Sapta 11
Tingting gut na mekim wok
Yu Ais 32.20, Mt 10.42, Ga 6.9-10, Hi 6.10 mas mekim wok long planti hap, na bihain bai yu kisim gutpela pe. Yu no save wanem kain taim nogut bai i kamap long dispela graun, olsem na yu mas putim mani bilong yu long 7-pela o 8-pela bisnis samting.
Taim wara i pulap long klaut, orait ren i save pundaun long graun. Maski diwai i pundaun long hap saut o long hap not, em bai i slip i stap long dispela ples em i pundaun long en. Sapos yu wetim gutpela taim bilong win na ren samting, orait bai yu no inap wokim gaden na yu no inap kisim kaikai i mau. God i bin wokim olgeta samting. Tasol yumi no save olsem wanem na nupela pikinini i gat laip insait long bel bilong mama. Olsem tasol yumi no inap save long ol samting God i mekim. Yu mas planim sampela lain kaikai long moningtaim na sampela long apinun tu. Yu no inap save, lain kaikai yu planim long moning o lain kaikai bilong apinun tasol bai i kamap gut, o tupela lain wantaim bai i kamap gut.
Lait em i gutpela samting. Na taim yumi lukim lait bilong san yumi save amamas. Yumi mas amamas long olgeta yia yumi stap long graun. Maski yumi stap planti yia, yumi no ken lusim ting long dispela samting. Bai yumi stap planti yia moa long ples bilong ol man i dai pinis. Olgeta samting bai i kamap bihain, ol i olsem samting nating tasol.
Tok bilong skulim ol yangpela man
Yupela yangpela manmeri, yupela i mas amamas long taim yupela i yangpela yet. Yupela i ken bihainim tingting na laik bilong yupela yet. Tasol lukaut, God bai i skelim pasin bilong yupela long kot bilong en.
10 Taim bilong yupela i stap yangpela i no longpela taim. Nogat. Em i olsem samting nating. Olsem na yupela i no ken tingting planti long ol samting i save givim hevi long yupela. Na yupela i no ken bihainim pasin i givim pen long bodi bilong yupela.

11:1: Ais 32.20, Mt 10.42, Ga 6.9-10, Hi 6.10