Sapta 19
Olkain pasin God i laikim ol Israel i bihainim
Bikpela i tokim Moses long tokim Wkp 11.44-45, 1 Pi 1.16 ol manmeri bilong Israel olsem, “Yupela i mas i stap holi na bihainim ol gutpela stretpela pasin mi save laikim. Long wanem, mi God, Bikpela bilong yupela, mi holi na pasin bilong mi em i gutpela na stretpela olgeta. Yupela Kis 20.8, 20.12, Lo 5.12, 5.16 wan wan i mas aninit long papamama bilong yupela na bihainim tok bilong ol. Na yupela i no ken wok long de Sabat. Yupela i mas malolo tasol. Mi Bikpela, mi God bilong yupela, mi tok pinis.
“Yupela Kis 20.23, 34.17, Wkp 26.1, Lo 27.15 i no ken lusim mi na mekim lotu long ol giaman god. Na yupela i no ken wokim ol god nating long ain samting na lotu long ol. I tambu tru. Mi Bikpela, mi God bilong yupela, mi tok pinis.
“Taim yupela i mekim ofa bilong kamap wanbel wantaim mi, yupela i mas bihainim lo mi bin givim yupela, bilong mekim dispela ofa. Sapos yupela i mekim olsem, bai mi laikim ofa bilong yupela. Yupela i mas kaikai mit bilong ofa long de yupela i kilim abus o long de bihain. Sapos i gat hap mit i stap yet long de namba 3, orait yupela i mas kukim long paia inap sit bilong paia tasol i stap. Na sapos wanpela man i kaikai dispela abus long de namba 3, orait dispela pasin i nogut long ai bilong mi, na bai mi no laikim dispela ofa. Wanem man i kaikai dispela abus long de namba 3, em i mekim nogut long samting ol i givim long mi yet, na em i gat asua long rong bilong en. Olsem na bai mi rausim em long lain manmeri bilong mi.
“Long Wkp 23.22, Lo 24.19-22 taim yupela i katim kaikai i mau long gaden bilong yupela, yupela i no ken katim kaikai i sanap long arere tru bilong gaden. Na taim yupela i katim kaikai namel long gaden, sapos yupela i abrusim sampela, orait yupela i no ken i go bek na kisim. Larim i stap tasol. 10 Taim yupela i kisim pinis ol pikinini bilong wain i mau, yupela i no ken i go bek namba 2 taim long gaden wain na kisim wan wan rop bilong pikinini wain yupela i no bin lukim pastaim. Na yupela i no ken kisim ol pikinini bilong wain i pundaun i stap long graun. Yupela i mas larim dispela kaikai i stap bilong ol rabisman na ol narapela lain i stap wantaim yupela, bai ol i kisim. Mi Bikpela, mi God bilong yupela, mi tok olsem.
11 “Yupela Kis 20.15-16, Lo 5.19-20 i no ken stilim ol samting bilong narapela man, na yupela i no ken giamanim narapela man, bilong pulim ol samting bilong en. Na yupela i no ken tok giaman long narapela man. 12 Sapos Kis 20.7, Lo 5.11, Mt 5.33 yupela i mekim promis long wanpela man na kolim nem bilong mi bilong strongim promis, orait yupela i no ken promis nating na giamanim em. Sapos yupela i no bihainim dispela promis bilong yupela, orait bai yupela i daunim nem bilong mi. Mi Bikpela, mi tok pinis. 13 Yupela Lo 24.14-15 i no ken mekim nogut long narapela man o stilim ol samting bilong en. Na sapos yupela i givim wok long wanpela man, orait yupela i mas givim em pe bilong en long taim em i pinis wok long dispela de. Yupela i no ken holim pe long nait na givim em long tumora. 14 Yupela Lo 27.18 i no ken tok nogut long ol manmeri i yaupas olsem, ‘God i ken bagarapim yupela.’ Na yupela i no ken putim samting long rot bilong ol aipas bilong mekim ol i pundaun. Yupela i mas pret long mi God, Bikpela bilong yupela.
