Sapta 7
Pol i tok long pasin bilong marit
Nau 1 Ko 7.8, 7.26 mi laik bekim dispela tok yupela i bin raitim long pas. Sapos man i no marit, em i gutpela. Tasol pasin pamuk i wok long kamap bikpela, olsem na mobeta olgeta man wan wan i gat meri bilong ol yet, na olgeta meri wan wan i gat man bilong ol yet. Bodi Kis 21.10, 1 Pi 3.7 bilong man i bilong meri bilong en, na man i no ken pasim. Olsem tasol, bodi bilong meri i bilong man bilong en, na meri tu i no ken pasim. Meri i no bos bilong bodi bilong em yet. Nogat. Man bilong en em i bos. Na olsem tasol, man i no bos bilong bodi bilong em yet. Nogat. Meri bilong en em i bos. Sapos Jol 2.16, Sek 7.3, 1 Te 3.5 yutupela i marit, orait wanpela i no ken givim baksait long arapela na pasim bodi bilong en. Tru, sapos yutupela i wanbel na i laik tambuim bodi long sotpela taim, bai yutupela i ken mekim wok bilong prea, orait dispela pasin em i orait. Tasol bihain yutupela i mas bungim bodi gen. Nogut yupela i no inap bosim laik bilong bodi bilong yupela yet, na Satan i traim yupela. Dispela tok mi mekim, em bilong helpim yupela tasol. Em i no i stap olsem lo yupela i mas bihainim. Mi Mt 19.12, Ap 26.29, 1 Ko 12.11 laik bai olgeta manmeri inap i stap singel olsem mi. Tasol God i bin givim kain kain presen long olgeta man wan wan. Wanpela man i kisim wanpela kain presen, na narapela man i kisim narapela kain presen.
Tasol long ol manmeri i no marit, na long ol meri man bilong ol i dai pinis, mi tok olsem. Sapos ol i stap singel olsem mi, em i gutpela. Tasol 1 Ti 5.14 sapos ol i no inap bosim gut laik bilong bodi bilong ol yet, orait mobeta ol i marit. Nogut bel bilong ol i skrap long mekim pasin pamuk.
10 Long Mal 2.14-16 Mt 5.32, 19.9, Mk 10.11-12, Lu 16.18 ol manmeri i marit pinis, mi givim dispela lo. Em i no lo bilong mi yet. Nogat. Em i lo bilong Bikpela. Em i olsem. Meri i no ken lusim man bilong en. 11 Na sapos em i lusim man pinis, orait em i mas i stap nating. Sapos nogat, em i ken i go bek na wanbel gen wantaim man bilong en. Na man tu em i no ken rausim meri bilong en.
12 Na mi yet mi gat tok long ol arapela. Dispela em i no tok bilong Bikpela. Mi tok olsem, sapos wanpela brata long Krais em i marit na meri bilong en i no bilip long Krais, na sapos meri i laik i stap wantaim em, orait dispela brata i no ken rausim em. 13 Na sapos wanpela meri i marit na man bilong en i no bilip long Krais, na sapos man i laik i stap wantaim em, orait meri i no ken lusim man. 14 Yupela i save, man i no bilip, em i pas wantaim meri bilong en, na long dispela pasin man i kamap holi. Na meri i no bilip, em i pas wantaim dispela brata, na long dispela pasin meri i kamap holi. Sapos nogat, orait ol pikinini bilong yupela bai i no inap i stap klin long ai bilong God. Tasol nau ol i stap holi. 15 Tasol Ro 12.18, 14.19, Hi 12.14 sapos man o meri i no bilip em i laik lusim meri o man bilong en, i orait, em i ken lusim. Sapos dispela kain pasin i kamap, orait dispela man o meri i bilip long Krais, em i no olsem kalabus i stap wantaim meri o man bilong en. Nogat. Em i ken larim em i go, long wanem, God i bin singautim yupela long i stap gut wantaim ol arapela. 16 Yu 1 Pi 3.1 meri, bai yu inap helpim man bilong yu na em i kamap Kristen, o nogat, em yu no save. Na yu man, bai yu inap helpim meri bilong yu na em i kamap Kristen, o nogat, em yu no save tu.
Yumi mas i stap long kain laip God i makim bilong yumi
17 Yumi 1 Ko 4.17, 7.20, 7.24 wan wan i mas i stap tasol long wanem kain laip God i bin makim pinis bilong yumi. Wanem kain laip yumi bin i stap long en long taim God i singautim yumi, yumi mas wokabaut long dispela kain laip tasol. Mi save putim dispela lo long olgeta sios. 18 Sapos ol i bin katim pinis skin bilong sem bilong wanpela man, na God i singautim em, orait em i no ken stretim bek skin bilong en gen na haitim dispela samting ol i bin mekim long em. Na sapos wanpela man i no bin katim skin long taim God i singautim em, orait em i no ken katim skin. 19 Pasin Jo 15.14, Ro 2.25, Ga 5.6, 6.15 bilong katim skin, em i samting nating. Na pasin bilong man i no katim skin, em tu i samting nating. Tasol pasin bilong bihainim lo bilong God, em i samting tru. 20 Wanem kain laip yumi bin i stap long en long taim God i singautim yumi, orait yumi mas i stap yet long dispela kain laip. 21 Ating yu bin i stap wokboi o wokmeri nating na God i singautim yu? Orait yu no ken bel hevi long dispela. Tasol sapos i gat rot bilong yu kamap fri, orait i gutpela sapos yu bihainim dispela rot. 22 Tasol Jo 8.36, Ga 5.13, Ef 6.6, Fm 1.16, 1 Pi 2.16 man i bin i stap wokboi nating na God i singautim em, nau em i bilong Bikpela na long ai bilong Bikpela em i no moa i stap wokboi nating. Olsem tasol, man i bin i stap fri long taim Bikpela i singautim em, nau em i kamap wokboi nating bilong Krais. 23 God 1 Ko 6.20, 1 Pi 1.18-19 i bin baim bek yupela long bikpela pe tru, olsem na yupela i no ken i kamap wokboi nating bilong ol man. 24 Ol brata, wanem kain laip yumi bin i stap long en long taim God i singautim yumi, yumi mas i stap long dispela kain laip tasol wantaim God.
