Sapta 23
Ol Israel i mas mekim stretpela pasin
Na Kis 20.16, Wkp 19.11-12, Lo 5.20 Moses i autim tok bilong Bikpela olsem, “Sapos yupela i harim tok long wanpela samting i bin kamap, na dispela tok i no tru, orait yupela i no ken toktok nabaut long dispela samting. Na sapos man i asua pinis long wanpela rong, orait yupela i no ken tok giaman long kot bilong helpim em. Sapos ol planti man i mekim pasin nogut, orait maski long bihainim pasin bilong ol. Na sapos planti man i sanap long kot na autim tok bilong paulim kot, orait maski long bihainim pasin bilong ol. Na Wkp 19.15 sapos sampela man i kotim wanpela rabisman na ol i singautim yupela olsem witnes, yupela i no ken paulim tok bilong helpim rabisman.
“Sapos Lo 22.1-4 yupela i lukim donki o bulmakau bilong birua bilong yupela i lusim banis na i ranawe, orait yupela i mas kisim i go bek long dispela man.
“Sapos yupela i lukim donki o bulmakau bilong birua bilong yupela i karim kago na i pundaun i stap, yupela i mas helpim birua long kirapim em gen. Yupela i no ken larim em i slip long graun.
“Sapos Wkp 19.15, Lo 16.19 wanpela rabisman i go long kot long wanpela samting, yupela i no ken paulim kot bilong daunim em. Yupela i no ken mekim tok giaman na kotim narapela man. Na sapos stretpela man i no bin mekim rong, na ol i kotim em nating, orait yupela i no ken kilim em i dai. Long wanem, mi bai kotim man i save mekim dispela kain pasin nogut na bai em i lus. Sapos man i laik grisim yupela long mani bilong kirapim yupela long mekim tok giaman long kot, orait yupela i no ken kisim dispela mani. Long wanem, dispela kain pasin i save paulim tingting bilong gutpela man, na paulim kot bilong man i no bin mekim rong.
“Yupela Kis 22.21, Wkp 19.33-34, Lo 24.17-18, 27.19 i no ken mekim pasin nogut long man bilong narapela kantri i stap long ples bilong yupela, long wanem, bipo yupela yet i bin i stap long Isip na yupela i save gut long pasin bilong ol manmeri i no i stap long as ples.
Ol lo bilong ol namba 7 yia na bilong de Sabat
10 “Yupela Wkp 25.1-7 i ken planim kaikai long gaden na bungim ol kaikai inap long 6-pela yia. 11 Tasol long yia namba 7, yupela i mas larim graun i malolo na yupela i no ken kisim ol kaikai i kamap long en. Na yupela i mas mekim wankain pasin tasol long ol gaden wain na gaden oliv. Ol rabis manmeri tasol i ken kisim ol kaikai i kamap long ol dispela gaden na ol wel abus i ken pinisim hap kaikai ol rabisman i no kisim.
12 “Long Kis 20.9-11, 31.15, 34.21, 35.2, Wkp 23.3, Lo 5.13-14 olgeta wik yupela i mas wok long 6-pela de tasol, na long de namba 7 yupela i no ken wok. Olsem na bai ol donki na bulmakau na ol wokboi na wokmeri nating na ol man bilong narapela kantri i stap wantaim yupela, ol i ken malolo na kisim strong gen.
13 “Harim gut na bihainim olgeta tok mi bin givim long yupela. Na yupela i no ken prea long ol giaman god. Na yupela i no ken kolim nem bilong ol tu. I tambu tru.”
Tripela bikpela de bilong lotu
(Kisim Bek 34.18-26 na Lo 16.1-17)
14 “Tripela taim long wanpela wanpela yia yupela i mas makim bikpela de bilong lotu long mi. 15 Yupela Kis 12.14-20, Wkp 23.6-8, Nam 28.17-25 i mas makim Ol Bikpela De Bilong Bret I No Gat Yis, na bung bilong lotu, olsem mi bin tok. Na yupela i mas kaikai bret i no gat yis inap long 7-pela de long taim mi makim long mun Abip. Long wanem, long dispela mun tasol yupela i bin lusim Isip. Sapos yupela i laik i kam lotu long mi, orait yupela i mas bringim wanpela ofa.
16 “Na Wkp 23.15-21, 23.39-43, Nam 28.26-31 yupela i mas makim Bikpela De Bilong Amamas Long Kisim Kaikai Long Gaden long taim yupela i stat long kisim wit i mau.
