Sapta 22
Ol ofa i bilong God yet
Bikpela i tokim Moses olsem, “Tokim Aron wantaim ol pikinini man bilong en olsem. Tingim gut, ol ofa bilong ol manmeri bilong Israel i samting bilong mi yet. Olsem na yupela i mas lukautim gut ol dispela ofa. Sapos nogat, bai yupela i daunim biknem bilong mi. Mi Bikpela na mi tok. Sapos wanpela man long lain bilong yupela pris em i kamap doti long ai bilong mi, orait i tambu long em i go klostu long ol ofa ol Israel i givim long mi. Sapos em i go klostu, bai mi rausim em na em i no ken mekim wok pris moa. Yupela i mas bihainim dispela lo oltaim oltaim. Mi Bikpela, mi tok pinis.
4-5 “Sapos wanpela man bilong lain bilong yupela pris i gat strongpela sua i gat susu i kamap long skin, orait em i kamap doti long ai bilong mi na em i no ken kaikai ol ofa bilong mi i go inap long taim em i orait gen. Na tu em i no ken kaikai ol ofa sapos em i kamap doti long kain pasin olsem, em i holim wanpela samting i bin pas long bodi bilong man i dai pinis, o sapos wara i bin kamap long kok bilong en, o em i putim han long wanpela abus i no klin, o em i pas long wanpela man i stap doti long ai bilong mi. Wanem pris i kamap doti olsem, em bai i stap doti inap san i go daun. Na em i mas waswas gut pastaim na bai em i ken kaikai mit bilong ol ofa ol i givim long mi. Sapos em i no waswas, em i no inap kaikai. San i go daun pinis, orait em i kamap klin, na em i ken kaikai long ol ofa bilong mi Bikpela, long wanem, dispela i kaikai bilong yupela pris. Em i no ken kaikai mit bilong animal i bin dai nating, na animal wel abus i bin kilim i dai. Sapos em i kaikai, bai em i kamap doti long ai bilong mi. Mi Bikpela, mi tok olsem. Yupela pris i mas bihainim olgeta lo mi bin givim yupela. Sapos yupela i sakim tok bilong mi, bai yupela i mekim rong na i gat asua na bai mi kilim yupela i dai. Mi Bikpela, mi save makim yupela pris bilong mi yet na mi tok olsem.
10 “Man o meri bilong famili na lain bilong yupela pris, em tasol i ken kaikai long ol ofa ol manmeri i givim mi. I no gat narapela man i ken kaikai. Man i stap sotpela taim wantaim pris, o wokman bilong en, ol tu i no ken kaikai. I tambu tru. 11 Tasol ol wokboi o wokmeri nating wanpela pris i bin baim, na ol i stap wantaim em, na ol pikinini bilong ol, mama i karim long haus bilong dispela pris, em ol i ken kaikai olkain kaikai pris i save kisim. 12 Sapos pikinini meri bilong wanpela pris em i maritim man i no pris, orait dispela meri i no ken kaikai ol ofa bilong mi. 13 Tasol sapos man bilong dispela meri i dai pinis na meri i stap nating, o sapos man bilong en i bin rausim em na em i stap nating, na i no gat pikinini, na sapos meri i go bek long haus bilong papa bilong en, orait em i ken kaikai ol kaikai bilong pris, papa bilong en i kisim. Tasol man o meri i no lain bilong pris i no ken kaikai. I tambu.
14 “Sapos wanpela man i no bilong lain bilong yupela pris, na em i no tingting gut na em i kaikai hap bilong ol ofa bilong mi, orait em i mas bekim dispela kaikai long pris. Sapos em i bin kisim 5-pela hap kaikai, orait em i mas bekim 6-pela. 15 Tasol ol pris i mas was gut bai ol manmeri nating i no ken kaikai ol dispela ofa bilong mi. 16 Sapos yupela pris i larim wanpela man nating i kaikai, bai dispela man i gat asua na em i mas bekim ol kaikai long pris. Long wanem, mi Bikpela mi save makim ol dispela ofa i bilong mi yet na i tambu.”
