Namba wan
Pas Pita i raitim
Tok i go pas
Pita i raitim dispela pas bilong strongim bilip bilong ol lain Kristen i karim bikpela hevi. Em i tok, ol Kristen i mas tingting gen long gutnius bilong Jisas Krais. Jisas i bin dai na kirap bek, na em i bin promis olsem em bai i kam bek gen. Ol i mas tingim dispela promis na wetim em i kam.
Tru, ol Kristen i karim hevi, tasol dispela samting i kamap bilong traim bilip bilong ol. Olsem na ol i mas bilip strong i go inap Krais i kam bek gen, na long dispela taim ol bai i kisim gutpela prais.
Yumi kamap lain manmeri tru bilong God
olsem na yumi mas mekim ol gutpela pasin na wetim ol gutpela samting yumi laik kisim
Sapta 1
(Sapta 1.1—2.10)
Mi 2 Ti 1.15, Je 1.1 Pita, mi aposel bilong Jisas Krais. Mi raitim dispela pas long yupela manmeri bilong God, yupela ol lain i stap nabaut olsem tripman long provins Pontus na Galesia na Kapadosia na Esia na Bitinia. Bipo Ro 1.7, 8.29, 2 Te 2.13, Hi 10.22, 12.24, 2 Pi 1.2 tru God Papa i save pinis long yupela na i makim yupela long kamap ol manmeri bilong em yet. Holi Spirit i bin helpim yupela long givim laip bilong yupela olgeta long God na kamap holi, bai yupela i ken bihainim gut tok bilong Jisas Krais. Na bai blut bilong Jisas i ken wasim yupela, na mekim yupela i kamap klin long ai bilong God. God i ken marimari moa yet long yupela na mekim bel bilong yupela i stap isi.
Gutpela laip tru i wetim yumi long heven
Yumi 1 Ko 15.20, 2 Ko 1.3, Ef 1.3, Je 1.18 litimapim nem bilong God, em i God na Papa bilong Bikpela bilong yumi, Jisas Krais. Em i gat bikpela sori long yumi, na em i kirapim Jisas Krais long matmat, na long dispela rot God i givim yumi nupela laip. Na dispela nupela laip i strongim yumi long wetim em i inapim tru ol gutpela samting em i laik givim long yumi. Em Kl 1.5, 1.12, 2 Ti 4.8, Je 5.4 i makim yumi pinis bilong kisim gutpela laip bilong heven. Dispela laip em i no inap bagarap. Em i klin olgeta long ai bilong God, na em bai i no inap pinis. God i redim dispela laip pinis, bilong yupela i kisim long taim yupela i stap wantaim em long heven. Yupela Jo 10.28-29, 17.11-15, Ju 1.1 i bilip long Krais, olsem na God i save lukautim yupela long strong bilong em, bai yupela i stap gut. Em i laik kisim bek yupela na mekim yupela i stap gut tru, na dispela samting em i laik mekim, em bai i kamap ples klia long las de.
Yupela Ro 12.12, 2 Ko 4.17, 6.10, Je 1.2, 1 Pi 5.10 i save tingting long ol dispela samting God i laik mekim na yupela i save amamas. Tasol nau long liklik taim tasol, ating kain kain traim bai i kamap na givim pen long yupela. Long Jop 23.10, Sng 66.10, Snd 17.3, Ais 48.10, Sek 13.9, Mal 3.3, Ro 2.7, 2.10, Je 1.3 dispela pasin God i save traim bilip bilong yupela. Yumi save, gol em i gutpela samting tru, tasol ol i save kukim long paia, bilong traim na painimaut em i gol tru, o nogat. Bilip bilong yupela i winim gol na i gutpela moa, long wanem, gol em i samting bilong bagarap. Olsem na sapos ol kain kain traim i kamap long yupela, em i bilong traim bilip na soim olsem, yupela i bilip tru long Krais. Na long las de, taim Jisas Krais i kamap ples klia, em bai i amamas tru long yupela na givim biknem long yupela. Yupela Jo 20.29, 2 Ko 5.7, Hi 11.1, 11.27, 1 Jo 4.20 i no bin lukim em yet, tasol yupela i save laikim em na givim bel bilong yupela long em. Nau yupela i no save lukim em, tasol yupela i bilip long em na amamas tru. Dispela amamas i winim olgeta amamas bilong dispela graun, na yumi no inap autim long maus. Nogat tru. Na Ro 6.22 God i wok long kisim bek yupela, long wanem, yupela i bilip long Krais.
10 Ol Dan 2.44, Hag 2.7, Sek 6.12, Mt 13.16-17, 2 Pi 1.19-21 profet i bin autim tok long dispela gutpela samting nau God i mekim long yupela. Ol i bin wok strong long painim as bilong dispela tok bilong God i kisim bek yumi. 11 Spirit Sng 22, Ais 53, Lu 24.26-27, 1 Pi 3.19, 2 Pi 1.21 bilong Krais i bin i stap insait long ol profet, na Spirit i bin tokaut long maus bilong ol long ol kain kain pen Krais bai i karim na long bihain em bai i kisim biknem. Na ol profet i wok long askim, “Wanem taim dispela man bilong kisim bek yumi, em bai i kam?” na “Wanem samting bai i kamap long dispela taim?” 12 Tasol Dan 9.24, Ef 3.10, Hi 11.13, 11.39-40 God i soim ol olsem, ol dispela samting ol i toktok long en, ol bai i no inap kamap long taim bilong ol yet. Nogat. Tasol ol i autim tok long ol samting God bai i mekim bilong kisim bek yupela. Na nau God i salim Holi Spirit i kam daun long heven, na long strong bilong Holi Spirit, ol man bilong autim gutnius i tokim yupela pinis long ol dispela samting God i mekim. Ol ensel tu i laikim tumas long kisim save long ol dispela gutpela samting God i mekim long yupela.
