Sapta 21
Ol pris i mas bihainim gutpela pasin God i laikim
Bikpela i tokim Moses long givim dispela tok long ol pris bilong lain bilong Aron. Em i tok olsem, “Sapos wanpela bilong ol famili bilong yupela i dai, orait yupela i no ken bihainim pasin bilong sori long man i dai pinis. Dispela pasin i save mekim yupela i kamap doti long ai bilong mi. Tasol sapos ol wanblut tru bilong yupela i dai, olsem mama o papa o pikinini man o pikinini meri o brata o susa tru i no marit yet na i stap long haus bilong papa, orait maski dispela pasin bilong sori i mekim yupela i kamap doti, yupela i ken bihainim. Tasol sapos wanpela tambu bilong pris i dai, orait pris i no ken bihainim pasin bilong sori long man i dai pinis. Nogut em i kamap doti long ai bilong mi.
“Taim Wkp 19.27-28, Lo 14.1 yupela pris i bihainim pasin bilong sori, orait yupela i no ken katim olgeta gras long sampela hap bilong het, na i no ken katim na sotim mausgras, na i no ken katim nabaut skin bilong yupela long pasin bilong sori. Long wanem, mi makim yupela ol pris i stap ol man bilong mi tasol. Mi God bilong yupela, na yupela i no ken daunim nem bilong mi. Yupela i gat wok bilong mekim ol ofa long mi, na ol dispela ofa i olsem kaikai yupela i givim mi. Olsem na yupela i mas givim baksait long olgeta pasin nogut na wokabaut wantaim mi tasol. Yupela pris i bilong mi tasol. Olsem na yupela i no ken maritim pamukmeri, o meri i bin pilai wantaim narapela man, o meri man bilong en i bin rausim em. Ol manmeri i mas tingim yupela pris i man bilong mi stret, long wanem, yupela i save givim ol ofa bilong kaikai long mi. Mi yet mi Bikpela. Mi holi na mi God bilong mekim gutpela na stretpela pasin olgeta. Na mi save mekim ol manmeri bilong mi i kamap narakain tru, na ol i bihainim gutpela na stretpela pasin tasol.
“Sapos wanpela pikinini meri bilong yupela pris i bihainim pasin i doti na i kamap pamukmeri, em i semim tru papa bilong en. Olsem na ol manmeri i mas kukim em long paia bai em i dai.
10 “Hetpris i bin kisim namba bilong wok bilong en, taim ol i kapsaitim wel long het bilong en, na ol i bin makim em bilong putim klos pris. Olsem na taim em i bihainim pasin bilong sori long wanpela bilong famili bilong en i dai, em i no ken larim gras bilong en i stap nating, em i mas komim gut. Na em i no ken brukim klos bilong en. 11 Hetpris i no ken i go long haus bodi bilong man i dai pinis i stap long en. Nogut em i kamap doti long ai bilong mi. Maski papa o mama bilong en i dai, em i no ken mekim em yet i kamap doti long taim bilong sori. 12 Olsem na em i no ken lusim Rum Tambu bilong i go long haus bodi i stap long en. Sapos em i mekim olsem bai em i mekim haus sel bilong mi i kamap doti. Yupela i welim em pinis long dispela wel mi givim yupela bilong makim em i kamap hetpris, olsem na em i no ken i go long haus bodi i stap long en. Mi Bikpela, mi tok pinis. 13 Hetpris i mas maritim wanpela meri i no bin slip wantaim narapela man. 14 Em i no ken maritim meri, man bilong en i dai pinis, o meri, man bilong en i rausim em pinis. Em i no ken maritim pamukmeri o meri, narapela man i bin pilai wantaim em. Ol dispela meri i tambu long em. Em i mas kisim wanpela meri i no bin slip wantaim wanpela man na em i mas kisim meri long lain bilong ol pris tasol. 15 Sapos em i no bihainim dispela tok bilong mi, bai ol pikinini bilong en i kamap doti long ai bilong mi. Mi Bikpela, mi makim em pinis bilong mi stret, na mi putim em long dispela wok bilong hetpris.”
16 Bikpela i tokim Moses gen, 17 “Yu tokim Aron olsem, sapos wanpela man i kamap long lain bilong yu nau o long taim bihain, na bodi bilong en i nogut liklik, dispela man i no ken mekim ol ofa bilong kaikai long mi. 18 Olgeta man bodi bilong ol i bagarap liklik, ol i no ken mekim ofa long mi. Mi tok long olkain man olsem, ol aipas o lek nogut o pes i bagarap, o taim mama i karim em lekhan samting i sotpela o i krungut, 19 o man lek o han i bagarap, 20 o man baksait i krungut, o man i sotpela tru, o man ai nogut, o man skin i bagarap, o man bol bilong en i bagarap. 21 Yes, sapos wanpela man long lain bilong yu i stap, na bodi bilong en i bagarap liklik, em i no ken mekim olkain ofa long mi. I tambu tru. 22 Tasol em i ken kaikai abus na ol arapela samting yupela i ofaim long mi. Em i ken kisim long olgeta ofa mi givim yupela pris long kaikai. 23 Tasol em i no ken i go klostu long bikpela laplap bilong Rum Tambu Tru, na em i no ken i go klostu long alta. Nogut em i mekim ol dispela gutpela samting i kamap nogut long ai bilong mi. Long wanem, mi yet mi Bikpela, na mi bin makim ol dispela samting bilong wok bilong mi yet.” Bikpela i tok olsem.
24 Na Moses i autim dispela olgeta tok long Aron na long ol pikinini man bilong en na long olgeta manmeri bilong Israel.

21:5: Wkp 19.27-28, Lo 14.1