Pol i givim tok long ol manmeri i no marit
25 Mi 1 Ko 7.6, 7.10, 7.40, 2 Ko 8.8-10, 1 Ti 1.12-13, 1.16 no gat lo bilong Bikpela long givim long ol manmeri i no marit yet, tasol mi laik autim tingting bilong mi yet, long wanem, God i bin marimari long mi na mekim mi i kamap man bilong autim tok i tru tasol. 26 Long dispela taim nau i gat ol bikpela hevi i wok long kamap, olsem na mobeta yupela olgeta i stap olsem yupela i stap nau. 27 Sapos yu kisim meri pinis, orait yu no ken painim rot bilong lusim em. Na sapos yu no marit yet, orait yu no ken ting long kisim meri. 28 Tasol 1 Ko 7.38 sapos yu kisim meri, yu no mekim sin. Na sapos yangpela meri i marit, em i no mekim sin. Tasol ol manmeri i marit bai i painim planti hevi long laip bilong ol, na mi no laik bai ol dispela hevi i kamap long yupela.
29 Ol Ro 13.11 brata, mi tok olsem, taim i sotpela nau. Olsem na long dispela hap taim i stap yet, ol man i gat meri ol i mas i stap olsem ol i no gat meri. 30 Na ol man i save krai, ol i mas i stap olsem ol i no krai. Na ol man i save amamas, ol i mas i stap olsem ol i no amamas. Na ol man i save baim samting, ol i mas i stap olsem ol i no gat samting. 31 Na Sng 39.6, Je 1.10, 4.14, 1 Pi 1.24, 1 Jo 2.17 ol man i save mekim wok long samting bilong graun, ol i mas i stap olsem dispela wok i no bikpela samting long laip bilong ol. Yumi save, i no longtaim na bai dispela graun wantaim olgeta samting bilong en bai i pinis.
32 Mi no laik bai ol wari bilong dispela graun i pulim nabaut tingting bilong yupela. Man i no marit, em i save tingting planti long pasin bilong Bikpela. Em i laik mekim pasin Bikpela i laikim. 33 Tasol man i marit, em i save tingting planti long ol samting bilong dispela graun. Em i laik mekim pasin meri bilong en i laikim. 34 Olsem Lu 10.40 na tingting bilong en i bruk. Na ol yangpela meri na ol arapela meri i no marit, ol i save tingting planti long pasin bilong Bikpela. Ol i laik givim ol yet olgeta long God na i stap holi long bodi na long spirit tu. Tasol meri i marit, em i save tingting planti long ol samting bilong dispela graun. Em i laik mekim pasin man bilong en i laikim. 35 Mi mekim dispela tok bilong helpim yupela i stap gut. Em i no bilong pasim yupela. Nogat. Mi laik bai yupela i bihainim ol pasin i stret na mekim wok bilong Bikpela oltaim. Mi no laik bai wanpela samting i ken pulim nabaut tingting bilong yupela.
36 Sapos wanpela man i ting em i mekim pasin i no stret long yangpela meri ol i bin makim bilong em, na sapos laik bilong en i strong tumas, na sapos em i lukim i no gat narapela rot, orait em i ken bihainim laik bilong en na maritim dispela meri. Em i no mekim sin. 37 Tasol sapos wanpela man i strong long bel bilong en, na i no gat wanpela samting i hariapim em, na em inap long bosim laik bilong em yet, na sapos em i pasim tingting pinis long em i no laik maritim dispela yangpela meri ol i bin makim bilong em, tasol tupela bai i stap singel tasol, orait dispela pasin i gutpela. 38 Olsem na man i maritim yangpela meri ol i makim bilong en, em i mekim gutpela pasin. Tasol man i no maritim yangpela meri ol i makim bilong en, em i mekim pasin i gutpela moa.* Tok Grik bilong lain 36-38 i no klia tumas.
39 Sapos Ro 7.2-3, 2 Ko 6.14 man bilong wanpela meri i no i dai yet, orait dispela meri i mas i stap yet olsem meri bilong dispela man. Tasol sapos man bilong en i dai, orait meri i no pas moa. Sapos em i laik maritim wanpela man, orait em i ken maritim em. Tasol em i mas maritim man i bilip long Bikpela. 40 Tasol 1 Ko 7.25, 1 Te 4.8 mi yet mi ting olsem, sapos em i no marit gen, em bai i stap amamas tasol. Mi ting Spirit bilong God i stap long mi, na mi autim ol dispela tok.
Ol Kristen i ken kaikai abus ol i bin ofaim long ol giaman god, o nogat?
(Sapta 8-10)