God i singautim yumi bilong i stap holi
13 Olsem Lu 12.35, Ro 13.13, 1 Ko 1.7, 1 Te 5.6-8 na oltaim tingting bilong yupela i mas i stap redi na yupela i mas bosim gut wokabaut bilong yupela. Yupela i mas bilip strong na wetim God i mekim dispela gutpela samting em i laik mekim long yupela, long taim Jisas Krais i kamap ples klia. 14 Yupela Ro 12.2, Ef 2.3, 4.17-18, 1 Te 4.5 i mas i stap olsem ol pikinini i save harim tok. Bipo yupela i no gat save, na yupela i save bihainim ol kain kain laik nogut. Tasol nau yupela i no ken bihainim dispela pasin moa. Nogat. 15 God 2 Ko 7.1, Hi 12.14, 2 Pi 3.11 i singautim yupela pinis, em i holi na em i save mekim gutpela na stretpela pasin olgeta. Olsem na yupela i mas givim yupela yet long God na stap holi long olgeta wokabaut bilong yupela. 16 Buk Wkp 11.44-45, 19.2, 20.7, Mt 5.48 bilong God i tok olsem, “Yupela i mas i stap holi na bihainim gutpela stretpela pasin, long wanem, mi God bilong yupela, mi stap holi.”
Long bikpela pe tru God i bin baim bek yumi
17 Yupela Lo 10.17, Mt 6.9, Ap 10.34, Ro 2.11, 2 Ko 5.6, 7.1, 2 Ti 4.14, Hi 11.13, 12.28, KTH 2.23 i save singaut long God na kolim em “Papa.” Dispela Papa em i no save ting long nem bilong yumi na em i skelim yumi. Nogat. Em i save lukim pasin yumi wan wan i mekim na em i skelim yumi. Olsem na olgeta taim yupela i stap hia long dispela graun, yupela i mas save olsem dispela graun em i no ples tru bilong yupela, na yupela i mas aninit tru long God. 18 Yupela Ese 20.18, 1 Ko 6.20, 7.23, 1 Pi 4.3 i save pinis, bipo yupela i save bihainim ol pasin nogut yupela i bin kisim long ol tumbuna bilong yupela. Tasol God i bin baim bek yupela na helpim yupela long lusim ol dispela pasin. Na em i no givim ol samting bilong graun i save bagarap, olsem silva na gol, bilong baim bek yupela. Nogat. 19 Em Kis 12.5, Ais 53.7, Jo 1.29, 1.36, Ap 20.28, 1 Ko 5.7, Hi 9.12-14, 1 Pi 1.2, KTH 5.9 i baim bek yupela long blut bilong Krais. Dispela blut em i dia tumas. Krais em i olsem wanpela pikinini sipsip i no gat mak o sua samting i bagarapim skin bilong en.* Taim ol Israel i bringim sipsip bilong mekim ofa bilong rausim sin o narapela kain ofa long God, ol i mas bringim gutpela sipsip tru na mekim ofa. Lukim Wok Pris 22.17-25. Pita i ting long dispela lo na em i tok, Krais i olsem wanpela gutpela sipsip bilong ofa. 20 Taim Ap 2.23, Ga 4.4, Ef 1.4, 1.10, Kl 1.26, Ta 1.2-3, Hi 9.26 God i no wokim graun yet, em i makim Krais bilong mekim dispela wok bilong baim bek yupela. Na nau long dispela taim bilong ol las de yumi stap long en, God i mekim Krais i kamap ples klia pinis, bilong helpim yupela. 21 Em Jo 14.6, Ap 2.24, 2.33, Ro 4.24, 5.1-2, 10.9, Fl 2.9, Hi 2.9, 1 Pi 3.22 i helpim yupela na yupela i bilip long God, em God i bin kirapim Krais long matmat na givim biknem long em. Olsem na yupela i save bilip long God, na wet long em i mekim ol samting em i bin promis long mekim.
Yumi mas laikim tru ol brata
22 Yupela Jo 13.34, Ap 15.9, Ro 12.9-10, 1 Ti 1.5, 2 Pi 1.7, 1 Jo 3.18 i bin bihainim tok i tru, na long dispela pasin yupela i bin mekim yupela yet i kamap klin long ai bilong God. Na yupela i save laikim tru ol arapela manmeri bilong God. Orait nau yupela i mas wok strong moa long laikim ol na givim bel bilong yupela olgeta long ol. 23 Yupela Jo 1.13, Hi 4.12, Je 1.18, 1 Jo 3.9 i kamap nupela pinis, olsem nupela kaikai i kamap long gaden. Yupela i no kamap long ol pikinini kaikai i save bagarap. Nogat. Yupela i kamap long pikinini kaikai i save stap oltaim. Dispela pikinini kaikai em tok bilong God, em tok i gat laip na i save stap oltaim. 24 Buk Sng 103.15, Ais 51.12, Je 1.10-11 Ais 40.6-8 bilong God i tok olsem, “Olgeta manmeri i no save stap longpela taim long graun. Ol i save pinis hariap olsem gras, na biknem bilong ol i save pundaun olsem ol plaua nabaut. Gras i save drai, na ol plaua i save pundaun. 25 Tasol Jo 1.1, 1.14, 1 Jo 1.1-3 tok bilong Bikpela i save stap oltaim oltaim.” Dispela tok em i dispela gutnius ol i bin autim long yupela.

