Sapta 5
God i kolim yumi stretpela manmeri
Orait Jo 16.33, Ro 3.24, 3.28-30, 4.24, Ef 2.14, Kl 1.20 yumi bilip pinis na God i bin kolim yumi stretpela manmeri. Olsem na Bikpela bilong yumi Jisas Krais i mekim yumi i kamap wanbel wantaim God. Jisas 1 Ko 15.1, Ef 2.18, 3.12, Hi 3.6, 10.19 i bin opim rot bilong yumi ol manmeri i bilip long God, bai yumi ken i go insait long dispela marimari bilong God, nau yumi stap long en. Na yumi save wetim God i kisim yumi na bai yumi sindaun gut wantaim em long heven, na dispela i mekim yumi i amamas. Na Ap 5.41, 2 Ko 12.10, Fl 2.17, Je 1.2-3, 1 Pi 1.5-7, 3.14 yumi no amamas long dispela tasol. Nogat. Yumi ken amamas long ol hevi i kamap long yumi tu, long wanem, yumi save, ol dispela hevi i save strongim bel bilong yumi. Na sapos bel bilong yumi i stap strong, orait yumi inap sakim ol traim i kamap long yumi. Na sapos yumi sakim ol traim, orait yumi save bilip long God na wetim em i helpim yumi na kisim bek yumi. Na Sng 22.5, 25.20, 2 Ko 1.22, Ga 4.6, Ef 1.13-14, Hi 6.18-19 sapos yumi wetim God i helpim yumi, orait yumi no save wet nating. Nogat. God i givim pinis Holi Spirit long yumi, na pasin bilong God bilong laikim tru ol man, em Holi Spirit i bin kapsaitim long bel bilong yumi.
Taim Ro 4.25, 5.8-10 yumi no gat strong bilong helpim yumi yet, God i bin makim taim na Krais i bin dai bilong kisim bek yumi ol man bilong mekim pasin nogut. Tru tumas, i no gat wanpela bilong yumi inap long i dai bilong helpim wanpela stretpela man. Tasol sapos yumi lukim wanpela man i save mekim gutpela pasin tru, orait ating bai yumi inap long strongim bel na i dai bilong helpim em. Tasol Jo 3.16, 15.13, 1 Pi 3.18, 1 Jo 3.16, 4.10 yumi stap yet olsem ol manmeri bilong mekim sin, na Krais i dai bilong helpim yumi. Long dispela pasin God i bin soim yumi olsem, em i laikim yumi moa yet. Krais Ro 1.18, 2.5, 2.8, 3.25, 1 Te 1.10, Hi 9.14, 1 Jo 1.7 i bin dai na blut bilong en i kapsait na klinim yumi, na nau God i kolim yumi ol stretpela manmeri. Olsem na nau yumi save tru, bai em i helpim yumi moa yet, na bai yumi stap gut long taim God i mekim save long ol man bilong mekim sin. 10 Taim Jo 14.19, Ro 8.7-8, 2 Ko 4.10-11, 5.18-19, Kl 1.20-21 yumi stap yet olsem birua bilong God, Pikinini Bilong God i dai bilong pinisim pasin birua na mekim yumi i kamap wanbel wantaim God. Nau Pikinini Bilong God i kisim laip bilong i stap oltaim. Na yumi ol man i stap wanbel wantaim God i ken save tru, long laip bilong dispela Pikinini, God bai i kisim bek yumi. 11 Na narapela samting moa. Bikpela bilong yumi, Jisas Krais, i bin mekim yumi i kamap wanbel wantaim God, olsem na nau yumi save amamas tru long God.
Adam i kamapim dai, tasol Jisas i kamapim laip
12 Yumi Stt 2.17, 3.6, 3.19, Ro 6.23, 1 Ko 15.21 save, wanpela man i bin mekim sin, na long dispela pasin sin i kamap long graun. Na sin i bringim dai i kam. Na dai i kisim olgeta man, long wanem, olgeta man i bin mekim sin. 13 Lo Ro 4.15, 1 Jo 3.4 i no bin kamap yet, tasol long dispela taim sin i stap pinis long graun. Tasol sapos i no gat lo, orait God i no save tingim ol wan wan sin ol man i mekim. 14 Tasol 1 Ko 15.21-22, 15.45 stat long taim bilong Adam na i kam inap long taim bilong Moses, dai i wok long daunim olgeta man. Sampela man i no bin mekim wankain sin olsem Adam i bin mekim, tasol dai i bin daunim ol dispela man tu.
Adam em i olsem piksa bilong dispela Man i mas kamap bihain. 15 Tasol sin bilong Adam na marimari bilong God i no wankain. Nogat tru. Sin bilong wanpela man i mekim na ol arapela manmeri i save dai. Tasol strong bilong marimari bilong God i winim tru strong bilong dai na i kamap moa yet long ol manmeri. Long marimari bilong dispela wanpela man Jisas Krais, God i mekim yumi i kamap stretpela manmeri, na dispela em i gutpela presen em i givim long yumi. 16 Na tu, presen bilong God na sin bilong dispela wanpela man i no mekim wankain samting i kamap long yumi. Nogat tru. Wanpela sin bilong dispela man i mekim na God i kotim ol manmeri na i tok olsem, “Ol i mas bagarap olgeta.” Tasol presen bilong God i olsem. Taim ol manmeri i bin mekim planti sin, God i marimari long ol na i kolim ol stretpela manmeri. 17 Wanpela man i bin sakim tok, na long sin bilong dispela wanpela man dai i bin kamap olsem king na i daunim olgeta man. Tasol marimari bilong God na presen bilong em, dispela i winim strong bilong dai na i bikpela moa. Olsem na yumi save tru, olgeta man i kisim dispela marimari bilong God na God i kolim ol stretpela man, bai ol i stap laip na i stap king, long wok bilong dispela wanpela man Jisas Krais.
18 Olsem 1 Ko 15.22 na yumi mas tingting gut long dispela tok. Wanpela man i bin kalapim lo, na long dispela sin God i kotim yumi olgeta manmeri. Olsem tasol, wanpela man i mekim stretpela pasin, na God i ting long dispela na i kolim yumi olgeta stretpela man, na yumi stap laip. 19 Wanpela Ais 53.11 man i bin sakim tok, na long dispela pasin bilong em ol manmeri i kamap manmeri bilong mekim sin. Olsem tasol, wanpela man i bihainim tok, na long dispela pasin bilong em ol arapela manmeri bai i kamap stretpela manmeri.
20 Taim Jo 15.22, Ro 3.20, 4.15, 7.8, Ga 3.19, 3.23, 1 Ti 1.14 ol man i kisim lo, na ol i kalapim lo moa yet. Ol man i mekim planti sin tumas, tasol God i marimari moa yet long ol. 21 Pasin Ro 6.23 bilong sin em i kamapim dai, na long dispela pasin sin i bin i stap olsem king. Tasol nau marimari bilong God i stap olsem king. Long wok bilong Bikpela bilong yumi, Jisas Krais, God i marimari long yumi na i kolim yumi stretpela manmeri na yumi kisim laip i stap oltaim oltaim.

