Sapta 9
Ol manmeri i autim sin bilong ol
Na long de namba 24 bilong dispela mun yet, ol Israel i kam bung. Na ol i tambu long kaikai, bilong soim God olsem ol i sori long sin bilong ol. Na ol i pasim klos bilong sori na putim das long het bilong ol, bilong makim sori bilong ol. Ol dispela manmeri i bin lusim pasin bilong poroman wantaim ol haiden man. Na ol i sanap na autim sin bilong ol yet na sin bilong ol tumbuna bilong ol. Na long tripela aua sampela man i ritim tok bilong lo bilong God, Bikpela bilong ol, na ol manmeri i putim yau gut. Na bihain, ol i autim ol sin bilong ol na ol i lotu long God inap long tripela aua gen.
Sampela Livai i sanap antap long wanpela ples bilong autim tok na ol i singaut strong long God, Bikpela bilong ol, na ol i prea long em. Nem bilong ol dispela Livai i olsem, Jesua na Bani na Katmiel na Sebania na Buni na Serebia na narapela Bani na Kenani. Na bihain sampela Livai i tokim ol manmeri long ol i mas lotu long God. Nem bilong ol dispela Livai i olsem, Jesua na Katmiel na Bani na Hasapnea na Serebia na Hodia na Sebania na Petahia. Ol i tok olsem, “Yupela sanap na litimapim nem bilong God, Bikpela bilong yumi. Oltaim oltaim yumi mas litimapim nem bilong en.”
Prea bilong autim sin
Na ol i mekim dispela prea, “Bikpela, mipela i laik litimapim biknem bilong yu. Tasol dispela amamas bilong mipela i samting nating. Nem bilong yu i bikpela tru, olsem na mipela i save, amamas bilong mipela i no inap long ai bilong yu. Yu wanpela tasol yu Bikpela. Yu bin wokim heven na ol sta na graun na solwara na olgeta samting i stap long ol. Na yu save givim laip long olgeta samting. Na olgeta ensel long heven i save brukim skru na lotu long yu. God, Stt 11.31, 12.1, 17.5 Bikpela, yu tasol yu bin makim Abram na kisim em long taun Ur long Babilon, na bringim em i kam. Na yu senisim nem bilong em na givim nem Abraham long en. Yu Stt 15.18-21 lukim bel na tingting bilong en i strong long bihainim yu tasol, olsem na yu mekim kontrak wantaim em. Na yu promis long givim em graun bilong ol Kenan na ol Hit na ol Amor na ol Peres na ol Jebus na ol Girgas. Na yu tok, dispela graun bai i kamap graun bilong ol lain tumbuna bilong en. Na yu no bin brukim dispela promis bilong yu, long wanem, pasin bilong yu i stretpela olgeta.
“Na Kis 3.7, 14.10-12 taim ol tumbuna bilong mipela i bin i stap long Isip, yu lukim ol Isip i givim bikpela hevi long ol. Na bihain long ol i lusim Isip na i go kamap long solwara Retsi, yu harim ol i krai long yu long helpim ol. 10 Yu Kis 7.8—12.32 bin wokim ol narakain mirakel bilong daunim king bilong Isip wantaim ol ofisa na olgeta manmeri bilong Isip. Yu mekim olsem, long wanem, yu bin lukim ol Isip i mekim nogut long ol manmeri bilong yu. Long dispela taim yu soim strong bilong yu long olgeta man. Na ol i bin givim biknem long yu i kam inap nau. 11 Yu Kis 14.21-29, 15.1, 15.4-5, 15.10 bin tok na solwara i bruk tuhap na graun i drai, na ol manmeri i wokabaut i go kamap long hapsait. Na ami bilong Isip i ranim ol manmeri bilong yu, tasol yu mekim solwara i karamapim ol Isip, na ol i go daun long wara olsem ston. 12 Long Kis 13.21-22 san yu bin stap insait long klaut na yu bin go pas long ol, na ol i bihainim yu. Na long nait yu bin stap insait long paia, na lait bilong yu i soim rot long ol. 13 Na Kis 19.18—23.33 taim ol i kamap long maunten Sainai yu stap long heven na toktok long ol. Na yu kam daun na yu stap antap long dispela maunten. Na yu bin givim planti gutpela stretpela lo long ol. 14 Na yu bin tokim ol long makim de Sabat olsem bikpela de bilong yu. Na yu bin givim olgeta dispela lo bilong yu long ol tumbuna bilong mipela long han bilong wokman bilong yu, Moses.
