Sapta 24
19
Yu Sng 37.1, Snd 1.15 no ken laikim tumas pasin bilong ol man bilong mekim pasin nogut. Na yu no ken ting long poromanim ol. Ol i tingting tasol long bagarapim man, na ol i toktok oltaim long pasin bilong kamapim trabel.
20
Man i gat gutpela tingting na save, em bai i gat gutpela haus, na famili bilong en bai i kamap strong. Dispela kain man em inap baim olkain gutpela samting i dia tumas na putim long haus bilong en.
21
Man i gat gutpela tingting na save, em i strongpela man tru, na em i mekim kantri bilong en tu i kamap strong. Sapos king i laik pait long narapela kantri, orait pastaim em i mas kisim tingting long ol man i save long pasin bilong pait. Sapos king i gat planti man bilong givim tingting long em, orait em bai inap winim pait.
22
Gutpela tingting na save i antap tru na i winim tingting bilong man i no gat gutpela tingting. Na sapos ol man i sindaun paitim tok long ol bikpela samting, orait man i no gat gutpela tingting bai i sindaun nating na pasim maus.
23
Sapos man i tingting oltaim long mekim pasin nogut, bai ol i kolim em raskol. Ol man i no gat gutpela tingting, ol i save tingting long mekim olkain pasin i no stret, na olgeta dispela pasin ol i pasin bilong sin. Ol man i save lukim bikhetman olsem man nogut tru.
24
10 Sapos Jop 4.5 taim nogut i painim yu na bun bilong yu i slek, orait yu no gat strong tru.
25
11 Sapos kot i tok, na ol i laik kilim man i dai, orait yu mas i go kisim bek dispela man. 12 Nogut yu tok olsem, “I no samting bilong mipela.” Bikpela i save lukautim yu gut na i save skelim gut olgeta tingting bilong yu. Na em i save long as bilong dispela tok bilong yu. Na em bai i bekim pasin long olgeta man wan wan olsem pe bilong pasin ol i bin mekim.
26
13 Pikinini bilong mi, yu mas kaikai hani. Em i gutpela samting na i swit moa long maus bilong yu. 14 Na mi laik bai yu save olsem, gutpela tingting na save em tu i gutpela na i swit moa. Sapos yu kisim, bai yu painim gutpela taim bihain, na yu no inap i dai kwik.
27
15 Yu man nogut, yu no ken hait na was long haus bilong stretpela man, bilong brukim haus bilong en na stilim ol samting bilong en. 16 Maski sapos stretpela man i save pundaun planti taim, oltaim em bai i kirap gen. Tasol sapos taim nogut i painim ol man bilong mekim pasin nogut, bai ol i bagarap olgeta.
28
17 Yu no ken amamas long taim yu lukim birua bilong yu i painim taim nogut. Na sapos em i sutim lek long wanpela samting na i laik pundaun, orait yu no ken lap. 18 Nogut Bikpela i lukim yu i amamas na bai em i bel nogut long yu na em i no kros moa long dispela birua.
29
19 Yu Sng 37.1, Snd 24.1 no ken wari tumas long pasin bilong ol man bilong mekim pasin nogut. Nogut tingting bilong yu i bagarap. Na tu yu no ken laikim tumas pasin bilong ol. 20 Ol dispela man i no inap painim gutpela taim. Nogat. Bai ol i dai olsem lam i dai.
30
21 Pikinini bilong mi, yu mas aninit long Bikpela na yu mas aninit long king. Yu mas i stap longwe long ol manmeri i save bikhet long Bikpela na long king. 22 Kain manmeri olsem ol inap long painim bagarap wantu. Yumi no save wanem kain hevi Bikpela na king inap givim long ol.
Sampela gutpela tok moa
23 Ol man i gat gutpela tingting i bin autim dispela tok tu.
Long taim ol man i kam long kot, i no stret sapos jas i helpim sampela na daunim sampela. 24 Sapos wanpela man i mekim rong na ol i kotim em, tasol jas i larim em i go nating, orait ol manmeri bilong olgeta kantri bai i no laikim tru dispela jas na bai ol i tok nogut long em. 25 Tasol sapos jas i tok long ol i mas mekim save long man i gat asua, orait bai jas i stap gut na kisim planti gutpela samting.
26 Sapos man i bekim stretpela tok long yu, em i pren tru bilong yu.
27 Pastaim yu mas stretim graun bilong yu na wokim ol gaden, na bihain yu ken wokim haus.
28 Sapos yu kamap witnes long kot, yu no ken tok giaman na daunim nating man i no bin mekim rong. 29 Yu no ken tok olsem, “Nau bai mi bekim pasin nogut bilong en. Bai mi mekim wankain pasin long em olsem em i bin mekim long mi.”
30 Mi raun na mi lukim gaden bilong wanpela man. Dispela man i no gat gutpela tingting na em i lesman. 31 Rop i gat nil na gras nogut i karamapim dispela gaden. Na banis ston i bin raunim gaden, em i pundaun pinis. 32 Mi lukim dispela gaden na mi tingting planti na mi kisim gutpela save. 33 Ol Snd 6.10-11 lesman i save tok, “Maski, mipela i laik slip liklik moa. Mipela i laik malolo liklik taim tasol na bai mipela i kirap.” 34 Ol i mekim olsem, na wantu olgeta samting bilong ol bai i pinis na ol i kamap rabisman. I olsem ol stilman i stilim olgeta samting bilong ol.
Ol gutpela tok bilong Solomon
(Sapta 25-29)

24:1: Sng 37.1, Snd 1.15

24:10: Jop 4.5

24:19: Sng 37.1, Snd 24.1

24:33: Snd 6.10-11