Sapta 12
Yumi mas lukluk long Jisas na bilip long em
Ol Ro 7.21, 12.12, 1 Ko 9.24-25, Fl 3.13-14, Hi 10.36, 1 Pi 2.1 dispela manmeri bilong bipo ol i sanap na raunim yumi i stap olsem bikpela klaut, na ol i soim yumi pasin bilong bilip. Olsem na yumi mas lusim olgeta kain samting i mekim yumi i no inap ran strong, na olgeta sin i save pas long yumi. Na yumi mas strongim bel na ran strong long dispela resis God i bin makim bilong yumi ran long en. Yumi Fl 2.8, Hi 1.3, 1.13, 1 Pi 1.11, 3.22 mas lukluk i go long Jisas, em i as bilong bilip bilong yumi, na bihain em bai inapim tru bilip bilong yumi. Jisas i save, sapos em i bihainim tru tok bilong God, orait bihain em bai i stap gut na amamas moa yet. Na em i tingting long dispela na em i stap strong, na em i karim pen na i dai long diwai kros. Ol manmeri i ting, sapos man i dai long diwai kros em i man nogut tru, na em i kisim bikpela sem long dispela. Tasol Jisas i no wari long sem em bai i kisim, na em i dai. Na nau em i sindaun long han sut bilong sia king bilong God.
God i givim hevi long yumi bilong stretim yumi
Yupela Jo 15.20, Ga 6.9 tingim gut. Ol man bilong sin bipo ol i birua nogut long Jisas. Tasol em i sanap strong moa. Yupela tingim dispela, olsem na yupela i no ken les long sanap strong, na bel bilong yupela i no ken guria. Tru, 1 Ko 10.13, Hi 10.32-34 yupela i bin pait long daunim sin, tasol long dispela pait blut bilong yupela i no kapsait yet. Ating Jop 5.17, Snd 3.11-12 yupela i lusim tingting pinis long dispela tok God i mekim long yupela bilong strongim bel bilong yupela? Em i kolim yupela pikinini bilong em yet, na em i tok, “Pikinini bilong mi, sapos Bikpela i mekim wanpela samting long yu bilong stretim yu, yu no ken ting dispela em i samting nating, na tu, yu no ken bel hevi tumas. Long Sng 94.12, Je 1.12, KTH 3.19 wanem, Bikpela i save stretim ol man em i laikim tumas. Na sapos em i kisim wanpela man na i kolim em pikinini bilong en, orait em i save givim kanda long en tu.”
Yupela Lo 8.5, 2 Sml 7.14, Snd 13.24, 23.13 i mas sanap strong na larim God i stretim yupela. God em i mekim pasin long yupela olsem papa i save mekim long pikinini bilong en. Wanem pikinini i stap na papa bilong en i no save stretim em? Nogat. God Sng 73.15, 1 Pi 5.9 i save stretim olgeta pikinini bilong en. Sapos em i no stretim yupela, orait nau yupela i save, yupela i no pikinini tru bilong en. Nogat. Yupela i olsem ol pikinini bilong rot tasol. Yupela Sav 12.7, Ais 42.5 tingim dispela tu. Ol papa bilong yumi long graun ol i bin stretim yumi, na yumi save givim biknem long ol. Orait mobeta yumi aninit moa yet long Papa bilong ol spirit, na bai yumi kisim laip. 10 Ol Wkp 11.44, 1 Pi 1.15-16 papa bilong yumi long graun ol i bin stretim pasin bilong yumi sotpela taim tasol, inap long laik bilong ol. Tasol God i save stretim yumi bilong helpim yumi tru, bai yumi ken kisim pasin holi bilong em yet. 11 Taim Je 3.17-18 Papa i givim hevi long yumi bilong stretim yumi, yumi no save amamas. Nogat. Bel bilong yumi i pilim hevi tasol. Tasol taim em i stretim yumi pinis, yumi bai kisim gutpela pasin tru. Yumi bai mekim ol stretpela pasin, na bel bilong yumi bai i stap isi.
Yumi mas taitim bun na sanap strong
12 Olsem Ais 35.2 na sapos han bilong yupela i no gat strong na i hangamap i stap nating, yupela i mas apim han na mekim wok. Na sapos lek bilong yupela i olsem i dai pinis, maski, yupela i mas sanap 13 na Snd 4.26, Ga 6.1 wokabaut long ol stretpela rot. Yupela i mekim olsem, na lek bilong yupela bai i no inap bagarap olgeta. Nogat. Ol bai i kamap gutpela gen.
14 Yupela Sng 34.14, Ro 12.18, 2 Ko 7.1, Ef 5.5, 2 Ti 2.22 i mas wok strong long bihainim pasin bilong sindaun gut na stap bel isi wantaim olgeta man. Na yupela i mas wok strong long givim laip bilong yupela long God na bihainim pasin holi bilong God. Man i no gat pasin bilong God, em bai i no inap lukim Bikpela. 15 Yupela Lo 29.18, Ap 8.23, 2 Ko 6.1, Ga 5.4, Hi 3.12 i mas was gut, nogut wanpela bilong yupela i pundaun na i lusim marimari bilong God. Na nogut wanpela bilong yupela i kamap olsem diwai i karim kaikai i gat pait, na em i givim hevi long yupela na mekim yupela i kamap doti long ai bilong God. 16 Nogut Stt 25.29-34 wanpela man i bihainim pasin pamuk. Nogut wanpela man i givim baksait long God, olsem bipo Iso i bin mekim. Em i laik baim kaikai wanpela taim tasol, na em i tromoi olgeta gutpela samting em inap kisim olsem namba wan pikinini man bilong papa bilong en. 17 Yupela Stt 27.30-40 i save, bihain em i laik kisim ol dispela samting gen, tasol God i tok nogat. Iso i krai planti long kisim blesing, tasol i no gat rot bilong em i tanim bel.
