Sapta 6
Wanem kain kaikai yu planim, dispela kain tasol bai yu kisim
Ol Mt 18.15, 1 Ko 2.15, 4.21, 7.5, 2 Ti 2.25, Hi 12.13, Je 5.19 brata, sapos yupela i save olsem wanpela bilong yupela i bin mekim sin, orait yupela man i bihainim Holi Spirit, yupela i mas mekim pasin isi long dispela man na helpim em long stretim pasin bilong em. Tasol yupela i mas lukaut gut long yupela yet. Nogut Satan i traim yupela na yupela tu i pundaun long sin. Yupela Jo 13.14-15, Ro 15.1, 1 Te 5.14, 1 Jo 4.21 i mas helpim ol arapela long karim hevi bilong ol. Long dispela pasin bai yupela inapim tru lo bilong Krais. Sapos Ro 12.3, 1 Ko 8.2, 2 Ko 3.5 wanpela man i ting em i gat nem, tasol em i no gat nem, orait dispela man i giamanim em yet. Olgeta 1 Ko 11.28, 2 Ko 13.5 man i mas skelim wok bilong ol yet, em i gutpela o nogat. Man i mekim olsem, em i ken amamas long pasin em yet i mekim na em i no mas skelim pasin bilong en wantaim pasin bilong narapela man, long Ro 2.6, 14.12, 1 Ko 3.8 wanem, olgeta man wan wan bai i karim hevi bilong pasin ol yet i mekim.
Man Ro 15.27, 1 Ko 9.11, 9.14 i skul long tok bilong God, em i ken givim sampela bilong olgeta gutpela samting bilong en i go long man i skulim em.
Nogut Jop 13.9, Lu 16.25, Ro 2.6, 1 Ko 6.9 yupela i giamanim yupela yet na yupela i ting yupela inap long trikim God. Yupela bai i no inap tru. Yu planim pikinini bilong wanem kain kaikai, em dispela kain kaikai tasol bai i kamap long gaden bilong yu. Sapos Hos 8.7, 10.12, Jo 3.6, 6.63, Ro 8.13, Je 3.18 wanpela man i bihainim ol laik bilong olpela bel bilong em yet, orait dispela pasin bilong olpela bel bai i kamapim kaikai nogut na em bai i bagarap olgeta. Tasol sapos em i bihainim pasin bilong Holi Spirit, orait Holi Spirit bai i kamapim laip long dispela man na em bai i stap gut oltaim oltaim. Olsem 1 Ko 15.58, 2 Te 3.13, Hi 3.6, 3.14, KTH 2.10 na yumi no ken les long mekim gutpela pasin. Sapos yumi no slek long mekim wok, orait long taim bilong kisim kaikai yumi bai kisim gutpela kaikai tru. 10 Olsem Ef 2.19, 1 Te 5.15, 1 Ti 6.18, Hi 3.6 na wanem taim yumi inap mekim gutpela pasin long ol arapela, yumi mas mekim. Na yumi mas strong tru long mekim gutpela pasin long ol arapela manmeri i bilip long Bikpela.
Pol i amamas long diwai kros bilong Krais
11 Dispela hap tok em mi yet mi raitim. Lukim ol dispela bikpela leta mi wokim bilong raitim tok.* Lukim tok i stap long 1 Korin 16.21. 12 Harim. Ga 2.3, 2.14, 5.11, Fl 3.18 Ol dispela man i strong tumas long katim skin bilong yupela, ol i mekim olsem, long wanem, ol i laik kisim biknem long ai bilong ol arapela man. Ol i save pret na ting olsem, “Nogut ol arapela man i save olsem yumi bilip long diwai kros bilong Krais, na ol i laik mekim nogut long yumi.” 13 Ol man i kisim pinis dispela mak bilong ol Juda, ol yet i no save bihainim gut lo. Tasol ol i laik katim skin bilong yupela, bai ol i ken kisim biknem long dispela samting ol i bin mekim long skin bilong yupela. 14 Tasol Ro 2.29, 6.6, 1 Ko 1.31, 2.2, Fl 3.3, 3.7-8 mi no inap litimapim nem bilong mi yet o bilong wanpela man. Nogat. Mi bai litimapim nem bilong Jisas Krais tasol. Em i dai pinis long diwai kros, na mi amamas long dispela tasol. Long wok Krais i bin mekim long diwai kros, pasin bilong dispela graun em i dai pinis long tingting bilong mi, na i olsem mi yet mi dai pinis long diwai kros na mi no inap bihainim moa ol pasin bilong graun. 15 Nau 2 Ko 5.17, Ga 5.6, Kl 3.11 pasin bilong katim skin em i samting nating, na pasin bilong man i no katim skin, em tu i samting nating. God i mekim yumi i kamap nupela manmeri, na dispela tasol em i samting tru. 16 God i ken marimari long olgeta manmeri i save holim dispela tingting na bihainim, na em i ken mekim bel bilong ol i stap isi. Ol dispela manmeri ol i lain Israel tru bilong God.
17 Mi 2 Ko 1.5, 4.10, 11.23, Ga 5.11, Kl 1.24 no laik bai wanpela man i givim hevi moa long mi. Nogat. Ol man i bin paitim mi, na ol dispela mak i stap pinis long bodi bilong mi, ol i soim olsem mi wokman tru bilong Jisas.
18 Ol brata, marimari bilong Bikpela bilong yumi Jisas Krais em i ken i stap wantaim spirit bilong yupela wan wan. I tru.

6:1: Mt 18.15, 1 Ko 2.15, 4.21, 7.5, 2 Ti 2.25, Hi 12.13, Je 5.19

6:2: Jo 13.14-15, Ro 15.1, 1 Te 5.14, 1 Jo 4.21

6:3: Ro 12.3, 1 Ko 8.2, 2 Ko 3.5

6:4: 1 Ko 11.28, 2 Ko 13.5

6:5: Ro 2.6, 14.12, 1 Ko 3.8

6:6: Ro 15.27, 1 Ko 9.11, 9.14

6:7: Jop 13.9, Lu 16.25, Ro 2.6, 1 Ko 6.9

6:8: Hos 8.7, 10.12, Jo 3.6, 6.63, Ro 8.13, Je 3.18

6:9: 1 Ko 15.58, 2 Te 3.13, Hi 3.6, 3.14, KTH 2.10

6:10: Ef 2.19, 1 Te 5.15, 1 Ti 6.18, Hi 3.6

*6:11: Lukim tok i stap long 1 Korin 16.21.

6:12: Ga 2.3, 2.14, 5.11, Fl 3.18

6:14: Ro 2.29, 6.6, 1 Ko 1.31, 2.2, Fl 3.3, 3.7-8

6:15: 2 Ko 5.17, Ga 5.6, Kl 3.11

6:17: 2 Ko 1.5, 4.10, 11.23, Ga 5.11, Kl 1.24