Sapta 2
God i mekim stretpela kot
Olsem Mt 7.1, Lu 6.37, Jo 8.7-9, Ro 1.20 na yupela olgeta man i save sutim tok long ol arapela, mi tokim yupela wan wan, yu no inap tok olsem yu yet yu no gat rong. Harim. Taim yu sutim tok long ol arapela man, yu sutim tok tu long yu yet, long wanem, yu yet yu save mekim wankain pasin olsem ol i mekim. Yumi save, God i save bekim pe nogut long ol man i mekim ol dispela kain pasin nogut, na dispela pasin God i mekim, em i stretpela olgeta. Yu save sutim tok long ol man i mekim ol dispela kain pasin, tasol yu yet yu save mekim wankain pasin olsem ol. Yu ting God bai i no inap kotim yu tu, a? Olsem Ais 30.18, Ro 3.25, Ef 1.7, 2.9, 2 Pi 3.9, 3.15 wanem? God i save mekim gutpela pasin long yu, na em i wetim yu longpela taim, na em i no save bekim pe nogut long yu kwiktaim. Dispela gutpela pasin bilong God, ating yu lukim em i olsem samting nating, a? God i laik bai yu tanim bel, olsem na em i mekim gutpela pasin long yu. Ating yu no save, a? Yu pasim tru bel bilong yu na yu no save tanim bel. Na long dispela pasin i olsem yu hipim bikpela pe nogut bilong yu yet. Na long de God i mekim stretpela kot bilong en, belhat bilong en bai i kamap ples klia na bai yu kisim dispela pe nogut. God Sng 62.12, Snd 24.12, Mt 16.27, Jo 5.29, 1 Ko 3.8, 2 Ko 5.10, KTH 22.12 “bai i givim pe long olgeta manmeri inap long pasin ol i bin mekim.” Sampela i save bihainim strong ol gutpela pasin na ol i wok long painim rot bilong sindaun gut wantaim God long heven na kisim biknem na laip i no save pinis. God bai i givim laip i stap gut oltaim oltaim long ol dispela manmeri. Na Ro 1.18, 2 Te 1.8 sampela i save ting long ol yet tasol, na ol i givim baksait long tok tru na bihainim ol pasin i no stret. God bai i belhat long ol dispela manmeri na bekim pe nogut tru long ol. Bikpela Amo 3.2, Lu 12.47-48, Ro 1.16, 1 Pi 4.17 hevi na pen bai i kamap long olgeta man i save mekim pasin nogut, long ol Juda pastaim, na long ol manmeri bilong ol arapela lain tu. 10 Tasol God bai i givim gutpela sindaun long heven na biknem na bel isi long olgeta man i save mekim gutpela pasin, long ol Juda pastaim, na long ol manmeri bilong ol arapela lain tu. 11 God Lo 10.17, 2 Sto 19.7, Jop 34.19, Ap 10.34, Ga 2.6, Ef 6.9, Kl 3.25, 1 Pi 1.17 i save skelim olgeta manmeri long wankain pasin tasol, maski ol i bilong wanem lain.
12 I olsem. Olgeta man i no gat lo na ol i mekim sin, ol bai i lus yet, maski ol i no gat lo. Na olgeta man i gat lo na i mekim sin, God bai i bihainim tok i stap long lo na skelim pasin bilong ol. 13 Ol Mt 7.21, Je 1.22-25, 1 Jo 3.7 man i harim nating lo, ol i no kamap stretpela man long ai bilong God. Nogat. Ol man i bihainim lo, ol dispela man tasol bai God i kolim ol stretpela man. 14 Ol Ap 10.35 arapela lain ol i no gat lo, tasol long tingting bilong ol yet sampela bilong ol i save bihainim pasin bilong lo. Ol i no gat lo, tasol sapos ol i bihainim pasin bilong lo, orait tingting bilong ol yet i stap olsem lo bilong ol. 15-16 Long Mt 25.31, Ap 10.42, 1 Ti 1.11, 2 Ti 2.8, 4.1, 4.8 dispela pasin bilong ol, tok bilong lo God i bin raitim long bel bilong ol em i kamap ples klia. Na tingting i stap insait tru long bel bilong ol, dispela tu i soim olsem lo i stap long bel bilong ol. Olsem na long de God i makim bilong skelim olgeta pasin hait na tok hait bilong olgeta man, tingting bilong ol dispela man bai i kotim ol long pasin ol i bin mekim. Na sampela taim ating em bai i orait long pasin ol i bin mekim. Gutnius mi save autim i tok olsem, God bai i givim dispela wok bilong skelim pasin bilong olgeta man long Jisas Krais.
Ol Juda i ting
lo em inap long helpim ol
17 Tasol Ais 45.25, Jo 8.33, 2 Ko 11.22, Je 2.19 nau mi gat tok long yupela ol Juda i ting lo em inap long helpim yupela long kot. Yupela i save litimapim nem bilong yupela yet na yupela i tok olsem, “Mipela i lain bilong God.” 18 Yupela i save long laik bilong God. Yupela i skul pinis long lo, olsem na yupela i save tok, ol stretpela pasin ol i gutpela. 19-20 Yupela Mt 15.14, 23.16-19, Lu 18.9, Jo 9.34, 9.40, Ro 6.17, 2 Ti 1.13, 3.5, 3.15 i save ting olsem, “Long lo mipela i kisim pinis as bilong gutpela save na tok tru, olsem na mipela inap soim rot long ol aipas. Mipela i stap olsem lait bilong ol man i stap long tudak. Mipela i man bilong skulim ol man i no gat save. Mipela i tisa bilong ol liklik pikinini.” 21 Yes, Sng 50.16-21, Mt 23.3-4 yupela i save skulim ol arapela manmeri, tasol bilong wanem yupela i no save skulim yupela yet? Yupela i save tok, ol man i no ken stil, tasol ating yupela yet i save stil? 22 Yupela i save tok, “Ol marit i no ken mekim pasin pamuk,” tasol ating yupela yet i save mekim olsem? Yupela i no laikim ol giaman god, tasol ating yupela i save stilim samting bilong ol haus lotu bilong ol haiden? 23 Yupela i save litimapim nem bilong yupela yet na tok, “Mipela i save long lo bilong God.” Tasol ating yupela yet i save kalapim lo, na long dispela pasin yupela i bagarapim nem bilong God. 24 Buk Ais 52.5, Ese 36.20-23 bilong God i gat tok long dispela pasin olsem, “Asua bilong yupela tasol, na ol arapela lain i wok long tok bilas na daunim nem bilong God.”
Pasin tru bilong katim skin
25 Tru, Jer 4.4, 9.25, Ga 5.3 pasin bilong yumi Juda long katim skin bilong sem, em i gutpela pasin, sapos yu bihainim lo. Tasol sapos yu kalapim lo, orait maski ol i bin katim skin bilong yu, yu stap olsem man ol i no bin katim skin bilong en. 26 Na Ga 5.6 sapos man ol i no bin katim skin bilong en, em i bihainim gut olgeta stretpela pasin bilong lo, orait dispela man bai i stap olsem man ol i bin katim skin bilong en. 27 Tru, yupela Juda i gat buk bilong lo, na ol i bin katim skin bilong yupela. Tasol sapos yupela i kalapim lo, orait man i save bihainim tru tok bilong lo em bai i sutim tok long yupela, maski ol i no bin katim skin bilong en. 28 Sapos Jo 7.24, 8.39, Ro 9.6-7 man i stap Juda long nem tasol, em i no Juda tru. Na pasin bilong katim skin, em i no samting bilong bodi tasol. Nogat. 29 Man Lo 30.6, 1 Ko 4.5, 2 Ko 10.18, Kl 2.11, 1 Pi 3.4 i stap Juda long bel na tingting bilong en, em i Juda tru. Na pasin tru bilong katim skin, em tu i mas kamap insait long bel na tingting bilong man. Em i no save kamap long pasin bilong bihainim ol tok ol i bin raitim long lo. Nogat. Em i samting Spirit bilong God i save kamapim. Dispela kain man i no save kisim biknem long ai bilong ol man. Nogat. Tasol em i gat biknem long ai bilong God.

