Sapta 6
Ol birua i kam pait long Jerusalem
Yupela manmeri bilong lain Benjamin, yupela lusim Jerusalem na ranawe i go. Nogut yupela i bagarap. Yupela winim biugel long taun Tekoa na apim plak long ples Bet Hakerem, bilong ol man i ken lukim na save olsem ol i mas ranawe. Long wanem, ol samting nogut tru i lusim hap not na i kam bilong bagarapim yupela moa yet. Taun Saion i olsem wanpela naispela meri tru i save bihainim laik bilong em yet oltaim. Tasol Bikpela bai i bagarapim dispela taun olgeta. Ol king wantaim ol ami bilong ol bai i kam bilong pait long Jerusalem. Bai ol i banisim taun na wokim kem bilong ol. Ol dispela ami bai i planti moa olsem ol bikpela lain sipsip. Bai ol ofisa i tok olsem, “Yumi mas bihainim pasin bilong redi long pait. Goan, yumi kirap long belo na yumi go pait long ol.” Na bihain bai ol i tok, “Sori tumas, yumi no redi yet na tudak i laik kamap. Maski, yumi ken kirapim pait long nait na bai yumi bagarapim ol strongpela banis bilong ol.”
Bikpela I Gat Olgeta Strong, em i tok olsem, “Yupela soldia, katim ol diwai klostu long Jerusalem na hipim ol wantaim graun, bilong sanap long en na pait long taun. Yupela i mas mekim save tru long dispela taun, long wanem, ol manmeri bilong dispela taun i wok long daunim tru ol wantok bilong ol. Pasin nogut i save kamap oltaim long Jerusalem, olsem wara i save kamap oltaim long hul wara. Oltaim ol i save bagarapim ol samting bilong taun na paitim ol arapela manmeri, na mi lukim ol dispela tarangu i kisim sua na i gat sik. Jerusalem, yu mas harim tok. Sapos nogat, bai mi no inap pren moa wantaim yu. Na bai mi mekim yu i kamap olsem ples nating, na bai i no gat wanpela man i stap long yu.”
Ol Israel i bikhet tru
Bikpela I Gat Olgeta Strong, em i tokim mi olsem, “Ol birua bai i pinisim tru ol hap lain bilong Israel i stap yet, olsem ol man i save go long gaden wain na kisim olgeta pikinini wain. Olsem na pastaim yu mas i go autim tok long ol Jerusalem, olsem man i go long gaden wain bilong painim ol wan wan pikinini wain i stap yet. Ating bai ol wan wan man inap harim tok bilong yu.” 10 Tasol mi bekim tok olsem, “Bikpela, bai mi autim tok long husat? Na husat bai i harim tok bilong mi? Yau bilong ol i pas tru. Ol i olsem ol haiden, na ol i no laik harim tok bilong yu. Ol i pilim tok bilong yu i olsem samting nogut. Ol i no save amamas long en. 11 Tasol Bikpela, belhat bilong yu i pulap long mi tu, na mi no inap pasim moa dispela belhat long tingting bilong mi.”
Orait na Bikpela i tokim mi olsem, “Kapsaitim dispela belhat bilong mi long ol pikinini i stap nabaut long ol rot, na long ol yangpela man i bung nabaut na i stap. Na ol man wantaim ol meri bilong ol na ol lapun tu bai i pilim dispela belhat bilong mi. 12 Bai Jer 8.10-12 mi mekim save long ol manmeri bilong dispela kantri, na bai mi larim ol arapela lain i kisim ol haus na graun na meri bilong ol. 13 Olgeta manmeri i save mekim kain kain pasin nogut bilong kisim planti mani samting. Ol man nating na ol bikman tu i bihainim dispela pasin. Na ol pris na ol profet tu i save giamanim ol manmeri. 14 Ol Ese 13.10 manmeri bilong mi i gat ol bikpela sua, tasol ol pris na profet i lukim ol sua olsem samting nating, na ol i no pasim gut. Ol i save tokim ol manmeri olsem, ‘Yupela i no ken wari. Yumi stap gut.’ Tasol nogat. Ol i no stap gut.
15 Ating ol Israel i bin sem long ol stingpela pasin ol i bin mekim? Nogat tru. Ol i no sem liklik. Ol i no save pilim sem long dispela kain pasin. Olsem na bai mi mekim save long ol na bai ol i bagarap tru, olsem ol arapela lain i bin bagarap. Mi Bikpela, mi tok pinis.”
Ol Israel i no laik bihainim tok bilong Bikpela