15 “Sapos Kis 23.6-8, Lo 16.19 yupela i harim kot, orait yupela i mas mekim stretpela pasin long kot. Na yupela i mas stretim tok gut. Yupela i no ken helpim ol rabisman bai ol i winim nating kot. Tasol yupela i no ken pret long ol man i gat namba na biknem na helpim ol long winim kot. 16 Yupela i no ken raun long ol wantok na tok baksait long narapela man. Na sapos ol i kotim wanpela man long bikpela rong, na yupela inap helpim em long kot, orait yupela i mas helpim em. Nogut yupela i pasim maus na larim kot i tok long ol i kilim em i dai. Mi laik bai yupela i helpim em, long wanem, mi Bikpela bilong yupela.
17 “Sapos Mt 18.15 wanpela wantok bilong yu i mekim rong long yu, orait yu no ken kros oltaim long em long tingting bilong yu. Yu mas stretim tok wantaim em bai tok i dai. Nogut yu tingim pasin bilong en na yu tu yu mekim wanpela rong. 18 Yu Mt 5.43, 19.19, 22.39, Mk 12.31, Lu 10.27, Ro 13.9, Ga 5.14, Je 2.8 no ken bekim rong wanpela wantok bilong yu i mekim long yu, na yu no ken kros oltaim long em. Yu mas laikim tru ol wantok olsem yu laikim yu yet. Mi Bikpela, mi tok pinis.
19 “Yupela Lo 22.9-11 i mas bihainim ol lo bilong mi. Na yupela i no ken larim tupela kain abus i puspus na karim pikinini. Na yupela i no ken planim tupela kain pikinini kaikai long wanpela gaden. Na yupela i no ken pasim laplap ol i bin lumim long tret nating wantaim tret ol i bin wokim long gras bilong sipsip samting. Ol dispela pasin i tambu.
20 “Sapos wanpela man i gat wanpela wokmeri nating na em i promis pinis long salim dispela meri long narapela man, tasol dispela arapela man i no baim yet. Na sapos bosman bilong dispela meri i pilai wantaim em, orait bai yupela i mas bringim tupela i go long kot. Tasol yupela i no ken kilim tupela i dai, long wanem, dispela meri em i wokmeri nating bilong dispela bosman. 21 Na dispela bosman i mas bringim wanpela sipsip man i go long dua bilong haus sel bilong mi. Em i mas ofaim dispela sipsip long mi Bikpela, bilong stretim rong na pinisim asua bilong en. 22 Na pris bai i mekim ofa bilong rausim sin bilong dispela man. Na bai mi lukim na mi lusim sin bilong en.
23 “Taim yupela i go long graun Kenan na yupela i planim olkain diwai i save karim kaikai, orait yupela i mas tambu long kaikai pikinini bilong ol dispela diwai inap tripela yia pastaim. 24 Na long namba 4 yia yupela i mas givim olgeta kaikai bilong ol dispela diwai long mi Bikpela, bilong makim yupela i tenkyu na amamas long mi. 25 Tasol stat long namba 5 yia yupela i ken kaikai. Sapos yupela i bihainim dispela tok bilong mi, bai ol diwai bilong yupela i karim planti kaikai moa. Harim. Mi God, Bikpela bilong yupela, mi tok olsem.