1:1: 2 Ti 1.15, Je 1.1

1:2: Ro 1.7, 8.29, 2 Te 2.13, Hi 10.22, 12.24, 2 Pi 1.2

1:3: 1 Ko 15.20, 2 Ko 1.3, Ef 1.3, Je 1.18

1:4: Kl 1.5, 1.12, 2 Ti 4.8, Je 5.4

1:5: Jo 10.28-29, 17.11-15, Ju 1.1

1:6: Ro 12.12, 2 Ko 4.17, 6.10, Je 1.2, 1 Pi 5.10

1:7: Jop 23.10, Sng 66.10, Snd 17.3, Ais 48.10, Sek 13.9, Mal 3.3, Ro 2.7, 2.10, Je 1.3

1:8: Jo 20.29, 2 Ko 5.7, Hi 11.1, 11.27, 1 Jo 4.20

1:9: Ro 6.22

1:10: Dan 2.44, Hag 2.7, Sek 6.12, Mt 13.16-17, 2 Pi 1.19-21

1:11: Sng 22, Ais 53, Lu 24.26-27, 1 Pi 3.19, 2 Pi 1.21

1:12: Dan 9.24, Ef 3.10, Hi 11.13, 11.39-40

1:13: Lu 12.35, Ro 13.13, 1 Ko 1.7, 1 Te 5.6-8

1:14: Ro 12.2, Ef 2.3, 4.17-18, 1 Te 4.5

1:15: 2 Ko 7.1, Hi 12.14, 2 Pi 3.11

1:16: Wkp 11.44-45, 19.2, 20.7, Mt 5.48

1:17: Lo 10.17, Mt 6.9, Ap 10.34, Ro 2.11, 2 Ko 5.6, 7.1, 2 Ti 4.14, Hi 11.13, 12.28, KTH 2.23

1:18: Ese 20.18, 1 Ko 6.20, 7.23, 1 Pi 4.3

1:19: Kis 12.5, Ais 53.7, Jo 1.29, 1.36, Ap 20.28, 1 Ko 5.7, Hi 9.12-14, 1 Pi 1.2, KTH 5.9

*1:19: Taim ol Israel i bringim sipsip bilong mekim ofa bilong rausim sin o narapela kain ofa long God, ol i mas bringim gutpela sipsip tru na mekim ofa. Lukim Wok Pris 22.17-25. Pita i ting long dispela lo na em i tok, Krais i olsem wanpela gutpela sipsip bilong ofa.

1:20: Ap 2.23, Ga 4.4, Ef 1.4, 1.10, Kl 1.26, Ta 1.2-3, Hi 9.26

1:21: Jo 14.6, Ap 2.24, 2.33, Ro 4.24, 5.1-2, 10.9, Fl 2.9, Hi 2.9, 1 Pi 3.22

1:22: Jo 13.34, Ap 15.9, Ro 12.9-10, 1 Ti 1.5, 2 Pi 1.7, 1 Jo 3.18

1:23: Jo 1.13, Hi 4.12, Je 1.18, 1 Jo 3.9

1:24: Sng 103.15, Ais 51.12, Je 1.10-11

1:24: Ais 40.6-8

1:25: Jo 1.1, 1.14, 1 Jo 1.1-3