Sapta 11
Ol abus ol Israel i ken kaikai na ol abus i tambu
(Lo 14.3-21)
Bikpela i tokim Moses wantaim Aron, long tokim ol Israel olsem, “Yupela i ken kaikai ol dispela kain animal tasol. Em ol animal, kapa bilong lekhan i bruk tuhap, na ol i save kaikai gras olsem bulmakau. 4-6 Tasol yupela i no ken kaikai kamel na rabit na mumut i save stap long ples ston. Ol dispela i save kaikai gras olsem bulmakau, tasol kapa bilong lekhan bilong ol i no bruk tuhap. Olsem na yupela i mas ting ol i no gutpela samting long ai bilong mi na i tambu long yupela. Na yupela i no ken kaikai pik. Kapa bilong lekhan i bruk tuhap, tasol em i no save kaikai gras olsem bulmakau. Olsem na yupela i mas ting pik i samting nogut na i tambu. Yupela i no ken kaikai ol dispela abus, na yupela i no ken putim han long bodi bilong ol taim ol i dai pinis, long wanem, ol i no klin long ai bilong mi.
“Yupela i ken kaikai olgeta kain pis i gat grile na wing, maski ol i save stap long ol wara nabaut o long solwara. 10 Tasol olgeta pis na olgeta liklik samting i stap long solwara na long ol wara nabaut, na i no gat grile na wing, yupela i mas ting ol i samting nogut. 11 Olsem na yupela i no ken kaikai, na yupela i no ken holim bodi bilong ol taim ol i dai pinis. I tambu tru. 12 Harim gen. Yupela i no ken kaikai pis samting i no gat wing na grile long skin na i stap long wara. Yupela i mas tambu long ol dispela samting.
13-19 “Sampela kain pisin i tambu long yupela na yupela i no ken kaikai. Yupela i mas ting olgeta i samting nogut. Ol dispela pisin i olsem, olkain bikpela na liklik tarangau na olgeta kain tarangau bilong nait na ol gaugau na ol muruk na ol kanai na ol pisin i gat longpela lek na dispela pisin ol i kolim hupou na dispela kain pato ol i kolim komoran na ol bikpela na liklik blakbokis. Yupela i mas tambu long kaikai olgeta dispela samting. 20 Olgeta binatang i gat tupela lek na tupela han na i gat wing, em ol i no gutpela samting na i tambu. 21 Tasol sapos dispela kain binatang i save kalap kalap long lek, orait yupela i ken kaikai. 22 Olsem na yupela i ken kaikai olgeta kain grasopa, em ol bikpela na ol liklik grasopa. Em tasol. 23 Na olgeta arapela binatang i gat tupela lek na tupela han na i gat wing, orait yupela i mas ting ol i samting nogut na i tambu.
24 “Sampela arapela kain abus tu bai i mekim yupela i kamap doti long ai bilong mi. Na sapos wanpela man i pas long bodi bilong ol dispela abus i dai pinis 25 o em i karim i go long wanpela hap, orait dispela man bai i kamap doti long ai bilong mi na i stap olsem inap long apinun tru. Na man i bin karim dispela abus em i mas wasim klos bilong en. 26 Olkain abus i gat kapa long lek, tasol kapa i no bruk tuhap o abus i no save kaikai gras olsem bulmakau, ol dispela abus yupela i mas ting i no gutpela samting. 27 Na olgeta kain abus i no gat kapa long lek, ol i no gutpela abus. Sapos yupela i pas long wanpela bilong ol dispela kain abus i dai pinis, bai yupela i kamap doti long ai bilong mi na yupela bai i stap olsem inap san i go daun.
28 Man i karim bodi bilong dispela kain abus i go long wanpela hap, em i mas wasim klos bilong en, tasol em bai i stap doti inap san i go daun. Ol dispela kain abus i save mekim yupela i doti.