15 “Long Kis 16.4-15, 17.1-7, Nam 20.7-13, Lo 1.8, 1.21 taim ol i hangre, yu bin mekim kaikai i kam daun long heven bilong ol i ken kaikai. Na taim ol i dai long wara, yu bin mekim wara i kamap long ston, bilong ol i ken dring. Na yu bin tokim ol long kam kisim dispela graun yu bin promis long givim long ol.
16 “Tasol Nam 14.1-4, Lo 1.26-33 ol tumbuna bilong mipela i bikhet tumas na het bilong ol i strong, na ol i sakim tok bilong yu. 17 Na Kis 34.6, Nam 14.18 ol i no laik bihainim tok bilong yu. Ol i lusim tingting long olgeta bikpela mirakel yu bin wokim bilong helpim ol. Na ol i bikhet tumas na ol i pasim tok long i go bek long Isip bilong mekim wok kalabus. Tasol God, yu save lusim sin bilong mipela manmeri bilong graun. Na yu save laikim mipela na mekim gut long mipela. Na yu no save belhat kwik. Nogat. Yu save marimari moa yet, olsem na yu no bin givim baksait long ol tumbuna bilong mipela.
18 “Long Kis 32.1-4 taim ol i stap long Sainai, ol i bin kisim gol na wokim piksa bilong bulmakau na ol i tok dispela bulmakau i god bilong ol, na em i bin kisim ol long Isip na bringim ol i kam. Na long dispela pasin ol i bagarapim nem bilong yu. 19 Ol Lo 8.2-4 i mekim olsem, tasol yu marimari long ol na yu no lusim ol i stap long ples drai. Yu no bin rausim dispela klaut i save soim rot long ol long san, na yu no rausim dispela paia i save lait na soim rot long ol long nait. 20 Yu bin givim gutpela spirit bilong yu long ol bilong stiaim ol. Na yu bin givim mana na wara long ol, bilong ol i ken kaikai na dring. 21 Ol i bin wokabaut inap 40 yia long ples drai, na long olgeta dispela yia yu bin lukautim ol gut long kaikai samting. Na klos samting bilong ol i no bin bruk na lek bilong ol i no bin pen o solap.
22 “Yu Nam 21.21-35 bin larim ol tumbuna i pait long King Sihon bilong kantri Hesbon na long King Ok bilong kantri Basan. Na ol i daunim tupela na kisim graun bilong tupela. Na dispela graun i kamap hap graun bilong kantri bilong ol. 23 Na Stt 15.5, 22.17, Jos 3.14-17 yu bin givim planti pikinini long ol, inap olsem ol sta i stap long skai. Na yu larim ol i winim ol birua na kisim dispela graun yu bin promis pinis long givim long ol lain tumbuna bilong ol. 24 Na Jos 11.23 taim ol i bin pait long ol lain pipel bilong Kenan, yu yet i daunim ol Kenan na larim ol tumbuna i kisim graun bilong ol. Ol i winim ol dispela lain pinis, orait yu bin larim ol i bihainim laik bilong ol na mekim save tru long ol manmeri na long ol king bilong graun Kenan. 25 Na Lo 6.10-11 ol tumbuna bilong mipela i bin pait na kisim ol taun i gat strongpela banis na kisim graun i gat planti gris na ol haus i gat planti samting i pulap long ol. Na ol i kisim ol liklik raunwara ol man i bin wokim na ol gaden wain na ol diwai oliv na planti kain diwai i gat gutpela kaikai. Na taim ol i sindaun pinis long dispela kantri, ol i kaikai planti gutpela kaikai na i kamap patpela na ol i amamas tru long olgeta gutpela samting yu bin givim ol.
26 “Tasol Het 2.11-16 ol dispela manmeri i bin bikhet long yu na ol i sakim tok bilong yu. Na ol i givim baksait long lo bilong yu. Na ol i bin kilim dispela ol profet i bin i kam na givim strongpela tok long ol, long ol i mas tanim bel na kam bek long yu. Na planti taim ol i mekim dispela pasin, na ol i bagarapim nem bilong yu. 27 Olsem Het 2.18, 3.8-9, Sng 106.44 na yu larim ol birua i kam pait long ol na winim ol na mekim nogut long ol. Tasol bihain ol dispela tumbuna i singaut long yu na askim yu long helpim ol. Na yu stap long heven na yu harim singaut bilong ol, na yu marimari moa yet long ol na yu bin salim sampela man bilong helpim ol na rausim ol birua. 28 Tasol taim ol i gat gutpela sindaun, ol i mekim sin gen, na yu bin larim ol birua i winim ol na bosim ol. Na long dispela taim tu ol i tanim bel na ol i askim yu long helpim ol. Na yu stap long heven na harim singaut bilong ol. Planti taim ol i bin mekim dispela kain pasin nogut, tasol yu marimari long ol na olgeta taim yu bin kisim bek ol long han bilong ol birua.
