Sapta 35
Ol lo bilong de bilong malolo
Moses i singautim olgeta manmeri bilong Israel i kam na i tokim ol olsem, “Bikpela i tok yupela i mas bihainim dispela lo. Long Kis 20.8-11, 23.12, 31.15, 34.21, Wkp 23.3, Lo 5.12-14 olgeta wik yupela i gat 6-pela de bilong mekim wok. Tasol de namba 7 em i de bilong malolo tasol, na i tambu tru long mekim wok, long wanem, em i de bilong Bikpela stret. Yupela i mas kilim i dai man o meri i mekim wok long dispela de. Maski liklik wok olsem laitim paia long haus bilong yupela, em tu i tambu long de bilong malolo.”
Moses i tokim ol manmeri long ol samting ol i mas givim long God
(Kisim Bek 25.1-9)
Bihain Moses i tokim ol Israel olsem, “Bikpela i tok, nau yupela i mas givim sampela samting long em. Olgeta manmeri i laik givim ol samting long em, ol i mas bringim samting olsem, gol na silva na bras na ol gutpela naispela laplap na blupela na retpela gras bilong sipsip na laplap ol i wokim long gras bilong meme. Na ol i ken bringim skin bilong sipsip man ol i bin penim long retpela pen. Na ol i ken bringim gutpela skin bilong bulmakau bilong solwara na ol hap diwai akas, na wel bilong lam na paura bilong tanim wantaim wel bilong makim ol samting bilong God, na paura bilong kamapim smok i gat switpela smel. Na ol i ken bringim sampela kain gutpela ston bilong pasim long laplap na long liklik laplap bilong bros bilong hetpris.”
Moses i tokim ol long wokim ol samting bilong haus sel bilong God
(Kisim Bek 39.32-43)
10 Moses i tok moa olsem, “Olgeta man namel long yupela ol i save pinis long wokim ol samting, ol i mas i kam na wokim olgeta samting Bikpela i bin tok long yupela i mas wokim. 11 Wokim haus sel na ol karamap bilong en, na ol huk na ol bun bilong banis na ol diwai bilong slipim long banis na ol pos wantaim ol bokis bilong strongim as bilong pos. 12 Na ol i mas wokim Bokis Bilong Kontrak, na ol i mas katim ol diwai bilong karim, na ol i mas kisim gol bilong wokim ples bilong lusim sin, na ol i mas wokim laplap bilong haitim Bokis Kontrak. 13 Na ol i mas wokim tebol wantaim ol samting bilong en na sapim ol diwai bilong karim tebol, na ol i mas kukim bret bilong putim long tebol long ai bilong God. 14 Na ol i mas wokim stik bilong lam na ol samting bilong en. Na ol i mas wokim ol lam na wel bilong lait. 15 Na ol i mas wokim alta bilong kukim paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel na ol i mas katim diwai bilong karim alta. Na ol i mas wokim wel bilong makim ol samting bilong Bikpela na ol i mas wokim paura i gat gutpela smel. Na ol i mas wokim laplap bilong hangamapim long dua bilong haus sel. 16 Na ol i mas wokim alta bilong kukim ol ofa, na hap bras bilong pasim long ol lek bilong en, na olgeta samting bilong alta. Na ol i mas katim ol diwai bilong karim alta. Na ol i mas wokim dis bilong waswas na tebol bilong en. 17 Na ol i mas wokim laplap bilong banis i raunim haus sel, na wokim ol pos bilong dispela banis na ol bokis bilong strongim as bilong pos. Na ol i mas wokim laplap bilong dua bilong banis. 18 Na ol i mas wokim ol baklain bilong pasim haus sel na bilong pasim banis na ol pin bras bilong taitim baklain. 19 Na ol i mas wokim ol gutpela naispela klos bilong Aron wantaim ol pikinini man bilong en, bilong ol i putim long taim ol i mekim wok pris long Rum Tambu.”
Ol manmeri i bringim ol samting long God
20 Orait olgeta manmeri bilong Israel i lusim Moses na i go. 21 Tok bilong Moses i bin sutim bel bilong planti manmeri na ol i laik mekim olsem Moses i bin tok. Olgeta manmeri i gat save long wokim ol kain kain samting, ol i kam. Na ol manmeri i bringim ol samting long Bikpela bilong wokim haus sel bilong bung wantaim em. Na ol i bringim olgeta samting bilong mekim lotu na bilong olgeta wok bilong haus sel na bilong wokim klos bilong ol pris. 22 Na olgeta manmeri i laik, ol i bringim ol kain kain bilas olsem, pin na ring bilong yau na ring bilong han na bis bilong nek na ol kain kain bilas bilong gol. Na ol manmeri i givim ol dispela samting long Bikpela olsem ofa. 23 Ol sampela man na meri i gat gutpela naispela laplap na blupela o retpela gras bilong sipsip na gras bilong meme, na skin bilong sipsip man ol i bin penim retpela pen long en, na gutpela skin bilong bulmakau bilong solwara, orait ol i bringim ol dispela samting i kam. 24 Na olgeta manmeri i gat silva na bras, ol i bringim na givim long Bikpela. Na ol man i gat diwai akas ol i bringim bilong wokim haus sel.
25 Na olgeta meri i save pinis long wokim tret, ol i kisim blupela na retpela gras bilong sipsip na wokim tret. Na ol i wokim waitpela tret bilong wokim gutpela laplap. Na ol i bringim ol dispela tret i kam. 26 Na sampela meri i save gut long wokim tret long gras bilong meme, ol i wokim. 27 Ol hetman i bringim ol gutpela gutpela ston bilong putim long laplap na long laplap bilong bros bilong hetpris. 28 Na ol i bringim olkain paura na wel na sanda bilong wokim wel bilong makim ol samting bilong Bikpela na bilong putim long ol lam na bilong wokim paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel. 29 Olgeta man na meri bilong Israel i laik givim samting long Bikpela, ol i bringim bilong mekim ol wok Bikpela i bin tokim Moses long mekim.
Bikpela i makim ol man bilong mekim wok
(Kisim Bek 31.1-11)
30 Moses i tokim ol Israel olsem, “Bikpela i makim pinis Besalel, pikinini man bilong Uri na tumbuna pikinini bilong Hur bilong lain bilong Juda. 31 Na Bikpela i givim em strong bilong spirit bilong God yet, olsem na em i gat gutpela save na tingting bilong mekim olgeta gutpela wok. 32 Na em i save pinis long tingim gut ol samting ol i ken wokim long gol na silva na bras. 33 Na tu em i save pinis long katim ol gutpela ston bilong bilas na long sapim ol makmak long diwai na long wokim ol arapela kain bilas. 34 Na Bikpela i givim gutpela save long Besalel na long Oholiap, pikinini man bilong Ahisamak bilong lain bilong Dan. Na tupela inap skulim ol arapela man long mekim ol dispela wok. 35 Bikpela i givim dispela tupela man gutpela save bilong mekim ol kain kain wok bilong katim ston na bilong wokim piksa bilong olkain bilas na bilong lumim ol gutpela naispela laplap na bilong samapim bilas long tret ol i bin wokim long retpela na blupela gras bilong sipsip. Tupela inap long wokim piksa bilong olgeta samting ol i laik wokim na tupela inap mekim ol dispela wok tu.

35:2: Kis 20.8-11, 23.12, 31.15, 34.21, Wkp 23.3, Lo 5.12-14