16 Bikpela Ais 8.20, Mal 4.4, Mt 11.29, Lu 16.29 i tokim ol manmeri bilong en olsem, “Yupela i mas tingting gut long wanem rot yupela i laik bihainim. Yupela i mas painim dispela gutpela rot ol tumbuna i bin bihainim. Na yupela tu i mas bihainim dispela rot, na bai ol samting i no ken givim hevi long yupela na bai bel bilong yupela i painim malolo.” Tasol ol Israel i tok olsem, “Mipela i no ken bihainim dispela rot.” 17 Na Bikpela i tok, “Mi bin makim ol wasman bilong helpim yupela. Na mi tok, taim hevi i laik kamap na ol i winim biugel, orait yupela i mas harim gut.” Tasol ol i tok, “Mipela i no ken harim tok bilong ol wasman.” 18 Orait Bikpela i tok olsem, “Yupela ol arapela lain manmeri, harim. Yupela kam bung na bai mi tokim yupela long ol samting mi bai mekim long ol Israel. 19 Graun, yu tu mas harim. Mi laik bagarapim ol dispela manmeri bilong mi, bilong bekim pasin nogut ol i bin mekim. Long wanem, ol i bin sakim tok bilong mi na ol i no bin bihainim ol lo bilong mi. 20 Ol i save go long ol man bilong lain Sabea na baim paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel. Na ol i save baim kain pitpit i gat gutpela smel, long ol man bilong longwe ples. Ol i ting ol dispela samting bai i mekim lotu bilong ol i kamap gutpela long ai bilong mi. Tasol nogat. Na tu, mi no save amamas long ol ofa bilong paia i kukim olgeta na ol arapela ofa ol i save mekim long mi. 21 Olsem na mi Bikpela mi tok, bai mi mekim ol dispela manmeri i pundaun. Na ol bai i bagarap olgeta. Ol papa bai i dai wantaim ol pikinini bilong ol, na ol manmeri bai i dai wantaim ol pren na wantok bilong ol.”
Ol birua i lusim hap not na i kam
22 Bikpela i tok olsem, “Ol ami i laik lusim hap not na i kam. Ol i strongpela lain moa na ol i stap longwe tru. Tasol nau ol i wok long redim ol samting bilong pait. 23 Ol i no man bilong marimari. Ol i save laikim tumas long bagarapim ol arapela man. Ol i holim ol banara na spia. Ol i sindaun long ol hos na ran i kam, na lek bilong ol hos i pairap bikpela olsem biksi i pairap long nambis. Ol i sanap long lain na ol i redi long pait long yu, Jerusalem.” 24 Ol manmeri bilong Jerusalem i tok olsem, “Mipela i harim pinis nius bilong ol dispela birua, olsem na mipela i pret na bun bilong mipela i slek olgeta. Mipela i sori na pilim nogut tru, olsem meri i pilim bikpela pen long taim em i laik karim pikinini. 25 Ol birua i man nogut tru, na ol i stap nabaut long olgeta hap na ol i redi long pait long yumi na mekim yumi i pret. Olsem na yumi no ken i go long ol gaden na wokabaut long ol rot.”
26 Orait Bikpela i tok olsem, “Yupela ol manmeri bilong mi, yupela i mas putim klos bilong sori na slip long sit bilong paia na tanim tanim nabaut. Yupela i mas mekim bikpela krai na singsing sori, olsem ol papamama i gat wanpela pikinini tasol, ol i save mekim long taim dispela pikinini i dai pinis. Long wanem, wantu ol dispela birua bai i kamap long yupela, bilong bagarapim yupela.”
Ol manmeri i olsem rabis silva
27 Bikpela Jer 1.18 i tokim mi olsem, “Jeremaia, yu olsem taun i gat strongpela banis. Na mi givim yu wok bilong traim ol manmeri bilong mi, na skelim pasin bilong ol, olsem man i kukim silva long paia, bilong traim na painimaut, em i silva tru, o nogat.” 28 Orait na mi bekim tok olsem,* Sampela man i ting dispela ol tok i stap long lain 28-30 em i skruim tok Bikpela i autim long Jeremaia long lain 27. “Ol i manmeri bilong bikhet na sakim tok, na ol i save tok baksait long ol wantok. Olgeta pasin bilong ol i nogut tasol. Ol i olsem pipia ain samting i kamap taim ol wokman i traim silva long paia. 29 Masin i wok long winim paia na paia i kamap hat moa bilong kukim silva na rausim pipia ain samting i stap long en. Tasol ol wokman i hatwok nating. Paia i no inap rausim dispela pipia. Olsem tasol i no gat rot bilong rausim ol man bilong mekim pasin nogut, na mekim ol manmeri bilong yu i kamap gutpela lain gen. 30 Ol i olsem rabis silva tasol, long wanem, yu Bikpela, yu givim baksait pinis long ol.”

6:12: Jer 8.10-12

6:14: Ese 13.10

6:16: Ais 8.20, Mal 4.4, Mt 11.29, Lu 16.29

6:27: Jer 1.18

*6:28: Sampela man i ting dispela ol tok i stap long lain 28-30 em i skruim tok Bikpela i autim long Jeremaia long lain 27.