Sapta 5
Orait Elifas i tok moa olsem, “Goan Jop, yu singaut bilong kisim helpim. Tasol ating i gat wanpela inap harim singaut bilong yu na i kam, a? Yu ting long askim wanpela ensel long helpim yu, a? Sapos man i no gat tingting na i bihainim kranki pasin, na i wok long bel kaskas na bel nogut oltaim, orait dispela pasin bilong en inap long kilim em i dai. Mi bin lukim sampela man i stap gut long banis bilong ol, tasol mi lukim pasin bilong ol i kranki tru. Na wantu mi singaut long God i bagarapim ol. Orait na ol pikinini bilong ol bai i no gat rot bilong i stap gut. Na taim ol man nogut i laik daunim ol long kot, ol pikinini bai i no gat poroman bilong helpim ol long winim kot. Ol manmeri i sot long kaikai o nek bilong ol i drai, bai ol i kam kisim ol kaikai long ol gaden bilong ol dispela krankiman. Maski sampela kaikai i stap namel long ol rop i gat nil, bai ol i kisim dispela tu. Na bai ol i painim rot bilong kisim ol mani samting bilong ol dispela man.* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. Yumi save, ol kain kain hevi na trabel i no save kamap long graun olsem kaikai samting. Nogat. Yumi man yet i as bilong olkain trabel i kamap long yumi. Yumi yet i save kamapim trabel olsem mambu i save pairap long paia na sutim ol liklik hap paia i go antap.”
Long taim nogut God bai i was long yu
Na Elifas i tok moa olsem, “Tasol sapos mi karim bikpela hevi olsem yu, bai mi beten long God na askim em long pinisim hevi bilong mi. Em i save mekim planti bikpela samting, na yumi no inap kaunim ol. Ol i winim tru tingting bilong yumi na yumi no inap save gut long ol. 10 Em i save salim ren i kam daun long graun na long ol gaden nabaut. 11 Em Jop 22.29, 36.7 i save givim biknem long ol man i no gat nem. Na em i save pinisim krai bilong ol man i bel hevi na i mekim ol i amamas na ol i save stap gut.
12 “Em i save paulim tingting bilong ol man bilong trik na mekim giaman pasin na ol i no inap mekim ol kain kain pasin ol i laik mekim. 13 Sampela 1 Ko 3.19 man i save tingting long ol kain kain pasin bilong mekim nogut long ol arapela man, tasol God i save mekim ol dispela pasin bilong ol i bagarapim ol yet. I olsem man i putim umben bilong kisim ol abus, tasol umben i holimpas em yet. Na ol samting ol i ting long mekim, ol i go lus nating. 14 Tingting bilong ol i paul tru, na ol i no inap mekim wanpela samting. Maski em i tulait na san i lait, ol i paul olsem man i stap long bikpela tudak na i no inap lukim rot bilong wokabaut. 15 Tasol God i save helpim ol man i sot long ol samting, na maski ol bikman i gat strong, ol i no inap bagarapim ol rabisman. 16 Olsem na ol rabisman i bilip na wetim God i helpim ol. Na ol man bilong mekim pasin nogut i no inap mekim nogut long ol.
17 “Sapos Sng 94.12, Snd 3.11-12, Hi 12.5-6 God I Gat Olgeta Strong i stretim pasin bilong wanpela man, orait dispela man i ken belgut. Na nau ating em i laik stretim yu, olsem na nogut yu givim baksait long em. 18 Yumi 1 Sml 2.6, Ais 30.26, Hos 6.1 save, sapos God i mekim save long yu na givim pen long yu, em bai i oraitim yu gen. 19 Planti taim moa em bai i helpim yu long taim nogut na i no gat wanpela samting bai i bagarapim yu. 20 Sapos taim bilong hangre i kamap, em bai i givim kaikai long yu na bai yu stap gut. Na long taim bilong pait, em bai i lukautim yu na bai ol birua i no inap kilim yu i dai.
21 “Sapos ol man i mekim tok giaman bilong daunim nem bilong yu, orait God bai i helpim yu na tok bilong ol bai i no inap daunim yu. Na taim samting nogut i kamap na i laik bagarapim yu, orait bai God i sambai long yu na bai yu no pret. 22 Long taim bilong bikpela hangre na long taim nogut, God bai i was long yu, na bai yu stap belgut na amamas. Na bai yu no pret long ol wel abus. 23 Na taim yu bairaim gaden bilong yu, baira bilong yu bai i no paitim ol ston. Na ol wel abus bai i stap gut wantaim yu. 24 Na bai yu save olgeta samting bilong yu i stap gut na yu ken sindaun isi long haus sel bilong yu. Na bai yu lukim olgeta sipsip bilong yu i stap, na i no gat wanpela i lus. 25 Lain bilong yu bai i kamap bikpela moa, na bai ol i planti moa olsem gras i stap nabaut long graun. 26 Na bai yu kamap lapun tru na bai yu dai. Bai yu olsem rais i redi pinis long gaden, na ol man i kisim long taim bilong en stret. 27 Job, mipela i bin pilim na i save pinis long ol dispela samting, na mipela i save, em i tru olgeta. Mi bin autim dispela tok bilong helpim yu, olsem na yu mas putim yau gut long dispela na kisim tingting.”
Jop i bekim tok bilong Elifas
(Sapta 6-7)

*5:5: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

5:11: Jop 22.29, 36.7

5:13: 1 Ko 3.19

5:17: Sng 94.12, Snd 3.11-12, Hi 12.5-6

5:18: 1 Sml 2.6, Ais 30.26, Hos 6.1