Sapta 10
Jisas i salim 72 man
i go mekim wok bilong en
Bihain Mt 10.1, Mk 6.7 Bikpela i makim 72* Planti saveman i ting namba bilong ol man Jisas i bin salim i go, em i no 72. Nogat. Ol i ting em i 70 tasol. Sapos namba 70 i stap long lain 1, orait 70 i mas i stap tu long lain 17. man moa, na em i salim ol i go tupela tupela, na ol i go paslain long em. Em i salim ol i go long olgeta taun na ples em yet i laik i go long en. Na Mt 9.37-38, Jo 4.35, 2 Te 3.1 em i tokim ol olsem, “Planti kaikai tumas i mau pinis long gaden, tasol i no gat planti wokman i stap bilong kisim. Olsem na yupela i mas beten long Papa bilong gaden, bai em i ken salim ol wokman i go bungim kaikai bilong en.
“Yupela Mt 10.16 go. Harim. Mi salim yupela i go olsem ol pikinini sipsip i go namel long ol weldok. Yupela 2 Kin 4.29 Mt 10.7-14, Mk 6.8-11, Lu 9.3-5 i no ken karim paus mani na hanbek na su i go wantaim yupela. Na yupela i no ken givim gude long ol manmeri yupela i bungim long rot. Sapos yupela i go insait long wanpela haus, orait pastaim yupela i mas tok olsem, ‘Ol manmeri bilong dispela haus i ken i stap bel isi.’ Na sapos wanpela man bilong bel isi i stap long dispela haus, orait gutpela tok bilong yupela i ken i go i stap long dispela man. Tasol sapos i no gat kain man olsem i stap, orait gutpela tok bilong yupela bai i kam bek long yupela yet. Yupela Mt 10.10-11, 1 Ko 9.14, 10.27, 1 Ti 5.18 i mas i stap long dispela wanpela haus tasol. Na yupela i mas kaikai na dringim ol samting ol i givim long yupela, long wanem, man i save wok, em inap long kisim pe bilong en. Na yupela i no ken i go nabaut long olgeta haus.
“Sapos 1 Ko 10.27 yupela i go insait long wanpela taun na ol i kisim yupela i go long haus bilong ol, orait yupela i mas kisim kaikai ol i tilim long yupela. Yupela i mas mekim orait ol sikman i stap long dispela taun. Na yupela i mas autim tok long ol olsem, ‘Kingdom bilong God i kam klostu pinis long yupela.’ 10 Tasol Ap 13.51 sapos yupela i go insait long wanpela taun, na ol i no laik kisim yupela i go long haus bilong ol, orait yupela go sanap long rot bilong dispela taun, na yupela tok olsem, 11 ‘Pipia Mt 10.14, Lu 9.5, Ap 18.6 graun bilong taun bilong yupela em i pas long lek bilong mipela, em mipela i rausim bilong soim yupela olsem, yupela i gat asua long dispela pasin yupela i bin mekim. Tasol yupela tingim gut. Kingdom bilong God em i kam klostu pinis.’ 12 Mi Stt 19.24-28, Mt 10.15, 11.24 tokim yupela, long de God i makim bilong kotim ol manmeri, hevi i kamap long ol manmeri bilong dispela taun bai i winim tru hevi i kamap long ol lain bilong taun Sodom.”
Sori tumas long ol manmeri
i no tanim bel
(Matyu 11.20-24)
13 Jisas Ais 23.1-18, Ese 26.1—28.26, Jol 3.4-8, Amo 1.9-10, Mt 11.21-23, Sek 9.2-4 i tok moa olsem, “Sori tumas, yupela ol manmeri bilong taun Korasin. Sori tumas, yupela ol Betsaida. Sapos wanpela man i bin i go long taun Tair na Saidon na wokim ol mirakel olsem mi bin wokim namel long yupela, orait longtaim ol Tair na Saidon ol inap tanim bel na pasim ol klos bilong sori na sindaun long sit bilong paia, bilong soim ol i sori tru long ol sin ol i bin mekim. 14 Tasol long de God i makim bilong kotim ol manmeri, hevi i kamap long yupela bai i winim tru hevi i kamap long ol Tair na Saidon. 15 Na Ais 14.13-15 yupela ol Kaperneam, ating ol bai i litimapim yupela i go antap tru long heven, a? Nogat tru. Yupela bai i go daunbilo tru long ples bilong ol man i dai pinis.”
16 Na Mt 10.40, Mk 9.37, Lu 9.48, Jo 5.23, 13.20 Jisas i tokim ol disaipel olsem, “Man i harim tok bilong yupela, em i harim tok bilong mi. Na man i givim baksait long yupela, em i givim baksait long mi. Na man i givim baksait long mi, em i givim baksait long God, em i bin salim mi na mi kam.”
Ol 72 man i kam bek
17 Bihain ol 72 man Jisas i bin salim ol i go, ol i kam bek na ol i amamas tru. Ol i tok, “Bikpela, mipela i bin kolim nem bilong yu, na ol spirit nogut tu ol i bihainim tok bilong mipela.” 18 Na Jo 12.31, 16.11, KTH 9.1, 12.8-9 Jisas i tokim ol olsem, “Mi lukim Satan i lusim heven na i pundaun olsem lait bilong klaut i pairap. 19 Harim. Sng 91.13, Mk 16.18, Ap 28.5 Mi givim pinis strong long yupela, na yupela bai inap krungutim ol snek na ol binatang bilong bagarapim man, na yupela inap winim olgeta strong bilong Satan, dispela birua bilong yupela. Na bai i no gat wanpela samting em inap long bagarapim yupela. 20 Tasol Kis 32.32, Ais 4.3, Dan 12.1, Mt 7.22, Fl 4.3, Hi 12.23, KTH 3.5, 21.27 yupela i no ken amamas na tok olsem, ‘Ol spirit nogut ol i bihainim tok bilong mipela.’ Nogat. Yupela i mas amamas long God i raitim pinis nem bilong yupela long buk bilong en long heven.”
Jisas i amamas
na i tenkyu long God Papa
(Matyu 11.25-27 na 13.16-17)
