Song 27
Prea bilong litimapim nem bilong God
Devit i raitim dispela song.
God Sng 118.14, Ais 33.2, 60.20, Mai 7.8 em i lait bilong mi
na em i helpim bilong mi.
Olsem na mi no ken guria
long wanpela man.
Bikpela tasol i save lukautim mi,
olsem na mi no ken pret
long wanpela samting.
 
Sapos Sng 9.3, 14.4 ol man nogut i kam klostu
na traim long bagarapim mi,
samting bai i sutim lek
bilong ol dispela man
na bai ol i pundaun.
Maski Jop 4.6, Sng 3.6 sapos bikpela lain ami
i kam raunim mi,
bai mi no ken pret.
Maski sapos ol birua
i kam pait long mi,
mi bilip long God
na mi no ken surik.
 
Mi Sng 18.6, 23.6, 90.17 bin askim God
long wanpela samting tasol,
na mi laikim tumas
bai em i mekim olsem.
Mi askim em bai mi ken i stap
long haus bilong em
inap olgeta de mi gat laip.
Mi laik amamas
long em i gutpela tumas long mi.
Na mi laik askim em
long soim mi gutpela rot.
Taim Sng 17.8, 31.20, 40.2, 50.15 samting nogut i kamap long mi
bai em i haitim mi
long haus bilong em.
Bai em i pasim dua
na haitim mi gutpela tru.
Bai em i putim mi antap
long wanpela bikpela ston tru
na mi stap gut.
Olsem Sng 3.3, 107.22 na bai mi winim
ol birua i raunim mi,
na bai mi daunim ol.
Bai mi singaut amamas moa yet
na mekim ofa
long haus bilong God.
Bai mi mekim song
bilong litimapim nem bilong em.
 
Bikpela, Sng 4.3, 13.3, 61.1 taim mi singaut long yu,
yu ken marimari long mi
na harim beten bilong mi.
Yu Sng 34.4, 105.4, Amo 5.6 tokim mi olsem,
“Yu kam long mi.”
Orait Bikpela, bai mi go long yu.
Yu Sng 6.1, 40.17, 69.17, 94.14 no ken haitim yu yet long mi.
 
God, yu helpim bilong mi.
Mi wokman bilong yu,
na yu no ken belhat long mi
na rausim mi.
Yu bin helpim mi planti taim.
Yu no ken lusim mi.
Yu no ken ranawe long mi.
10 Maski Ais 40.11, 49.15, Jo 16.32, 2 Ti 4.16-18 papa na mama
i givim baksait long mi,
Bikpela bai i lukautim mi.
 
11 Bikpela, Sng 5.8, 25.4, 86.11 yu ken lainim mi
long samting yu laik
bai mi mekim.
Mi gat planti birua i stap,
olsem na yu ken bringim mi
long gutpela rot.
12 Yu Lo 19.18, Mt 26.60, Ap 9.1 no ken lusim mi
bai ol birua i kisim mi.
Ol i save mekim tok giaman
na pretim mi.
 
13 Tru Sng 31.19, Jer 11.19 tumas, bihain bai mi lukim
God i mekim gut
long ol manmeri bilong em.
14 Yu Sng 62.5, Snd 20.22, Ais 25.9 mas bilip na wetim Bikpela
i kam helpim yu.
Sanap strong. Yu no ken bel hevi.
Yu mas bilip
na wetim Bikpela i helpim yu.

27:1: Sng 118.14, Ais 33.2, 60.20, Mai 7.8

27:2: Sng 9.3, 14.4

27:3: Jop 4.6, Sng 3.6

27:4: Sng 18.6, 23.6, 90.17

27:5: Sng 17.8, 31.20, 40.2, 50.15

27:6: Sng 3.3, 107.22

27:7: Sng 4.3, 13.3, 61.1

27:8: Sng 34.4, 105.4, Amo 5.6

27:9: Sng 6.1, 40.17, 69.17, 94.14

27:10: Ais 40.11, 49.15, Jo 16.32, 2 Ti 4.16-18

27:11: Sng 5.8, 25.4, 86.11

27:12: Lo 19.18, Mt 26.60, Ap 9.1

27:13: Sng 31.19, Jer 11.19

27:14: Sng 62.5, Snd 20.22, Ais 25.9