Sapta 53
Ol Jo 12.38, Ro 10.16 manmeri i tok olsem, “Husat bai inap long bilip long ol samting nau yumi harim? Na husat i bin lukim Bikpela i mekim kain strongpela wok olsem nau em i mekim? Bikpela Ais 11.1, 52.14 i bin larim wokman bilong en i kamap olsem wanpela diwai nating i save kamap long ples drai. Dispela wokman i no gat nem, long wanem, em i no luk nais liklik long ai bilong ol man. Na em i no gat wanpela gutpela samting bilong mekim ol man i lukim em na laikim em. Ol Mt 27.30-31 man i bin givim baksait long em na rabisim em na ol i no laikim em tru. Oltaim em i bin pulap long sori na ol kain kain hevi. Na ol man i no save laik lukim em, na ol i save haitim pes bilong ol. Na ol i givim baksait olgeta long em. Na yumi bin lukim em olsem man nating.
“Yumi Mt 8.17, 1 Pi 2.24 bin ting God i laik mekim save long en na em i mekim ol dispela samting nogut i kamap long em. Tasol nogat. Dispela wokman i bin karim ol hevi na pen bilong yumi. Long Ro 4.25, 1 Ko 15.3, Hi 5.8, 1 Pi 2.24 asua bilong sin bilong yumi tasol em i bin kisim bagarap. Ol i bin paitim em nogut na skin bilong en i bin bruk nabaut, na long dispela pen em i karim em i mekim yumi i kamap orait gen, na yumi stap gut tru. Yumi Ais 53.11, Ap 13.38-39, Ro 5.15, 5.18, 1 Pi 2.25 olgeta i olsem sipsip i raun nabaut, na yumi wan wan i bin bihainim laik bilong yumi yet. Bikpela inap mekim save long yumi, bilong bekim asua bilong ol sin bilong yumi, tasol em i no bin mekim olsem. Nogat. Em i bin mekim wokman bilong en i karim ol dispela pen yumi yet i mas karim.”
Bikpela Mt 26.62-63, Mk 15.3-5, Lu 23.9, Jo 19.9, KTH 5.6 Ap 8.32-33 i tok olsem,* Ol saveman i no save gut husat tru i mekim dispela toktok i stap long lain 7-9. Sampela i ting Bikpela i toktok, na sampela i ting ol manmeri i toktok yet, na sampela i ting em toktok bilong profet. “Ol man i bin mekim nogut long dispela wokman, tasol em i daunim em yet na karim pen. Na em i no bin mekim wanpela tok. Em i pasim maus olsem pikinini sipsip ol i kisim i go bilong kilim, na olsem sipsip ol i laik katim gras bilong en. Ol i bin kalabusim em nating na bringim em i go long kot, na kot i tok long em i mas i dai. Na ol i bin kilim em i dai. Na i no gat wanpela man long lain bilong en i kisim save olsem, em i bin kisim ples bilong ol na em i karim dispela pen ol yet i mas karim, na em i dai bilong stretim rong bilong ol sin bilong ol. Tok Hibru i no klia tumas long planti hap bilong lain 8. Ol Mt 27.57-60, 1 Pi 2.22 i planim em wantaim ol man i bin mekim ol kain kain pasin nogut, na wantaim ol man i gat planti mani samting. Tasol em yet i no bin mekim wanpela pasin nogut, na tu em i no bin mekim wanpela tok giaman.”
10 Bikpela Sng 22.30, Jo 1.29 yet i bin daunim wokman bilong en na mekim em i karim pen, long wanem, sapos wokman i givim laip bilong em yet olsem ofa bilong rausim sin bilong ol manmeri, orait laip bilong en bai i go longpela tru na em bai i lukim ol tumbuna pikinini bilong en. Na long wok em i mekim, wokman bai i mekim ol samting Bikpela i gat laik bilong mekim, na em bai i mekim ol dispela samting i kamap gut. 11 Bihain Ap 13.38-39, Ro 5.15, 5.18 long em i karim bikpela hevi pinis, em bai i lukim planti gutpela samting i kamap, na em bai i amamas moa yet.
Bikpela i tok olsem, “Dispela stretpela wokman bilong mi, em i save gut long mi. Em i bin karim hevi bilong ol sin bilong planti manmeri, na long dispela pasin em bai i mekim ol i kamap stretpela manmeri. 12 Ol Ais 50.6, Mk 15.28, Lu 22.37, 23.34, Ro 3.25 manmeri i bin lukim em olsem wanpela man nogut. Tasol em i bin givim laip bilong em yet na karim hevi bilong sin bilong planti manmeri. namba wan tok bilong 53.12 Sampela man i ting yumi mas tanim dispela tok i stap namel long dispela tupela mak olsem, “Em i bin kisim ples bilong ol manmeri bilong mekim sin, na karim hevi ol yet i mas karim.” Na em i bin prea bilong helpim ol manmeri bilong mekim sin.* § namba 2 tok bilong 53.12 Sampela man i ting yumi mas tanim tok i stap namel long dispela tupela mak olsem, “Olsem na bai mi givim em ol dispela manmeri olsem samting em i bin winim long pait, na em bai i bosim na lukautim ol.” Olsem na bai mi givim biknem long em namel long ol bikman. Na ol strongpela soldia bai i tilim long em ol samting ol i bin winim long pait.”

53:1: Jo 12.38, Ro 10.16

53:2: Ais 11.1, 52.14

53:3: Mt 27.30-31

53:4: Mt 8.17, 1 Pi 2.24

53:5: Ro 4.25, 1 Ko 15.3, Hi 5.8, 1 Pi 2.24

53:6: Ais 53.11, Ap 13.38-39, Ro 5.15, 5.18, 1 Pi 2.25

53:7: Mt 26.62-63, Mk 15.3-5, Lu 23.9, Jo 19.9, KTH 5.6

53:7: Ap 8.32-33

*53:7: Ol saveman i no save gut husat tru i mekim dispela toktok i stap long lain 7-9. Sampela i ting Bikpela i toktok, na sampela i ting ol manmeri i toktok yet, na sampela i ting em toktok bilong profet.

53:8: Tok Hibru i no klia tumas long planti hap bilong lain 8.

53:9: Mt 27.57-60, 1 Pi 2.22

53:10: Sng 22.30, Jo 1.29

53:11: Ap 13.38-39, Ro 5.15, 5.18

53:12: Ais 50.6, Mk 15.28, Lu 22.37, 23.34, Ro 3.25

53:12: namba wan tok bilong 53.12 Sampela man i ting yumi mas tanim dispela tok i stap namel long dispela tupela mak olsem, “Em i bin kisim ples bilong ol manmeri bilong mekim sin, na karim hevi ol yet i mas karim.”

§53:12: namba 2 tok bilong 53.12 Sampela man i ting yumi mas tanim tok i stap namel long dispela tupela mak olsem, “Olsem na bai mi givim em ol dispela manmeri olsem samting em i bin winim long pait, na em bai i bosim na lukautim ol.”