim blut bilong ol i kapsait long graun.”
Ol manmeri i tingim gutpela pasin bilong Bikpela
Bai 1 Kin 8.66, Neh 9.25, 9.35, Sng 92.2 mi tokaut long gutpela pasin na marimari bilong Bikpela. Na bai mi litimapim nem bilong en, na tokaut long ol planti gutpela samting em i bin mekim bilong helpim yumi. Long bikpela marimari na sori bilong en, em i bin mekim gut tru long ol lain Israel.
Bikpela i bin tok olsem, “Dispela ol lain, ol i lain manmeri bilong mi stret, na bai ol i no inap bikhet na sakim tok bilong mi.” Olsem na em i bin kisim bek ol. Long Het 10.16, Mal 3.1, Ap 9.4, 12.11 taim ol i karim pen na hevi, Bikpela tu i bin karim pen na hevi wantaim ol. Bel bilong en i bin sori tumas long ol na em i bin marimari long ol, olsem na em yet i bin kamap olsem ensel na kisim bek ol. Na longpela taim tru em i bin karim ol na lukautim ol gut tru. 10 Tasol ol i bin bikhet long em na mekim spirit bilong en i bel hevi tru. Olsem na em yet i bin kamap birua bilong ol, na em i bin pait long ol.
11 Orait bihain ol i tingim taim bipo. Ol i tingting i go bek long Moses na ol manmeri bilong en, na ol i tok olsem, “We stap Bikpela? Bipo em i bin bringim ol lida bilong ol manmeri bilong en na ol i kam brukim solwara. We stap Bikpela? Bipo em i bin larim spirit bilong en i stap wantaim ol. 12 Em i bin givim bikpela strong bilong en long Moses. Na em i bin brukim solwara long tupela hap na ol manmeri bilong en i go long hapsait, na long dispela pasin em i bin kisim biknem bilong i stap oltaim. 13 Em i bin i go paslain long ol na ol i wokabaut i kam long dispela graun i stap aninit tru long solwara. Na ol i bin wokabaut strong olsem ol wel hos bilong ples drai, na ol i no pundaun. 14 Spirit bilong Bikpela yet i bin givim bel isi long ol manmeri bilong en na larim ol i malolo, olsem ol bulmakau i go i stap long ples i gat planti gras na ol i kaikai na i malolo i stap.”
Bikpela, yu bin mekim ol dispela strongpela wok, na long dispela pasin yu bin stiaim wokabaut bilong ol manmeri bilong yu, bai olgeta manmeri i ken save long biknem na strong bilong yu.
Ol Israel i prea long Bikpela i helpim ol
15 Bikpela, yu stap long ples bilong yu long heven, em dispela ples bikpela lait na strong bilong yu i pulap long en. Tasol yu mas lukluk i kam daun na lukim mipela. Bilong wanem yu no kirap na soim bikpela strong bilong yu long mipela? Yu no soim moa sori na marimari bilong yu long mipela. Ating yu no laikim mipela moa, a? 16 Tasol yu papa bilong mipela. Ol tumbuna papa bilong mipela, Abraham na Jekop, ol i no moa i stap wantaim mipela na ol i no save long mipela. Tasol yu Bikpela, yu papa tru bilong mipela. Na nem bilong yu i olsem, “Man bilong sambai long mipela na helpim mipela long bipo yet”. 17 Bikpela, bilong wanem yu mekim mipela i paul nabaut na mipela i no bihainim ol stretpela rot bilong yu? Bilong wanem yu mekim bel na tingting bilong mipela i pas na mipela i no pret long yu na aninit long yu? Yu mas tingim mipela ol wokman bilong yu, na yu mas kam bek na stap wantaim mipela ol lain yu bin makim bilong yu yet.
18 Sotpela taim tasol dispela haus yu bin makim bilong yu yet i bin i stap long han bilong mipela ol manmeri bilong yu, na bihain ol birua bilong mipela i bin i kam bagarapim na krungutim haus bilong yu. 19 Na nau mipela i stap tarangu tru olsem ol manmeri, bipo yu no bin bosim na lukautim. Na mipela i stap olsem ol lain yu no bin putim nem bilong yu long ol.

63:1: Ais 34.5-17, Jer 49.7-22, Ese 25.12-14, 35.1-15, Amo 1.11-12, Oba 1.14, Mal 1.2-5

63:3: KTH 14.20, 19.13-15

63:5: Sng 44.3, 98.1, Ais 59.16

63:7: 1 Kin 8.66, Neh 9.25, 9.35, Sng 92.2

63:9: Het 10.16, Mal 3.1, Ap 9.4, 12.11