Sapta 13
God i krosim ol giaman profet
Bikpela i tokim mi olsem, “Man bilong graun, yu mas krosim ol profet bilong Israel. Ol dispela profet i save tok long ol samting bai i kamap bihain. Tasol ol i giaman. Dispela tok i kamap long tingting bilong ol yet. Yu mas tokim ol long ol i mas putim yau gut long tok bilong mi, Bikpela.
“Mi God, Bikpela, mi tok olsem. Ol dispela longlong profet bai i bagarap. Ol i no save lukim ol samting olsem driman. Nogat. Dispela tok ol i save autim, em i kamap long tingting bilong ol yet. Yupela ol Israel, harim. Ol dispela profet bilong yupela i olsem ol weldok i raun nabaut long wanpela taun i bagarap pinis. Ol i no inap was gut long ol ples banis bilong taun i brukbruk i stap, na ol i no inap wokim bek banis. Olsem na long taim mi Bikpela, mi laik mekim save long yupela, na mi salim ol birua i kam, bai yupela Israel i no inap sanap strong long pait. Driman bilong ol dispela profet i no tru, na tok ol i mekim long samting bai i kamap, em i giaman tasol. Ol i save tok, ‘Mipela i autim tok bilong Bikpela.’ Tasol mi no bin givim dispela tok long ol. Orait olsem wanem na ol i ting, bai tok bilong ol inap kamap tru?
“Nau mi laik tokim yupela profet olsem, yupela i save tok, yupela i bin lukim samting olsem driman, na yupela i save tok long ol samting bai i kamap. Tasol dispela tok bilong yupela i no tru. Em i giaman tasol. Yupela i save tokim ol manmeri olsem, ‘Dispela em i tok bilong Bikpela,’ tasol mi God, Bikpela, mi no bin givim wanpela tok long yupela. Orait nau mi tokim yupela profet olsem, yupela i bin giamanim ol manmeri, olsem na mi gat bikpela kros long yupela. Nau bai mi mekim save long yupela ol profet i save giamanim ol manmeri. Taim ol manmeri bilong mi i bung, yupela bai i no inap long i stap wantaim ol. Na bai ol nem bilong yupela i no inap i stap long buk i gat nem bilong olgeta manmeri bilong Israel. Mi bai rausim yupela, na bai yupela i no inap kam bek long kantri Israel. Na bai yupela i save gut olsem, mi yet mi God, Bikpela.
10 “Yupela Jer 6.14, 8.11 Ap 23.3 ol profet i bin giamanim ol manmeri bilong mi. Yupela i bin tokim ol olsem, ‘Olgeta samting i stap gut.’ Tasol nogat. Olgeta samting i no stap gut. I olsem ol manmeri bilong mi i bin wokim banis i no strong. Na bihain yupela profet i bin kam na penim waitpela pen long dispela banis na mekim banis i luk nais tru na yupela i tokim ol olsem, banis i strongpela. 11 Orait nau mi tokim yupela profet olsem, dispela banis bai i bruk. Bai mi salim bikpela ren i kam, na ren ais bai i pundaun long banis na strongpela win bai i sakim banis, 12 na banis bai i bruk na i pundaun. Na olgeta manmeri bai i tokim yupela olsem, ‘Dispela banis i strongpela, a? Nogat tru. Waitpela pen bilong yupela tasol i giamanim mipela.’
13 “Olsem na mi God, Bikpela, mi tok olsem. Mi belhat nogut tru, na bai mi salim bikpela ren na ren ais na strongpela win bilong bagarapim dispela banis. 14 Na mi bai brukim dispela banis yupela profet i bin penim na banis bai i bagarap olgeta. Na graun dispela banis i bin sanap long en bai i stap nating. Na taim banis i bruk, em bai i pundaun long yupela na kilim yupela olgeta i dai. Olsem na bai yupela olgeta i ken save gut olsem, mi yet mi Bikpela.
15 “Yupela ol manmeri bilong Israel, mi belhat nogut tru, na bai mi bagarapim dispela banis na mekim save long ol dispela profet i bin penim banis. Orait na bai mi tokim yupela olsem, banis i bagarap pinis na ol profet i bin penim, ol tu i bagarap. 16 Ol dispela profet i bin tokim ol Jerusalem olsem, olgeta samting i stap gut. Tasol long dispela taim olgeta samting i no i stap gut. Olsem na mi bagarapim ol. Mi God, Bikpela, mi tok pinis.”
God i krosim ol meri i save wokim marila
17 Bikpela i tok olsem, “Man bilong graun, yu mas krosim ol dispela meri Israel ol i save tok long ol samting bai i kamap bihain. Long wanem, dispela tok i kamap long tingting bilong ol yet. 18 Mi God, Bikpela, mi gat tok long ol dispela meri. Tok bilong mi i olsem, ‘Yupela ol meri nogut, bai yupela i bagarap. Yupela i save samapim paspas bilong marila na pasim long han bilong ol manmeri. Na yupela i save samapim laplap bilong marila na putim long het bilong ol. Ol i save putim ol dispela samting bilong kisim strong bilong bosim ol arapela manmeri. Yupela meri i save ting long yupela yet tasol, na yupela i save bagarapim sampela manmeri na helpim sampela long i stap gut. Yupela i ting dispela pasin i gutpela, a? 19 Yupela i save giaman na tokim ol manmeri long yupela i save autim tok bilong God. Tasol nogat. Yupela i save daunim nem bilong mi tasol. Yupela i mekim pasin marila na kilim sampela manmeri na helpim sampela. Na sampela man mi no laik bai ol i dai, em yupela i save kilim ol i dai. Na sampela mi laik bai ol i dai, em yupela i save helpim ol na ol i stap gut. Na ol manmeri i save laikim dispela pasin bilong yupela. Ol i save baim yupela long ol hap bret na long ol liklik hap rais bali tasol, na yupela i mekim ol dispela pasin nogut.
20 “ ‘Olsem na mi God, Bikpela, mi tok, mi no laik tru long ol dispela paspas bilong marila yupela i save wokim bilong bosim ol manmeri. Yupela i save painim ol manmeri bilong bosim olsem ol man i save painim ol pisin long bus. Bai mi brukim ol dispela paspas i stap long han bilong yupela na bai yupela i no inap mekim pasin marila. Na dispela ol manmeri yupela i bin bosim, ol i no inap i stap aninit long yupela moa. 21 Na bai mi rausim olgeta hap laplap bilong marila yupela i save pasim long het bilong yupela. Na bai mi larim ol manmeri bilong mi i lusim strong bilong yupela na yupela i no ken bosim ol moa. Na bai yupela i ken save gut olsem, mi yet mi Bikpela.
22 “ ‘Yupela i bin mekim planti tok giaman na yupela i bin bagarapim tingting bilong ol gutpela man. Tasol mi no laik bai yupela i bagarapim ol. Na yupela i bin helpim ol man nogut, olsem na ol i no lusim pasin nogut bilong ol. Sapos ol i lusim pasin nogut, bai ol inap i stap gut. 23 Orait nau bai yupela i no inap giamanim ol manmeri na tok olsem yupela i bin lukim ol samting olsem driman. Na mi bai kisim bek ol manmeri bilong mi na ol i no ken i stap moa aninit long strong bilong yupela. Na bai yupela i save gut olsem, mi yet mi Bikpela.’ ”

13:10: Jer 6.14, 8.11

13:10: Ap 23.3