Sapta 4
God i save helpim ol stretpela man na daunim ol man nogut
Elifas i harim dispela tok bilong Jop na em i bekim tok olsem, “Jop, mi laik toktok liklik long yu. Na sapos mi mekim olsem, bai yu kros long mi, o nogat? Tasol maski, mi no inap pasim maus moa. Mi save, yu bin givim gutpela tingting long planti manmeri, na yu bin strongim ol manmeri i no gat strong. Taim ol man i gat bikpela hevi na i pundaun pinis, yu bin givim gutpela tok long ol, na tok bilong yu i bin kirapim ol gen. Na yu bin helpim ol na ol i sanap strong. Tasol sori tumas, nau taim nogut i painim yu, na yu kirap nogut tru na tingting bilong yu i bagarap. Yu man bilong bilip long God na yu save lotu long em na aninit long em na yu save bihainim gutpela pasin oltaim. Olsem na nau tu yu mas bilip strong long em na wetim em i helpim yu.
“Jop, yu inap tingim wanpela man i bin bihainim stretpela pasin na i no gat rong, em i bin bagarap na i dai? Ating nogat. Tasol mi bin lukim ol man i save mekim planti pasin nogut, na bihain planti hevi na trabel i kamap long ol. I olsem man i planim gutpela kaikai long gaden, i kisim gutpela kaikai. Na man i planim kaikai nogut, i kisim kaikai nogut. God i save belhat long ol man i save mekim pasin nogut, na em i save bagarapim ol na pinisim ol tru, olsem paia i kukim na pinisim tru ol diwai long bus. 10 Ol man nogut i save amamas long taim ol i bagarapim ol arapela man, olsem ol strongpela laion i save singaut long taim ol i kilim abus. Tasol God i save daunim ol dispela man na bagarapim ol tru. Na ol i olsem ol laion, tit bilong ol i bruk na ol i no gat strong moa inap long kilim abus gen. 11 Olsem na ol laion i no gat kaikai na ol i dai, na ol pikinini bilong ol i go nabaut. Dispela kain bagarap i save kamap long ol man nogut tu.”
I no gat wanpela man i no gat asua long ai bilong God
12 Na Elifas i tok moa olsem, “Wanpela taim wanpela tok i kamap isi tru long mi. Klostu mi no inap harim dispela tok. 13 Mi Jop 33.15 kisim dispela tok long nait, long taim ol man i save slip strong. Mi slip i stap, na ol kain kain tingting i go i kam long het bilong mi. 14 Orait na wanpela samting i mekim mi i pret nogut tru na bodi bilong mi i guria moa yet. 15 Na wanpela liklik win i kam na winim pes bilong mi. Na mi pret moa yet na gras long bodi bilong mi i sanap. 16 Mi lukim wanpela samting i sanap, na mi lukluk strong, tasol mi no inap save em i wanem samting. Na tu, mi no harim wanpela nois o pairap. Tasol bihain mi harim wanpela maus i tok olsem, 17 ‘God i bin wokim olgeta manmeri, na ol i stap aninit long en. Olsem na ating i no gat wanpela inap i stap stretpela na klin long ai bilong God, olsem God yet. 18 Ol ensel i save stap wantaim God na mekim wok bilong en. Tasol sampela taim ol tu i no save mekim gut wok bilong ol. God i save lukim sampela pasin bilong ol ensel i no stret. 19 Tasol ol man i samting bilong graun tasol, na yu ting ol inap winim ol ensel na i stap stret long ai bilong God, a? God i bin kisim graun na wokim bodi bilong ol man, na ol i save dai kwiktaim tru olsem ol bataplai man i krungutim. 20 Wanpela man inap i stap gut long moning, na long apinun em inap i dai na ol arapela manmeri i no tingim em moa. 21 Ol man i no kisim gutpela tingting na save yet, na dai i save kamap kwik long ol, olsem haus sel i save pundaun kwik long taim man i lusim baklain ol i bin taitim bilong holim haus sel.’ ”

4:13: Jop 33.15