21 Long dispela taim Holi Spirit i mekim bel bilong Jisas i amamas, na Jisas i tok olsem, “Papa, yu Bikpela bilong heven na graun, mi tenkyu long yu, long wanem, yu bin haitim ol dispela samting long ol man i gat gutpela save na tingting, na yu bin soim long ol man i stap olsem ol liklik pikinini tasol. Yes, Papa, yu bihainim laik bilong yu tasol na yu mekim olsem.” 22 Na Mt 28.18, Jo 1.18, 3.35, 10.15, 17.2 Jisas i tok moa olsem, “Papa bilong mi em i putim pinis olgeta samting long han bilong mi. Na i no gat wanpela man i save long Pikinini. Papa wanpela tasol i save long em. Na i no gat wanpela man i save long Papa. Pikinini tasol wantaim ol man Pikinini i soim Papa long ol, ol tasol i save long Papa.”
23 Ol Mt 13.16-17 disaipel tasol i stap wantaim Jisas, na em i tanim na lukim ol, na em i tok olsem, “Ol man i lukim ol samting yupela i save lukim, ol i ken amamas. 24 Mi 1 Pi 1.10 tokim yupela, bipo planti profet na planti king ol i laik lukim ol samting nau yupela i lukim, tasol ol i no bin lukim. Na ol i laik harim dispela ol tok yupela i save harim, tasol ol i no bin harim.”
Jisas i stori long man bilong Samaria
i helpim wanpela Juda
25 Orait Mt 19.16, Lu 18.18 Mt 22.35-40, Mk 12.28-34 wanpela saveman bilong lo i kirap. Em i laik traim Jisas na i askim em olsem, “Tisa, bai mi mekim wanem na mi kisim laip bilong i stap gut oltaim oltaim?” 26 Na Jisas i askim em olsem, “Wanem tok i stap long lo? Yu ritim olsem wanem?” 27 Na Wkp 19.18, Lo 6.5 saveman bilong lo i bekim tok olsem, “ ‘Yupela i mas laikim God, Bikpela bilong yumi. Yupela i mas laikim em tru long bel bilong yupela na long spirit bilong yupela na long strong bilong yupela na long tingting bilong yupela. Na yu mas laikim tru ol wantok olsem yu laikim yu yet.’ ” 28 Na Wkp 18.5, Neh 9.29, Ese 20.11-13, Ro 10.5, Ga 3.12 Jisas i tokim em olsem, “Em nau. Yu bekim tok stret. Yu mekim olsem, na bai yu kisim laip.”
29 Tasol Lu 16.15 dispela saveman bilong lo, em i no laik bai Jisas i ting em i no gat gutpela save, olsem na em i askim Jisas olsem, “Na taim lo i tok long wantok bilong mi, em i tok long husat tru?” 30 Orait Jisas i bekim tok olsem, “Wanpela man i lusim Jerusalem na i wokabaut i go daun long taun Jeriko. Na ol stilman i hait i stap long rot, na ol i kisim olgeta samting bilong em, na ol i paitim em nogut tru. Ol i mekim olsem, na ol i wokabaut i go. Na em i slip i stap long rot, na klostu em i laik i dai. 31 Na long dispela taim wanpela pris i bihainim dispela rot i go daun. Na em i lukim dispela man i slip i stap long rot, na em i abrusim em, na i wokabaut long arere bilong rot na i go. 32 Olsem tasol wanpela Livai tu i kam kamap long dispela hap, na i lukim dispela man, na i abrusim em, na i wokabaut long arere bilong rot na i go.
33 “Tasol Jo 4.9 2 Sto 28.15 wanpela man bilong Samaria em i wokabaut long rot na i kam kamap long dispela man. Em i lukim em, na bel bilong en i sori tru long em. 34 Em i go klostu long em, na i kapsaitim wel wantaim wain long ol sua bilong em, na i pasim ol. Na em i litimapim dispela man, na i putim em i sindaun long donki bilong em yet. Na em i bringim em i go long wanpela haus pasindia na i lukautim em gut. 35 Na long de bihain em i givim tupela mani silva long papa bilong dispela haus pasindia, na i tokim em olsem, ‘Yu lukautim gut dispela man. Na sapos yu yusim sampela mani moa bilong yu bilong lukautim em, orait taim mi kam bek, bai mi bekim bilong yu.’ ”
36 Na Jisas i askim dispela saveman bilong lo olsem, “Yu ting wanem? Husat bilong ol tripela man i laikim tru dispela man i bin bagarap long han bilong ol stilman?” 37 Na em i tok, “Dispela man i sori long em na i helpim em.” Na Jisas i tokim em olsem, “Yu go na yu mekim wankain pasin tasol.”
Jisas i stap long haus
bilong Marta na Maria
38 Jisas Jo 11.1 wantaim ol disaipel i wokabaut i go, na Jisas i go insait long wanpela ples. Wanpela meri bilong dispela ples, nem bilong en Marta, em i kisim Jisas i go long haus bilong en. 39 Marta Jo 12.2-3 i gat wanpela susa, nem bilong en Maria. Maria em i kam sindaun klostu long lek bilong Bikpela, na i harim toktok bilong em. 40 Tasol Marta em i tingting planti long bikpela wok em i mekim bilong redim kaikai samting. Olsem na em i go long Jisas na i tok, “Bikpela, susa bilong mi em i lusim mi na mi wanpela tasol mi wok long redim kaikai. Ating yu no tingting long dispela? Yu tokim em long kam helpim mi.” 41 Tasol Bikpela i bekim tok bilong em olsem, “Marta, Marta, yu wok long tingting planti na yu wari long planti samting. 42 Yu Sng 27.4, Mt 6.33 mas tingting long wanpela samting tasol. Dispela samting Maria i laik kisim, em i gutpela samting tru, olsem na yumi no ken pasim em long kisim dispela gutpela samting.”

