Sapta 2
Satan i traim Jop namba 2 taim
Wanpela taim ol ensel i kam bung gen long ai bilong Bikpela, na Satan tu i bung wantaim ol. Orait na Bikpela i askim em, “Yu stap we na yu kam?” Na Satan i bekim tok olsem, “Mi no stap long wanpela hap tasol bilong graun. Mi raun long olgeta hap na mi kam.” Na Jop 1.1, 1.8, 9.17, 27.5-6 Bikpela i askim em olsem, “Yu lukim tu wokboi bilong mi, Jop, o nogat? Jop em i gutpela man tru na i no gat asua long ai bilong mi. Em i save lotu na aninit long mi, na i save bihainim olgeta tok bilong mi. Em i no save mekim wanpela pasin nogut. Long olgeta hap bilong graun i no gat wanpela man i olsem em. Yu bin grisim mi na mi bin larim yu i mekim save nating long em. Tasol em i no lusim mi. Nogat. Em i bihainim mi tru olsem bipo.”
Orait na Satan i bekim tok olsem, “Tru, a? Tasol mi ting sapos wanpela man i laik i stap gut, em inap givim olgeta samting bilong en bilong baim bek laip bilong en. Olsem na mi laik bai yu bagarapim bodi bilong en, na bai yu lukim em i tok nogut tru long yu.” Orait na Bikpela i tokim Satan olsem, “Mi larim em i stap long han bilong yu. Yu ken mekim wanem samting yu laik mekim long en, tasol yu no ken kilim em i dai.”
Satan i harim dispela tok na em i lusim Bikpela na i go mekim ol strongpela sua i kamap long olgeta hap bilong bodi bilong Jop. Na Jop i kirap i go long ples bilong tromoi pipia bilong taun, na em i sindaun i stap long sit bilong paia. Na em i kisim wanpela hap sospen graun i bruk na i wok long skrapim ol sua bilong en. Na meri bilong en i go lukim em na i tok, “Olsem wanem na yu bihainim God yet? Mobeta yu lusim em na tok nogut long em na yu ken i dai.” 10 Tasol Jop 1.21-22, Sng 39.1, Je 5.10-11 Jop i bekim tok olsem, “Tok bilong yu i olsem tok bilong kranki meri tru. Sapos yumi save kisim ol gutpela samting God i givim long yumi, orait bilong wanem yumi no inap kisim tu ol hevi em i mekim i kamap long yumi?”
Tru tumas, ol dispela taim nogut i painim Jop, tasol em i no mekim wanpela tok nogut long God.
Tripela pren bilong Jop i kam lukim em
11 Taim ol tripela pren bilong Jop i harim tok long dispela samting nogut i bin kamap long em, ol i pasim tok bilong i go lukim em. Na ol i kirap lusim ples bilong ol na ol i go lukim em, bilong sori long em na bilong strongim bel bilong en. Nem bilong ol i olsem, Elifas bilong taun Teman na Bildat bilong kantri Suha na Sofar bilong kantri Nama. 12 Ol i no kam klostu yet na ol i lukim bodi bilong Jop i bagarap tru, na klostu ol i no inap luksave long em. Orait na bel bilong ol i pas tru na ol i krai strong moa yet. Na ol i brukim klos bilong ol bilong soim sori bilong ol. Na ol i tromoi das i go antap na larim das i pundaun long het bilong ol. 13 Bihain ol i sindaun wantaim em long graun, inap 7-pela de olgeta. Na ol i no mekim wanpela tok long em, long wanem, ol i lukim em i karim bikpela pen tumas.

2:3: Jop 1.1, 1.8, 9.17, 27.5-6

2:10: Jop 1.21-22, Sng 39.1, Je 5.10-11