Sapta 3
Jop i tok nogut long de mama i bin karim em
Dispela Jer 20.14-18 7-pela de i go pinis na Jop i opim maus na i kirapim tok na i toknogutim de mama i bin karim em. Em i tok olsem, “God i no laik bagarapim dispela nait mama i bin kisim bel long en, na dispela de mama i bin karim mi long en. God i no laik mekim dispela de i kamap tudak olgeta na i no larim san i lait long en. Em i no laik lusim tingting olgeta long dispela de. Mobeta em i bin mekim dispela de i kamap tudak tru na ol blakpela klaut i bin karamapim skai na haitim lait bilong san olgeta. Na mobeta bikpela tudak tru i bin karamapim dispela nait mama i bin kisim bel long en. Mobeta God i bin rausim dispela nait long kalenda na ol man i no bin kaunim wantaim ol de bilong mun. Mobeta ol manmeri i no bin amamas wantaim long dispela nait, na ol meri i no bin kisim bel long en. Mobeta ol man i gat strong na pawa bilong kirapim masalai Leviatan, ol i bin mekim tok nogut bilong bagarapim dispela nait. I gutpela sapos dispela nait i no bin pinis na ol sta bilong moning i no bin lait na tulait i no bin bruk. 10 Yes, mobeta dispela nait i bin bagarap, long wanem, em i no bin ting long mi na pasim bel bilong mama long kisim bel. Olsem na nau mi stap insait long planti hevi.
11 “Watpo mi no bin i dai long bel bilong mama, o long taim mama i bin karim mi? 12 Bilong wanem mama i bin sindaun na slipim mi antap long lek bilong en na givim susu long mi? 13 Sapos mi bin i dai, orait nau bai mi slip i stap na mi malolo tru. 14 Bai mi stap gut olsem ol king na ol saveman bilong king, ol i dai pinis na i malolo i stap. Ol i bin kirapim gen ol bikpela taun i bin bagarap, tasol ol tu i dai pinis na nau ol i malolo i stap. 15 Olsem bai mi slip gut olsem ol bikman i bin pulapim silva na gol long ol haus bilong ol, na nau ol i dai pinis. 16 Bilong wanem mi no bin i dai long bel bilong mama yet na mi no bin lukim lait bilong san?
17 “Long ples bilong ol man i dai pinis, nau ol man bilong mekim pasin nogut i no save mekim dispela pasin moa, na ol man skin bilong ol i save les long hatwok, em ol i save malolo gut. 18 Na long dispela ples ol man i bin wok kalabus, nau ol i stap isi. Ol i no harim moa singaut bilong ol bosman bilong ol. 19 Long dispela ples olgeta kain man i stap, maski ol i bin i gat biknem o ol i man nating. Na ol wokboi nating i no moa i stap aninit long ol bosman bilong ol. Nogat. Ol i fri pinis.
20 “Taim God i lukim ol man i karim bikpela hevi na trabel, bilong wanem em i save larim ol i stap laip? 21 Ol KTH 9.6 dispela man i laikim tumas long i dai, tasol ol i no i dai. Ol i wok strong long painim i dai, olsem man i wokim hul bilong painim mani i hait i stap long graun. 22 Ol i save amamas moa yet long taim ol i painim i dai na i go long matmat. 23 God i save banisim olgeta rot bilong ol dispela man, na ol i no gat rot bilong wokabaut. Ol i no save, ol i mas mekim wanem samting. Tasol bilong wanem God i save larim ol i stap laip?
24 “Mi no save kaikai. Bel bilong mi i krai tasol. Mi pilim nogut tru na mi krai na singaut oltaim. Na bel hevi bilong mi i olsem wara i pulap long baret na i ran i go. 25 Long wanem, olgeta samting mi save pret long en, em ol i kamap pinis long mi na i bagarapim mi. 26 Olsem na mi no gat bel isi, na mi no inap sindaun isi na mi no inap malolo. Nogat tru. Oltaim trabel tasol i save kamap long mi.”
Namba wan tok bilong Elifas
(Sapta 4-5)

3:1: Jer 20.14-18

3:21: KTH 9.6