7:1: 1 Ko 7.8, 7.26

7:3: Kis 21.10, 1 Pi 3.7

7:5: Jol 2.16, Sek 7.3, 1 Te 3.5

7:7: Mt 19.12, Ap 26.29, 1 Ko 12.11

7:9: 1 Ti 5.14

7:10: Mal 2.14-16

7:10: Mt 5.32, 19.9, Mk 10.11-12, Lu 16.18

7:15: Ro 12.18, 14.19, Hi 12.14

7:16: 1 Pi 3.1

7:17: 1 Ko 4.17, 7.20, 7.24

7:19: Jo 15.14, Ro 2.25, Ga 5.6, 6.15

7:22: Jo 8.36, Ga 5.13, Ef 6.6, Fm 1.16, 1 Pi 2.16

7:23: 1 Ko 6.20, 1 Pi 1.18-19

7:25: 1 Ko 7.6, 7.10, 7.40, 2 Ko 8.8-10, 1 Ti 1.12-13, 1.16

7:28: 1 Ko 7.38

7:29: Ro 13.11

7:31: Sng 39.6, Je 1.10, 4.14, 1 Pi 1.24, 1 Jo 2.17

7:34: Lu 10.40

*7:38: Tok Grik bilong lain 36-38 i no klia tumas.

7:39: Ro 7.2-3, 2 Ko 6.14

7:40: 1 Ko 7.25, 1 Te 4.8