29-30 “Na ol dispela kain abus tu i tambu, ol mumut na rat na ol liklik na ol bikpela palai. 31 Mi tambuim ol dispela abus long yupela, na sapos yupela i pas long bodi bilong ol taim ol i dai pinis, bai yupela i kamap doti na i stap olsem inap long san i go daun. 32 Na sapos wanpela bilong ol dispela abus i bin dai na em i pundaun long wanpela samting, dispela samting bai i kamap doti long ai bilong mi. Sapos bodi bilong en i pundaun long olkain samting ol i wokim long diwai o long laplap o long skin bulmakau samting o long bek, maski i gat wanem wok bilong en, ol bai i kamap doti. Olsem na yupela i mas wasim long wara, tasol ol dispela samting bai i stap doti long ai bilong mi inap san i go daun. 33 Na sapos bodi bilong abus i pundaun i go insait long wanpela sospen graun, orait olgeta samting i stap long dispela sospen bai i kamap doti. Na yupela i mas brukim sospen. 34 Sapos sampela kaikai i stap klostu na ol i kapsaitim wara bilong dispela sospen long en, bai dispela kaikai tu i kamap doti. Na wara i stap long dispela sospen, em i nogut na i doti pinis. 35 Maski dispela abus i pundaun long wanem samting, dispela samting bai i kamap doti. Sapos em i wanpela stov o aven ol i wokim long graun, em tu yupela i mas brukim. 36 Tasol sapos dispela abus i pundaun long hul wara we wara i kamap nating long graun o long tang wara, bai wara i no inap kamap doti. Nogat. Tasol wanem arapela samting i pas long bodi bilong dispela abus bai i kamap doti na i nogut. 37 Sapos wanpela bilong ol dispela abus i dai pinis na i pundaun long ol pikinini kaikai yupela i laik planim, em i orait, long wanem, dispela pikinini kaikai i no kamap doti, em i stap klin. 38 Tasol sapos dispela pikinini kaikai i stap long wara, na bodi bilong dispela abus i pundaun long en, orait ol dispela pikinini kaikai i kamap doti long ai bilong mi na i tambu long yupela.
39 “Yupela ting long ol animal mi tokim yupela i orait long kaikai. Sapos wanpela bilong ol dispela animal i dai nating, na wanpela man o meri i putim han long en, dispela man o meri bai i kamap doti long ai bilong mi. Na bai em i stap olsem inap san i go daun. 40 Na sapos wanpela man i kaikai hap mit bilong dispela abus o em i karim bodi bilong dispela abus, orait em i mas wasim klos bilong en. Tasol bai em yet i stap doti inap san i go daun.
41 “Yupela i no ken kaikai ol liklik abus na binatang i save ran i go nabaut long graun. Yupela i mas ting ol i samting nogut tru. 42 Dispela olkain abus i save wokabaut long bel o i save wokabaut long lekhan, o i gat planti lek, em yupela i no ken kaikai. Ol i no gutpela samting na i tambu. 43 Yupela i no ken kaikai wanpela bilong ol dispela abus. Sapos yupela i kaikai bai yupela i kamap doti long ai bilong mi. 44 Mi Wkp 19.2, 1 Pi 1.16 Bikpela, mi God bilong yupela. Olsem na yupela i mas givim yupela yet long mi na lusim pasin i no stret na bihainim stretpela pasin na i stap holi. Long wanem, mi yet mi holi na mi save mekim pasin i gutpela na stretpela olgeta. Olsem na yupela i no ken kaikai ol liklik abus i save ran long graun. Nogut yupela i kamap doti long ai bilong mi. 45 Mi Bikpela, mi bin kisim yupela long Isip na bringim yupela i kam, bilong mi stap God bilong yupela. Olsem na yupela i mas i stap holi na bihainim ol gutpela na stretpela pasin tasol, long wanem, mi yet mi holi na pasin bilong mi em i gutpela na stretpela olgeta.
46 “Dispela lo nau yupela i kisim pinis, em i tok long olgeta kain animal na ol pisin na ol pis samting bilong wara na olgeta liklik abus na binatang i save wokabaut long graun. 47 Olsem na yupela i mas skelim gut wanem samting i klinpela na wanem samting i mekim yupela i kamap doti long ai bilong mi. Na yupela i mas save gut long ol animal yupela i ken kaikai na ol animal i tambu long yupela i kaikai.”

11:44: Wkp 19.2, 1 Pi 1.16