“Na yupela i mas makim Ol Bikpela De Bilong I Stap Long Haus Win long mun ol pikinini bilong diwai i mau. Na yupela i mas i stap long haus win long taim yupela i kisim ol pikinini wain long gaden wain na ol pikinini bilong diwai oliv. 17 Mi God, Bikpela bilong yupela, na mi makim dispela tripela bikpela lotu long wanpela wanpela yia na bai olgeta man bilong yupela i mas kam na lotu long mi.
18 “Taim yupela i ofaim abus long mi, yupela i no ken ofaim bret i gat yis wantaim dispela abus. Na yupela i mas kukim olgeta gris bilong dispela abus yupela i ofaim, na yupela i no ken larim i stap inap long moningtaim long de bihain.
19 “Yupela Kis 34.26, Lo 14.21, 26.2 i mas kisim ol gutpela kaikai tru i mau paslain long ol arapela kaikai na bringim i go long haus bilong mi God, Bikpela bilong yupela.
“Yupela i no ken kisim susu bilong meme na putim long sospen na kukim pikinini bilong dispela meme long en.”
God i givim sampela tok na promis long ol Israel
20 Bikpela i tok moa olsem, “Harim. Bai mi salim ensel i go pas long yupela bilong lukautim yupela long rot. Na em bai i bringim yupela i go kamap long dispela kantri mi bin redim bilong yupela. 21 Yupela i mas harim gut tok bilong en na bihainim. Yupela i no ken sakim tok bilong en, long wanem, mi yet mi stap wantaim em, na em bai i no inap lusim rong bilong ol manmeri i sakim tok. 22 Tasol sapos yupela i bihainim tok bilong em na mekim olgeta samting olsem mi bin tok, mi bai pait long ol birua bilong yupela na daunim ol. 23 Ensel bilong mi bai i go pas long yupela na kisim yupela i go long graun bilong ol Amor na ol Hit na ol Peres na ol Kenan na ol Hivi na ol Jebus, na bai mi pinisim ol tru. 24 Yupela i no ken brukim skru na lotuim ol giaman god bilong ol dispela lain. Na yupela i no ken kisim pasin bilong lotu bilong ol. Yupela i mas bagarapim ol giaman god bilong ol na brukim ol ston bilong lotu. 25 Yupela i mas lotuim mi tasol. Mi God, Bikpela bilong yupela. Yupela i mekim olsem, na bai mi mekim gut long yupela na givim yupela kaikai na wara na rausim olgeta sik long yupela. 26 Na bai mi ken larim ol meri i gat bel i karim gut pikinini. Na mi no ken pasim bel bilong wanpela maritmeri, bai olgeta i ken karim pikinini. Na bai yupela i no ken i dai kwik. Nogat. Bai mi larim yupela olgeta i stap longtaim long graun.
27 “Bai mi go paslain long yupela na bai mi mekim bikpela pret i kamap long ol birua na bai mi mekim ol i paul nabaut. Na bai mi mekim ol i ranawe long yupela. 28 Mi bai salim planti binatang bilong kaikaim man i go pas long yupela, na bai ol i rausim ol Hivi na ol Kenan na ol Hit. 29 Tasol mi no ken rausim ol long wanpela yia tasol. Nogut mi mekim olsem na bai graun i stap nating na ol wel abus bai i kamap planti long en na bagarapim yupela. 30 Bai mi rausim ol birua isi isi i go inap yupela i kamap planti na yupela inap kisim olgeta hap bilong dispela graun. 31 Na mi bai putim mak bilong graun bilong yupela i stat long nambis bilong solwara Retsi long hap bilong Akaba na i go inap long biksolwara Mediterenian. Na i stat long bikpela wara Yufretis long hap not na i go inap long ples wesan long hap saut. Na bai mi givim yupela strong bilong winim ol lain i stap long dispela hap graun na taim yupela i go insait long dispela kantri bai yupela i rausim ol. 32 Yupela i no ken mekim kontrak wantaim ol o wantaim ol giaman god bilong ol. 33 Yupela i no ken larim ol i stap long kantri bilong yupela. Nogut ol i pulim yupela na yupela i mekim sin long mi. Sapos yupela i lotuim ol giaman god bilong ol, bai yupela i pundaun na bagarap olgeta.”

23:1: Kis 20.16, Wkp 19.11-12, Lo 5.20

23:3: Wkp 19.15

23:4: Lo 22.1-4

23:6: Wkp 19.15, Lo 16.19

23:9: Kis 22.21, Wkp 19.33-34, Lo 24.17-18, 27.19

23:10: Wkp 25.1-7

23:12: Kis 20.9-11, 31.15, 34.21, 35.2, Wkp 23.3, Lo 5.13-14

23:15: Kis 12.14-20, Wkp 23.6-8, Nam 28.17-25

23:16: Wkp 23.15-21, 23.39-43, Nam 28.26-31

23:19: Kis 34.26, Lo 14.21, 26.2