26 “Yupela Stt 9.4, Wkp 7.26-27, 17.10-14, Lo 12.16, 12.23, 15.23, 18.10 i no ken kaikai mit i gat blut. Na yupela i no ken wokim kain kain posin na mekim pasin sanguma samting na mekim ol arapela kain pasin i no kam long pawa bilong mi. 27 Yupela Wkp 21.5, Lo 14.1 i no ken katim gras bilong het klostu long yau bilong yupela, na yupela i no ken katim na sotim mausgras. 28 Yupela i no ken katim ol makmak long skin bilong yupela. Na yupela i no ken katim skin bilong yupela bilong sori long man o meri i dai pinis. Mi Bikpela, mi tambuim yupela long mekim ol dispela pasin.
29 “Yupela Lo 23.17 i no ken mekim pasin bilong ol haiden na larim ol pikinini meri bilong yupela i kamap pamukmeri. Nogut yupela i mekim olsem na bai yupela i lusim mi na yupela i paul wantaim ol giaman god, na pasin nogut bai i pulap long olgeta ples bilong yupela.
30 “Yupela Wkp 26.2 i no ken mekim wok long de Sabat. Na yupela i mas laikim tru dispela haus sel ol manmeri i save kam long en na mekim lotu long mi. Mi Bikpela, mi tokim yupela pinis.
31 “Sapos Lo 18.11, 1 Sml 28.3, 2 Kin 23.4, Ais 8.19 yupela i laik kisim gutpela tingting, orait yupela i no ken i go askim ol man i save toktok wantaim tewel bilong ol man i dai pinis, long kisim tingting long ol tewel na givim long yupela. Sapos yupela i mekim olsem bai yupela i kamap doti tru long ai bilong mi. Mi Bikpela, mi God bilong yupela, mi tok pinis.
32 “Yupela i mas aninit long ol lapun na mekim gut long ol. Na yupela i mas aninit long mi, God bilong yupela. Mi Bikpela, mi tok olsem.
33 “Yupela Kis 22.21, Lo 24.17-18, 27.19 i no ken mekim nogut long ol manmeri bilong narapela lain ol i stap long graun bilong yupela. 34 Yupela i mas mekim gutpela pasin long ol, olsem yupela i save mekim long ol wanlain bilong yupela, ol Israel. Na yupela i mas laikim ol tru, olsem yupela i save laikim yupela yet. Yupela i bin i stap long Isip bipo, olsem na yupela i save long pasin bilong man i lusim as ples na i stap long narapela kantri. Olsem na yupela i mas mekim gut long ol dispela arapela lain i stap wantaim yupela. Mi Bikpela, mi God bilong yupela, mi tok pinis.
35 “Long Lo 25.13-16, Snd 20.10, Ese 45.10 taim yupela i metaim samting na skelim samting na kaunim ol samting bilong narapela man i baim, orait yupela i no ken giamanim em. 36 Nogat. Yupela i mas metaim stret na skelim stret na kaunim stret ol samting. Mi Bikpela, mi God bilong yupela na mi bin kisim yupela long Isip na bringim yupela i kam. 37 Olsem na yupela i mas bihainim olgeta lo mi bin givim yupela. Mi Bikpela, mi tokim yupela pinis.”

19:2: Wkp 11.44-45, 1 Pi 1.16

19:3: Kis 20.8, 20.12, Lo 5.12, 5.16

19:4: Kis 20.23, 34.17, Wkp 26.1, Lo 27.15

19:9: Wkp 23.22, Lo 24.19-22

19:11: Kis 20.15-16, Lo 5.19-20

19:12: Kis 20.7, Lo 5.11, Mt 5.33

19:13: Lo 24.14-15

19:14: Lo 27.18

19:15: Kis 23.6-8, Lo 16.19

19:17: Mt 18.15

19:18: Mt 5.43, 19.19, 22.39, Mk 12.31, Lu 10.27, Ro 13.9, Ga 5.14, Je 2.8

19:19: Lo 22.9-11

19:26: Stt 9.4, Wkp 7.26-27, 17.10-14, Lo 12.16, 12.23, 15.23, 18.10

19:27: Wkp 21.5, Lo 14.1

19:29: Lo 23.17

19:30: Wkp 26.2

19:31: Lo 18.11, 1 Sml 28.3, 2 Kin 23.4, Ais 8.19

19:33: Kis 22.21, Lo 24.17-18, 27.19

19:35: Lo 25.13-16, Snd 20.10, Ese 45.10