Sapta 52
Bikpela bai i bringim ol manmeri i kam bek long Jerusalem
Jerusalem, KTH 21.2, 21.27 yu taun God i bin makim bilong em yet, yu kirap. Yu kirap na sanap strong. Yu mas putim ol naispela naispela bilas na bai yu luk nambawan tru. Ol haiden na ol lain i no klin long ai bilong God, ol bai i no inap kam insait long yu gen. Tarangu Jerusalem, nau yu stap kalabus, tasol yu mas kirap na rausim graun long skin bilong yu. Rausim ol sen i pasim nek bilong yu na yu go sindaun long sia king bilong yu.
Bikpela i tok olsem, “I no gat man i bin baim mi na kisim ol manmeri bilong yu i go olsem wokman na wokmeri nating bilong em. Olsem na mi no mas givim pe bilong kisim bek ol. Nogat. Bai mi kisim nating ol. Mi God, Bikpela, mi tok olsem. Bipo, taim ol manmeri bilong mi i bin i go i stap long Isip, ol i bin i go nating long laik bilong ol yet. Na bihain, taim ol Asiria i bin kam na karim ol i go olsem ol wokman na wokmeri nating, ol Asiria i no bin baim mi na karim ol i go. Na Ro 2.24 ol Babilon tu i bin mekim wankain pasin. Ol i bin kisim nating ol manmeri bilong mi na karim ol i go kalabus, na mekim ol hetman bilong lain bilong mi i krai nogut tru. Na mi no kisim wanpela samting. Nogat. Oltaim ol man i wok long tok bilas na daunim nem bilong mi tasol. Olsem na long taim mi yet mi makim pinis mi bai kisim bek ol manmeri bilong mi na ol bai i save gut long nem bilong mi. Na ol bai i save olsem, mi Bikpela, mi tasol mi save tokim ol long olgeta samting. Lukim, mi stap.”* Tok Hibru i no klia tumas long lain 4-6.
Bai Sng 93.1, Ais 61.1, Nah 1.15, Ro 10.15, Ef 6.15 ol manmeri i amamas tru long lukim wanpela man i ran i kam long ol ples maunten, bilong bringim gutpela tok long Jerusalem. Em bai i tok olsem, “Saion, gutpela taim i kamap pinis. God i win pinis na em bai i mekim yu i stap gut. Nau God bilong yu i bosim olgeta samting.” Ol wasman i stap long ol taua bilong taun, ol bai i lukim Bikpela i kam bek long Saion, na olgeta bilong ol bai i singaut strong tru wantaim bikpela amamas.
Yupela ol hap bilong Jerusalem i bagarap pinis, yupela i mas amamas na singaut, long wanem, Bikpela i kisim bek Jerusalem pinis na em i pinisim pinis ol hevi bilong ol manmeri bilong en. 10 Bikpela i soim pinis strong bilong en, bilong ol manmeri bilong olgeta kantri i ken lukim. God bilong yumi bai i kisim bek ol manmeri bilong en, na olgeta manmeri bilong graun bai i lukim. 11 Yupela 2 Ko 6.17 olgeta i mas lusim Babilon na i kam. Na lukaut gut, nogut yupela i pas long ol samting i no klin long ai bilong God. Na yupela ol lain bai i karim ol dis na plet samting bilong haus bilong Bikpela, yupela i mas bihainim pasin bilong mekim yupela yet i kamap klin long ai bilong God. Yupela olgeta i mas i stap klin na i kam. 12 Bai yupela i no inap long hariap na lusim Babilon na ranawe kwik olsem yupela i bin mekim long Isip bipo. Nogat. Bai yupela i wokabaut isi tasol i kam. Na God, Bikpela bilong yupela ol Israel, em bai i go paslain long yupela, na em bai i kam long bihain bilong yupela tu, na em bai i was long yupela na bringim yupela i kam.
Wokman bilong Bikpela i karim hevi bilong ol sin bilong ol manmeri
13 Bikpela i tok olsem, “Olgeta samting wokman bilong mi i mekim, em bai i kamap gut tru. Na ol man bai i givim biknem long em na litimapim nem bilong en i go antap tru. 14 Bipo Ais 53.2-3 ol man i bin mekim nogut tru long em, na skin na pes bilong en i luk nogut tru, na em i no luk olsem wanpela man. Na ol manmeri i pret long lukim em. 15 Tasol Ro 15.21 bihain ol manmeri bilong planti kantri bai i kirap nogut tru long em na ol king bai i pasim maus na lukluk strong, na bai ol i no mekim wanpela tok, long wanem, ol bai i lukim samting ol i no bin harim tok long en bipo. Na ol bai i klia long samting ol i no bin save liklik long en.”

52:1: KTH 21.2, 21.27

52:5: Ro 2.24

*52:6: Tok Hibru i no klia tumas long lain 4-6.

52:7: Sng 93.1, Ais 61.1, Nah 1.15, Ro 10.15, Ef 6.15

52:11: 2 Ko 6.17

52:14: Ais 53.2-3

52:15: Ro 15.21