5:1: Jo 16.33, Ro 3.24, 3.28-30, 4.24, Ef 2.14, Kl 1.20

5:2: 1 Ko 15.1, Ef 2.18, 3.12, Hi 3.6, 10.19

5:3: Ap 5.41, 2 Ko 12.10, Fl 2.17, Je 1.2-3, 1 Pi 1.5-7, 3.14

5:5: Sng 22.5, 25.20, 2 Ko 1.22, Ga 4.6, Ef 1.13-14, Hi 6.18-19

5:6: Ro 4.25, 5.8-10

5:8: Jo 3.16, 15.13, 1 Pi 3.18, 1 Jo 3.16, 4.10

5:9: Ro 1.18, 2.5, 2.8, 3.25, 1 Te 1.10, Hi 9.14, 1 Jo 1.7

5:10: Jo 14.19, Ro 8.7-8, 2 Ko 4.10-11, 5.18-19, Kl 1.20-21

5:12: Stt 2.17, 3.6, 3.19, Ro 6.23, 1 Ko 15.21

5:13: Ro 4.15, 1 Jo 3.4

5:14: 1 Ko 15.21-22, 15.45

5:18: 1 Ko 15.22

5:19: Ais 53.11

5:20: Jo 15.22, Ro 3.20, 4.15, 7.8, Ga 3.19, 3.23, 1 Ti 1.14

5:21: Ro 6.23