17 Na Bikpela i tokim Moses olsem, 18 “Yu givim dispela tok long Aron na ol pikinini man bilong en na long olgeta manmeri bilong Israel. Sapos wanpela man bilong yupela Israel o wanpela man bilong narapela kantri i save stap wantaim yupela, em i bringim abus bilong ofa bilong paia i kukim olgeta, bilong inapim wanpela promis em i bin mekim long mi, o long laik bilong em yet tasol, 19 orait em i mas ofaim wanpela bulmakau man o sipsip man o meme man. Tasol yupela i no ken ofaim abus i gat sua samting i bagarapim skin bilong en. Sapos yupela i mekim ofa olsem, bai mi no laikim. 20 Harim Lo 17.1 gut. Sapos yupela i ofaim wanpela animal skin bilong en i nogut liklik, bai mi no laikim. 21 Taim wanpela man i givim ofa bilong kamap wanbel wantaim mi Bikpela, maski em i ofa bilong inapim promis em i bin mekim long mi, o em i ofaim long laik bilong em yet tasol, orait em i mas kisim gutpela bulmakau o sipsip, i no gat sua samting i bagarapim skin bilong en. Sapos em i mekim olsem, bai mi laikim ofa bilong en. 22 Yupela i no ken ofaim animal i aipas o lek nogut o bodi i bagarap o i gat strongpela sua o grile o kaskas. Yupela i no ken mekim ofa long kain abus olsem long alta bilong mi. 23 Sapos yupela i mekim wanpela ofa long laik bilong yupela yet, orait yupela i ken kisim wanpela animal lekhan bilong en i sotpela o i krungut. Tasol yupela i no ken ofaim dispela kain abus bilong inapim wanpela promis yupela i bin mekim long mi. Em i tambu. 24 Sapos bol bilong animal i bagarap, o ol i bin katim o brukim o ol i bin rausim bol bilong en, yupela i no ken ofaim dispela abus long mi. Yupela i no ken bagarapim ol animal long dispela kain pasin long kantri bilong yupela. Em i tambu. 25 Na yupela i no ken kisim dispela kain animal long han bilong man bilong arapela kantri, na mekim ofa. Ol animal olsem i no gutpela long ai bilong mi. Na bai mi no laikim kain ofa olsem. Nogat tru.”
26 Bikpela i tokim Moses olsem, 27 “Taim bulmakau na sipsip na meme i karim pikinini, orait pikinini i mas i stap wantaim mama inap 7-pela de pastaim. Na bihain long dispela, yupela i ken kisim i go long alta na mekim ofa, na bai mi laikim ofa bilong yupela. 28 Tasol yupela i no ken kilim i dai bulmakau meri o sipsip meri o meme meri wantaim pikinini bilong en long wanpela de tasol, na kisim mama wantaim pikinini na mekim ofa. Dispela i tambu. 29 Sapos yupela i mekim wanpela ofa bilong tenkyu long mi Bikpela, orait yupela i mas bihainim lo bilong ofa, na bai mi laikim ofa bilong yupela. 30 Long de yupela i ofaim tasol, yupela i mas kaikai mit bilong ofa. Yupela i no ken larim i stap inap long moningtaim long de bihain. Dispela i tambu tru. Mi Bikpela, mi tok pinis.
31 “Harim. Yupela i mas bihainim gut olgeta lo bilong mi, Bikpela. 32 Yupela Kis 6.7, Wkp 11.45, Nam 15.41 i no ken daunim biknem bilong mi. Yupela olgeta manmeri bilong Israel i mas i stap aninit long mi, long wanem, mi gutpela na stretpela olgeta. Mi yet mi Bikpela, na mi save mekim yupela i kamap ol gutpela na stretpela manmeri bilong mi. 33 Mi laik i stap God bilong yupela, olsem na bipo mi bin kisim yupela long Isip na bringim yupela i kam. Mi Bikpela, mi bin mekim olsem.”

22:20: Lo 17.1

22:32: Kis 6.7, Wkp 11.45, Nam 15.41