Yumi kamap pinis long Jerusalem i stap long heven
18 Yupela Ro 6.14, 2 Ti 1.7 Kis 19.16-22, 20.18-21, Lo 4.11-12, 5.22-27 i no kamap yet long ol samting yupela inap lukim na putim han long en olsem ol Israel i bin mekim. Ol i kam i stap klostu long maunten Sainai, na ol i lukim bikpela paia na tudak i blakpela tru na strongpela win, na ol i harim 19 biugel i krai na maus bilong wanpela man i autim tok. Ol manmeri i harim dispela toktok, na ol i pret tru na ol i tokim Moses olsem, “Mipela i no laik harim moa.” 20 Ol Kis 19.12-13 i pret tru long dispela tok God i givim ol. Em i tokim ol olsem, “Sapos wanpela man o wanpela abus i go antap long dispela maunten, orait yupela i mas tromoi ston long em na kilim em i dai.” 21 Na Kis 19.16, Lo 9.19 ol i pret nogut tru long dispela samting ol i lukim, na Moses tu i tok, “Mi pret tumas na mi guria nogut tru.”
22 Yupela Sng 68.17, Ga 4.26, Fl 3.20, KTH 5.11, 21.2, 21.10 i no bin kamap long kain samting olsem. Nogat. Yupela i kamap pinis long maunten Saion, na long biktaun bilong God bilong i stap oltaim, em taun Jerusalem i stap long heven. Yupela i kamap pinis long ol tausen tausen ensel ol i bung na amamas i stap. 23 Yupela Lu 10.20, Fl 4.3, Hi 11.40, KTH 13.8, 14.4 i kamap long kibung bilong ol namba wan pikinini bilong God,* Jisas em i namba wan pikinini tru bilong God (lukim Hibru 1.6). Tasol man i raitim buk Hibru i tok planti taim long ol gutpela samting God i tok long givim long ol pikinini bilong en (lukim 6.12 na 9.15). Long pasin bilong ol Juda, em ol namba wan pikinini tasol i save kisim ol planti samting bilong papa (lukim 12.16). Ating em i ting long ol gutpela samting God i laik givim long ol manmeri bilong en na em i kolim ol olsem, “ol namba wan pikinini bilong God.” em ol lain God i raitim nem bilong ol long buk bilong en long heven. Yupela i kamap long dispela jas, em God bilong olgeta manmeri. Yupela i kamap long spirit bilong ol man, bipo God i kolim ol stretpela man na ol i kamap gutpela pinis. 24 Yupela Stt 4.10, Hi 8.6, 10.22, 11.4, 1 Pi 1.2 i kamap long Jisas, em i namelman bilong strongim nupela kontrak. Na yupela i kamap long blut bilong Jisas, bipo em i tromoi long yupela bilong strongim dispela kontrak. Na dispela blut em i autim tok long yumi, na em i no wankain olsem dispela tok bipo blut bilong Abel i bin autim. Nogat. Blut bilong Jisas i autim gutpela tok moa.
Yumi mas lukaut gut
25 Yupela Kis 20.22, Hi 2.1-3, 3.17, 10.26-29 lukaut, nogut yupela i pasim yau na sakim tok bilong God. Bipo yet long dispela graun God i givim strongpela tok long ol manmeri. Tasol ol i no laik harim tok bilong en, na bihain ol i no inap ranawe na abrusim pe nogut bilong sin bilong ol. Orait nau God i stap long heven na em i givim strongpela tok long yumi. Sapos yumi givim baksait long em, ating yumi bai inap ranawe na abrusim pe nogut bilong sin? Nogat tru. 26 Bipo Kis 19.18, Sng 68.8, Hag 2.6 maus bilong God i mekim graun i guria. Tasol nau em i tokim yumi pinis olsem, “Wanpela taim moa bai mi mekim graun i guria moa yet. Na i no graun tasol. Bai mi mekim graun na skai wantaim i guria.” 27 Em Sng 102.26, Mt 24.35, 2 Pi 3.10, KTH 21.1 i tok long wanpela taim moa tasol, olsem na yumi save, taim God i mekim graun na skai i guria, em bai i rausim ol dispela samting em i bin wokim na ol bai i no i stap moa. Na ol samting em i no inap mekim ol i guria, ol tasol bai i stap.
28 Dispela kingdom yumi bin kisim, em i no inap guria. Olsem na yumi mas tenkyu long God long em i bin givim dispela kingdom long yumi. Na yumi mas lotu long em long pasin em yet i laikim. Na yumi mas litimapim nem bilong em na pret long em na aninit long em, 29 long Lo 4.24, 9.3, Sng 50.3, Ais 33.14, 2 Te 1.8, Hi 10.27 wanem, God bilong yumi em i olsem wanpela hatpela paia i save kukim olgeta samting.

