Sapta 12
God 2 Sml 19.35, Snd 22.6, Kra 3.27 i bin wokim yumi olgeta. Olsem na long taim yupela i yangpela yet, yupela i mas tingim em. Nogut yupela i lusim tingting long em, na bihain yupela i kamap lapun na taim nogut i painim yupela, na bai yupela wan wan i tok olsem, “Mi no amamas long laip bilong mi.” * Long tok Hibru ol dispela tok bilong lain 2-6 i tok piksa tasol, na as bilong dispela tok i no klia tumas. Long dispela taim ai bilong yupela bai i nogut na bai yupela i ting olsem, san na mun na ol sta i no lait gut na ol klaut bilong ren i stap oltaim. Long dispela taim bai han bilong yupela i no gat strong moa na i guria. Na lek bilong yupela i no gat strong na bai i krungut. Na bai yupela i gat wan wan tit tasol i stap, na yupela i no inap kaikai ol strongpela kaikai. Na ai bilong yupela bai i nogut na yupela i no inap lukluk gut long ol samting. Na yau bilong yupela bai i pas na bai yupela i no moa harim ol nois ausait long haus, olsem nois bilong ston i wilwilim wit, na olsem krai bilong kain kain musik. Tasol long taim yupela i slip, bai singaut bilong pisin tasol inap long kirapim yupela. Bai yupela i pret long i stap long ol ples antap, na bai yupela i pret long wokabaut long rot. Gras bilong yupela bai i kamap waitpela, na bai yupela i hatwok long wokabaut. Na ol samting i no inap mekim bel bilong yupela i kirap.
Na bai yupela i dai na i go long ples yupela bai i stap oltaim oltaim long en. Na ol manmeri long taun bilong yupela, bai ol i krai na singsing sori. Yupela i mas tingim God long taim yupela i no i dai yet. Bai yupela i dai olsem lait bilong gutpela lam i dai long taim sen silva bilong en i bruk na dis gol bilong en i pundaun na bagarap. Na olsem liklik winis long hul wara i bruk na sospen graun bilong pulimapim wara i pundaun na bruk olgeta.* Na bodi bilong yupela bai i kamap graun gen, na spirit God i bin givim yupela bai i go bek long God.
Saveman i tok, olgeta samting i olsem samting nating tasol na i no gat as tru bilong en.
Las tok bilong buk
Dispela saveman i gat gutpela tingting tru, olsem na em i wok long skulim ol manmeri. Em i skelim gut olkain gutpela tok na tok piksa, na sapos em i ting ol dispela tok i tru, orait em i raitim long buk. 10 Em i hatwok long painim tok i swit long yau bilong ol man, na em i raitim gut ol dispela trupela tok. 11 Tok bilong ol saveman i olsem ol stik i gat sap, em ol wasman i holim bilong stiaim ol sipsip. Na sapos saveman i bungim ol gutpela tok long wanpela buk, bai dispela tok i stap longtaim, olsem ol nil i pas strong long plang. God, wasman bilong yumi olgeta, i bin givim ol dispela tok long yumi.
12 Pikinini bilong mi, mi laik tokim yu long wanpela samting moa. Ol man i save raitim planti buk, na dispela kain wok i no gat pinis bilong en. Na sapos yu wok oltaim long stadi, bai skin bilong yu i les olgeta. Olsem na yu mas lukaut long dispela pasin.
13 Bilong pinisim olgeta toktok, mi laik tok olsem, namba wan samting long laip bilong yumi man i olsem. Yumi mas aninit long God tasol na bihainim ol lo bilong em. 14 God Sav 11.9, Ap 17.30-31, Ro 2.16, 2 Ko 5.10 bai i kotim yumi long olgeta pasin yumi bin mekim, em ol gutpela pasin na ol pasin nogut na ol pasin hait.

12:1: 2 Sml 19.35, Snd 22.6, Kra 3.27

*12:2: Long tok Hibru ol dispela tok bilong lain 2-6 i tok piksa tasol, na as bilong dispela tok i no klia tumas.

12:14: Sav 11.9, Ap 17.30-31, Ro 2.16, 2 Ko 5.10