Song 40
Song bilong litimapim nem bilong God
Devit i raitim dispela song. Em i song bilong man i bosim musik.
Mi sindaun isi
na mi wetim Bikpela
i helpim mi.
Na em i marimari long mi
na i harim prea bilong mi.
Mi Sng 27.5, 69.2, Jer 38.6, 38.10-13 olsem man i stap insait
long bikpela hul i daun tumas
na mi laik bagarap,
tasol Bikpela i pulim mi
na mi kam antap.
Mi pas long tais i olsem sup tru,
na em i kamautim mi
na sanapim mi long ples ston,
na mi wokabaut strong gen.
Em Sng 32.7, 33.3, 64.9 i givim mi wanpela nupela song,
em song bilong litimapim
nem bilong God,
em God yumi save bilip long em.
Bai planti man i lukim mi
na bai ol i pret
na bilip long Bikpela.
Man Sng 84.12, 125.5 i save bilip long God,
em i ken amamas.
Kain man olsem em i no save
bihainim ol bikhetman,
na em i no save lusim Bikpela
na lotu long ol giaman god.
Nogat tru.
God, Sng 71.15, 139.17-18, Ais 55.8-9 Bikpela bilong mi,
yu bin mekim planti gutpela wok
bilong helpim mipela.
I no gat man i olsem yu.
Yu winim ol tru.
Sapos mi autim tok long ol man
na tokim ol long wok
na tingting bilong yu, olaman!
Dispela i moa moa yet!
Mi no inap kaunim
ol samting yu bin mekim
bilong helpim mipela.
Yu Ais 1.11, Jer 6.20, Mai 6.6-8 Hi 10.5-7 no laikim ol abus
ol i save kilim bilong mekim ofa.
Ol ofa ol i save kukim olgeta
long paia
na ol ofa bilong rausim sin,
em tu yu no save laikim.
Tasol yu bin kirapim laik bilong mi,
na mi bihainim tok bilong yu.
Orait nau mi tok olsem,
“God, mi kam pinis,
olsem bipo ol i raitim tok long mi
long buk.
God Sng 37.31, 2 Ko 3.3 bilong mi, mi laikim tumas
long bihainim laik bilong yu.
Lo bilong yu i stap
insait long bel bilong mi.”
 
Bikpela, mi bin autim gutnius
long taim ol planti lain manmeri
bilong yu i kam bung.
Mi tok olsem,
“Bikpela i save kisim bek yumi.”
Bikpela, yu save pinis,
bai mi autim dispela tok oltaim.
Mi no ken pasim maus.
10 Yu Sng 89.1, Ap 20.20, 20.27 bin helpim mi na kisim bek mi,
na mi no haitim dispela.
Mi tokaut pinis olsem
yu save bihainim tok tru bilong yu
na yu kisim bek mipela.
Yu save laikim olgeta manmeri
na yu bihainim pasin tru,
na mi no haitim dispela
long ol manmeri
i bung bilong lotu.
Nogat. Mi tokim ol pinis.
 
11 Bikpela, mi save
yu no inap pasim sori bilong yu.
Nogat. Yu save sori long mi oltaim.
Yu save laikim mi
na bihainim tok tru bilong yu,
na long dispela pasin
yu save lukautim mi oltaim.
Man i prea long God i helpim em
(Buk Song 70)
12 Planti Sng 18.5, 38.4, 65.3 hevi i save kamap long mi,
na mi no inap kaunim ol.
Ol pasin nogut mi bin mekim
ol i daunim mi pinis,
olsem na mi no moa lukluk gut.
Ol pasin nogut i kamap planti moa,
na i winim namba
bilong gras bilong het
bilong mi.
Bel bilong mi i malumalum,
na mi no gat strong moa.
13 Bikpela, plis yu ken kisim bek mi.
Bikpela, yu kam hariap
na helpim mi.
14 Sampela man i laik kilim mi i dai.
Yu mas daunim ol na paulim ol tru,
bai ol i sem nogut.
Na sampela man i save amamas
long ol hevi bilong mi.
Yu mas rausim ol i go bek
na daunim nem bilong ol.
15 Ol dispela man i tok bilas long mi.
Yu mas semim ol moa yet,
bai ol i kirap nogut tru
long pasin ol i bin mekim.
 
16 Tasol ol manmeri i save go long yu,
ol i ken belgut
na amamas long yu.
Dispela olgeta manmeri
yu bin kisim bek ol,
na ol i laikim tumas dispela wok
yu bin mekim long ol,
ol i ken tok olsem,
“Bikpela em i nambawan tru.”
17 Mi no gat strong,
na mi no inap helpim mi yet.
Tasol yu, Bikpela,
yu save tingting long mi.
God, yu yet yu man
bilong helpim mi,
na yu save kisim bek mi.
Yu no ken wet,
yu mas helpim mi kwik.

40:2: Sng 27.5, 69.2, Jer 38.6, 38.10-13

40:3: Sng 32.7, 33.3, 64.9

40:4: Sng 84.12, 125.5

40:5: Sng 71.15, 139.17-18, Ais 55.8-9

40:6: Ais 1.11, Jer 6.20, Mai 6.6-8

40:6: Hi 10.5-7

40:8: Sng 37.31, 2 Ko 3.3

40:10: Sng 89.1, Ap 20.20, 20.27

40:12: Sng 18.5, 38.4, 65.3