29 “Yu Wkp 18.5 bin tok strong long ol long bihainim tok bilong yu. Tasol ol i bikhet na ol i givim baksait long ol lo bilong yu. Ol i save pinis, sapos ol i bihainim ol dispela lo bai ol i ken i stap gut. Tasol het bilong ol i strong na bel bilong ol i pas, olsem na ol i no bihainim tok bilong yu. 30 Planti 2 Kin 17.13-18, 2 Sto 36.15-16 yia yu bin isi long ol na yu tok long ol i mas tanim bel. Spirit bilong yu i bin givim dispela tok long ol profet, tasol ol tumbuna i no laik harim tok. Olsem na yu givim ol long han bilong ol man bilong ol arapela kantri. 31 Tasol marimari bilong yu i bikpela moa, olsem na yu no bin givim baksait long ol na yu no larim ol i bagarap olgeta. God, yu as bilong marimari na sori, na yu laikim mipela tumas.
32 “God 2 Kin 15.19, 15.29, 17.3-6, Esr 4.2, 4.10 bilong mipela, yu gat biknem na bikpela strong. Mipela olgeta i mas i stap aninit long yu. Olgeta taim yu save bihainim tok bilong kontrak bilong yu na yu save marimari long mipela. Nau mipela i karim bikpela hevi, olsem na mipela i laik bai yu tingim mipela na helpim mipela. Bipo ol king bilong Asiria i bin mekim nogut long ol king na ol hetman na ol pris na ol profet bilong mipela, na long olgeta tumbuna bilong mipela. Na dispela hevi i stap long mipela i kam inap nau. 33 Mipela i bin mekim sin na yu bin mekim save long mipela. Na dispela pasin bilong yu i stret. Oltaim yu save bihainim promis bilong yu na yu helpim mipela, tasol mipela i save bikhet na mekim kain kain pasin nogut.
34 “Tru tumas, ol tumbuna na ol king na ol hetman na ol pris bilong mipela i no bin bihainim lo bilong yu. Yu bin tok strong long ol long bihainim olgeta tok bilong yu, tasol ol i no laik harim tok. 35 Long taim bilong ol king bilong mipela, yu bin mekim gut long ol tumbuna na givim ol gutpela samting long ol. Ol i sindaun long bikpela kantri na graun bilong dispela kantri i gat planti gris. Tasol ol i no ting long dispela. Nogat. Ol i wok long mekim sin tasol, na ol i no bin tanim bel na kam bek long yu. 36 Nau mipela i stap gen long dispela gutpela graun yu bin givim long ol tumbuna. Em i gat gutpela gris na mipela i save kisim planti kaikai long en. Tasol mipela i stap yet olsem wokboi nating bilong ol arapela lain. 37 Mipela i mekim sin pinis, olsem na yu bin larim ol king bilong ol arapela kantri i bosim mipela. Na ol i save kisim olgeta samting i save kamap long graun bilong mipela. Sapos king i tok, orait mipela wantaim ol abus bilong mipela i mas bihainim laik bilong em tasol. Olsem na mipela i gat bikpela hevi tru.”
Nehemia i bosim Jerusalem na Juda
(Sapta 10-13)
Ol manmeri i pasim tok long bihainim lo bilong God
38 Mipela olgeta manmeri bilong Israel i ting long olgeta dispela hevi i kamap long mipela, olsem na mipela i wanbel long bihainim lo bilong God na mipela i raitim wanpela kontrak. Na ol pris wantaim ol Livai na ol hetman bilong mipela i kam raitim nem na putim mak bilong ol long dispela kontrak bilong strongim dispela tok.

9:7: Stt 11.31, 12.1, 17.5

9:8: Stt 15.18-21

9:9: Kis 3.7, 14.10-12

9:10: Kis 7.812.32

9:11: Kis 14.21-29, 15.1, 15.4-5, 15.10

9:12: Kis 13.21-22

9:13: Kis 19.1823.33

9:15: Kis 16.4-15, 17.1-7, Nam 20.7-13, Lo 1.8, 1.21

9:16: Nam 14.1-4, Lo 1.26-33

9:17: Kis 34.6, Nam 14.18

9:18: Kis 32.1-4

9:19: Lo 8.2-4

9:22: Nam 21.21-35

9:23: Stt 15.5, 22.17, Jos 3.14-17

9:24: Jos 11.23

9:25: Lo 6.10-11

9:26: Het 2.11-16

9:27: Het 2.18, 3.8-9, Sng 106.44

9:29: Wkp 18.5

9:30: 2 Kin 17.13-18, 2 Sto 36.15-16

9:32: 2 Kin 15.19, 15.29, 17.3-6, Esr 4.2, 4.10