2:1: Mt 7.1, Lu 6.37, Jo 8.7-9, Ro 1.20

2:4: Ais 30.18, Ro 3.25, Ef 1.7, 2.9, 2 Pi 3.9, 3.15

2:6: Sng 62.12, Snd 24.12, Mt 16.27, Jo 5.29, 1 Ko 3.8, 2 Ko 5.10, KTH 22.12

2:8: Ro 1.18, 2 Te 1.8

2:9: Amo 3.2, Lu 12.47-48, Ro 1.16, 1 Pi 4.17

2:11: Lo 10.17, 2 Sto 19.7, Jop 34.19, Ap 10.34, Ga 2.6, Ef 6.9, Kl 3.25, 1 Pi 1.17

2:13: Mt 7.21, Je 1.22-25, 1 Jo 3.7

2:14: Ap 10.35

2:15-16: Mt 25.31, Ap 10.42, 1 Ti 1.11, 2 Ti 2.8, 4.1, 4.8

2:17: Ais 45.25, Jo 8.33, 2 Ko 11.22, Je 2.19

2:19-20: Mt 15.14, 23.16-19, Lu 18.9, Jo 9.34, 9.40, Ro 6.17, 2 Ti 1.13, 3.5, 3.15

2:21: Sng 50.16-21, Mt 23.3-4

2:24: Ais 52.5, Ese 36.20-23

2:25: Jer 4.4, 9.25, Ga 5.3

2:26: Ga 5.6

2:28: Jo 7.24, 8.39, Ro 9.6-7

2:29: Lo 30.6, 1 Ko 4.5, 2 Ko 10.18, Kl 2.11, 1 Pi 3.4