Sapta 7
Orait Bikpela i tokim Moses, “Harim, mi bai mekim yu olsem God long ai bilong king, na brata bilong yu Aron, bai i kamap olsem profet bilong yu na i givim tok bilong yu long king. Olgeta samting mi tokim yu, em yu mas tokim Aron. Na em bai i tokim king long larim ol Israel i go, bai ol i lusim kantri bilong king. Tasol Ap 7.36 mi bai mekim king i kamap bikhet tru, olsem na bai mi ken wokim planti bikpela mirakel long Isip. Tasol bai king i no inap harim tok bilong yu. Olsem na mi bai bagarapim Isip na mekim save long ol. Na bai mi go pas na bringim ol lain bilong Israel, em ol manmeri bilong mi, na bai ol i lusim Isip olgeta. Taim mi mekim save long ol Isip, na bringim ol Israel i go lusim Isip, bai ol Isip i save olsem, mi yet mi Bikpela.” Orait Moses wantaim Aron i mekim olgeta samting olsem Bikpela i tok. Moses i gat 80 krismas na Aron i gat 83 krismas taim tupela i toktok long king.
Stik wokabaut bilong Aron
Bikpela i tokim Moses na Aron olsem, “Sapos king i tokim yutupela long wokim sampela mirakel bilong soim em olsem, mi bin salim yutupela, orait Moses, yu mas tokim Aron long kisim stik wokabaut bilong en na tromoi i go daun long graun long ai bilong king. Na stik bai i kamap olsem snek.” 10 Orait Moses tupela Aron i go long king na mekim olsem Bikpela i bin tokim tupela. Na Aron i tromoi stik long graun long ai bilong king na bilong ol ofisa bilong en, na stik i kamap snek. 11 King i lukim dispela na i singautim olgeta saveman na ol glasman bilong en na ol i yusim pawa bilong ol na mekim wankain pasin olsem Aron. 12 Ol tu i tromoi stik bilong ol na ol stik i kamap snek, tasol snek bilong Aron i kaikai na daunim ol snek bilong ol. 13 King i lukim, tasol em i pasim tingting bilong en olsem Bikpela i tok, na em i no harim tok bilong Moses tupela Aron.
Ol samting nogut i kamap long ol Isip
14 Orait Bikpela i tokim Moses olsem, “King i bikhet tru na i no laik larim ol Israel i go. 15 Long moningtaim em bai i go long wara Nail na yu mas i go bungim em. Kisim dispela stik i bin kamap snek, na yu go wetim em long arere bilong wara. 16 Na yu mas tokim king olsem, ‘God, Bikpela bilong mipela ol Hibru i salim mi long tokim yu long larim ol manmeri bilong en i go na lotuim em long ples drai nating. Tasol inap nau yu no bin harim tok. 17 Na KTH 16.4 nau Bikpela i tok olsem, “Yu bai lukim ol samting mi laik mekim, na olsem bai yu ken save mi yet mi Bikpela.” Lukim, bai mi paitim wara long dispela stik na wara bai i kamap blut. 18 Na ol pis bai i dai na wara bai i smel nogut tru. Na bai ol manmeri bilong Isip i no inap dringim dispela wara.’ ”
19 Na Bikpela i tokim Moses moa olsem, “Tokim Aron bai em i kisim stik bilong en na makim olgeta bikpela wara na olgeta baret na olgeta raunwara long Isip. Na ol wara bai i kamap blut, na long olgeta hap bilong Isip bai blut tasol i stap long ol dis ol i wokim long plang na long ol botol ol i wokim long ston.”
20 Orait Moses na Aron i mekim olsem Bikpela i bin tokim tupela. Long ai bilong king na ol ofisa bilong en, Aron i kisim stik na paitim wara Nail na wara i kamap blut. 21 Na olgeta pis i dai na wara i smel nogut tru. Na ol manmeri bilong Isip i no inap dring dispela wara. Na blut i stap long olgeta hap bilong Isip. 22 Tasol ol glasman bilong Isip i yusim pawa bilong ol na ol i mekim wankain samting olsem Aron. Na king i no harim tok bilong Moses tupela Aron. Em i wok long bikhet yet, olsem Bikpela i bin tok. 23 Na king i go bek long haus na em i no wari long dispela samting. 24 Ol Isip i no inap dringim wara Nail, olsem na ol i wokim ol hul arere long wara, bilong kisim wara bilong dring. 25 Wara Nail i bagarap i stap inap long 7-pela de.

7:3: Ap 7.36

7:17: KTH 16.4