10:1: Mt 10.1, Mk 6.7

*10:1: Planti saveman i ting namba bilong ol man Jisas i bin salim i go, em i no 72. Nogat. Ol i ting em i 70 tasol. Sapos namba 70 i stap long lain 1, orait 70 i mas i stap tu long lain 17.

10:2: Mt 9.37-38, Jo 4.35, 2 Te 3.1

10:3: Mt 10.16

10:4: 2 Kin 4.29

10:4: Mt 10.7-14, Mk 6.8-11, Lu 9.3-5

10:7: Mt 10.10-11, 1 Ko 9.14, 10.27, 1 Ti 5.18

10:8: 1 Ko 10.27

10:10: Ap 13.51

10:11: Mt 10.14, Lu 9.5, Ap 18.6

10:12: Stt 19.24-28, Mt 10.15, 11.24

10:13: Ais 23.1-18, Ese 26.128.26, Jol 3.4-8, Amo 1.9-10, Mt 11.21-23, Sek 9.2-4

10:15: Ais 14.13-15

10:16: Mt 10.40, Mk 9.37, Lu 9.48, Jo 5.23, 13.20

10:18: Jo 12.31, 16.11, KTH 9.1, 12.8-9

10:19: Sng 91.13, Mk 16.18, Ap 28.5

10:20: Kis 32.32, Ais 4.3, Dan 12.1, Mt 7.22, Fl 4.3, Hi 12.23, KTH 3.5, 21.27

10:22: Mt 28.18, Jo 1.18, 3.35, 10.15, 17.2

10:23: Mt 13.16-17

10:24: 1 Pi 1.10

10:25: Mt 19.16, Lu 18.18

10:25: Mt 22.35-40, Mk 12.28-34

10:27: Wkp 19.18, Lo 6.5

10:28: Wkp 18.5, Neh 9.29, Ese 20.11-13, Ro 10.5, Ga 3.12

10:29: Lu 16.15

10:33: Jo 4.9

10:33: 2 Sto 28.15

10:38: Jo 11.1

10:39: Jo 12.2-3

10:42: Sng 27.4, Mt 6.33