12:1: Ro 7.21, 12.12, 1 Ko 9.24-25, Fl 3.13-14, Hi 10.36, 1 Pi 2.1

12:2: Fl 2.8, Hi 1.3, 1.13, 1 Pi 1.11, 3.22

12:3: Jo 15.20, Ga 6.9

12:4: 1 Ko 10.13, Hi 10.32-34

12:5: Jop 5.17, Snd 3.11-12

12:6: Sng 94.12, Je 1.12, KTH 3.19

12:7: Lo 8.5, 2 Sml 7.14, Snd 13.24, 23.13

12:8: Sng 73.15, 1 Pi 5.9

12:9: Sav 12.7, Ais 42.5

12:10: Wkp 11.44, 1 Pi 1.15-16

12:11: Je 3.17-18

12:12: Ais 35.2

12:13: Snd 4.26, Ga 6.1

12:14: Sng 34.14, Ro 12.18, 2 Ko 7.1, Ef 5.5, 2 Ti 2.22

12:15: Lo 29.18, Ap 8.23, 2 Ko 6.1, Ga 5.4, Hi 3.12

12:16: Stt 25.29-34

12:17: Stt 27.30-40

12:18: Ro 6.14, 2 Ti 1.7

12:18: Kis 19.16-22, 20.18-21, Lo 4.11-12, 5.22-27

12:20: Kis 19.12-13

12:21: Kis 19.16, Lo 9.19

12:22: Sng 68.17, Ga 4.26, Fl 3.20, KTH 5.11, 21.2, 21.10

12:23: Lu 10.20, Fl 4.3, Hi 11.40, KTH 13.8, 14.4

*12:23: Jisas em i namba wan pikinini tru bilong God (lukim Hibru 1.6). Tasol man i raitim buk Hibru i tok planti taim long ol gutpela samting God i tok long givim long ol pikinini bilong en (lukim 6.12 na 9.15). Long pasin bilong ol Juda, em ol namba wan pikinini tasol i save kisim ol planti samting bilong papa (lukim 12.16). Ating em i ting long ol gutpela samting God i laik givim long ol manmeri bilong en na em i kolim ol olsem, “ol namba wan pikinini bilong God.”

12:24: Stt 4.10, Hi 8.6, 10.22, 11.4, 1 Pi 1.2

12:25: Kis 20.22, Hi 2.1-3, 3.17, 10.26-29

12:26: Kis 19.18, Sng 68.8, Hag 2.6

12:27: Sng 102.26, Mt 24.35, 2 Pi 3.10, KTH 21.1

12:29: Lo 4.24, 9.3, Sng 50.3, Ais 33.14, 2 Te 1.8, Hi 10.27